Středa 07. června 2023
Vložil admin on April 03, 2013

Komunální odpadVýše poplatku za komunální odpad pro rok 2013 je 675 Kč.

Splatnost poplatku je stanovena pro rok 2013 opětovně na nejzazší datum 31. 5. 2013, platit však můžete již od ledna 2013. Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.


SKUPINY POPLATNÍKŮ
 OD 1. 1. 2013

a) fyzické osoby, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt,
b) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,
c) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,
d) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
e) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

ÚHRADA POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Platit poplatek lze

1.                Pokladnou
2.                Bezhotovostním převodem DOPORUČUJEME
3.                Poštovní poukázkou

 

Úhrada poplatku POKLADNOU

Adresa pokladny otevřené celoročně: Šumavská 33, budova A, 9. patro

Při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádíte poplatek.

Pokladní hodiny:
Po: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Út: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30
St: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
Pá: 8.00 – 12.00

Pokladny na Malinovského náměstí 3 a pokladny v přízemí budovy Šumavská 33 jsou otevřeny od března do května.

Šumavská 33, budova A, 9. patro (celý rok)
 

Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Účet správce poplatku je 156304/5400

Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

Specifický symbol (pouze pro úhradu poplatku za nemovitost) je 123.

Konstantní symbol je 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308).
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě na této stránce. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby.

Při platbě za nemovitost vypište do zprávy pro příjemce o jaký typ nemovitosti se jedná (byt, rodinný dům, chata) a číslo popisné nebo evidenční dané nemovitosti.

Úhrada poplatku POŠTOVNÍ POUKÁZKOU 

vzor poukázky [JPG, 75kB]  (75.9 kB, JPG))

Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka) a specifický symbol (pouze pro úhradu za nemovitost).

Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku : Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostřednictvím internetu na této straně, odkaz Oznámení společného zástupce – formulář k odeslání.

Více o platbě  komunílního odpadu pro rok 2013 nalzenete zde:

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-spravy-poplatku-za-komunalni-odpad/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-nakladani-s-komunalnim-odpadem/uhrada-poplatku-za-komunalni-odpad/

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-spravy-poplatku-za-komunalni-odpad/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-nakladani-s-komunalnim-odpadem/

Leták komunální odpad Brno

 

 

S.K.
(Zdroj: stránky MMB) 

Kategorie: