Pondělí 08. srpna 2022
Vložil admin on August 20, 2011

Logo MČ LíšeňÚřad MČ má nejen devět radních, ale dalších dvacet námi zvolených zastupitelů, kteří napříč politickým spektrem “bezpochyby svědomitě“ hájí zájmy líšňáků při rozhodování o chodu MČ Líšně. Zastupitelstvo má 29 členů tvořené stranami: ČSSD, Líšeňský blok, ODS, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09.

RMČ i ZMČ mají mimo jiné k dispozici komise a výbory. Co si pod těmito pojmy představit, jak se do těchto komisí lidé volí a jak vznikají, jsme se zeptali starosty MČ Brno pana Mgr. Břetislava Štefana (ČCSD).

Pane starosto, co si můžeme představit pod pojmem výbor a komise?

Výbory jsou zastupitelstva, komise jsou rady. Výbory jsou zřizovány ze zákona, který ukládá povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor. Obecně platí, že mají kontrolní funkci a jsou zodpovědné zastupitelstvu. Dobrým zvykem bývá, že předseda a většina členů nejsou členy koalice. Spojení opozice s výbory posiluje samostatnou a nezávislou činnost výborů. Výsledky kontrol jsou předkládány přímo zastupitelstvu, které k závěrům zaujímá stanovisko.

Komise jsou poradním a iniciativním orgánem zřizovaným přímo Radou městské části, která jmenuje členy komisí. Komise napomáhají v rozhodování rady, které předkládají svá stanoviska k jednotlivým aktuálním problémům. Dále zaujímají z podnětu Rady městské části stanoviska k systémovým problémům a napomáhají radě orientovat se v komplikovaných případech místní samosprávy. Komise se samostatně zajímají o problémy v obci v oblasti své působnosti a navrhují
systémová řešení ku prospěchu obce.

Jaké máme komise a co je v jejich kompetenci?

Rada městské části zřídila celkem deset komisí, přičemž desátá je Redakční rada Líšeňských novin. Oblast činnosti jednotlivých komisí lze odvodit z jejich názvů, viz níže. Kompetence jsem obecně nastínil v přechozí odpovědi.
1.    KOMISE  SOCIÁLNÍ,ZDRAVOTNÍ A RODINNÉ POLITIKY
2.    KOMISE  DOPRAVY 
3.    KOMISE BEZPEČNOSTI
4.    KOMISE  ŠKOLSTVÍ  A  KULTURY
5.    KOMISE  BYTOVÁ
6.    KOMISE  SPORTOVNÍ
7.    KOMISE  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ
8.    KOMISE  STAVEBNÍ
9.    KOMISE INFORMATIKY
10.  KOMISE PRO LN – REDAKČNÍ RADA LN

Stanovuje zákon, které komise a výbory musejí vzniknout, nebo je vznik jen na zastupitelích?


Zákon upravuje vznik výborů, které musejí být ustanoveny. Komise jsou zřizovány v souladu se zákonem o obcích, ale jejich vznik je závislý na rozhodnutí radních městské části.
Jakou formou jsou jednotliví členové vybírání, případně jmenováni?
Snahou je zapojit do rozhodování kompetentní odborníky, či poučené laiky. Společným krédem je zájem o Líšeň. Zájemci jsou vybíráni jak z řad zastupitelů, tak občanů bez politické příslušnosti. Jmenování je otázkou shody v Radě, tedy většinového konsensu.

Je práce komisí a výborů nějakým způsobem vyhodnocována?

Ano. Většina výborů zpracovává průběžně podklady pro radu. Komise projedná a písemně předá stanovisko k jednotlivým bodům jednání rady. Například parkování je projednáváno v dopravní komisi, která doporučí, či nedoporučí způsob řešení daného problému apod. Z jednání každé komise jsou pořizovány písemné zápisy, které jsou předávány radě.

Jsou předsedové a členové za svoji práci finančně ohodnoceni?

Je dobrým zvykem za dobře odvedenou práci zaplatit. Předsedové jsou honorováni jednotně, bez ohledu na to, zda jsou zastupitelé, či nikoliv. Členové jsou odměňováni rozdílně. Práce zastupitelů je honorována měsíčně, nezastupitelé obdrží finanční odměnu cca po půl roce. Výše odměn je upravena zákonem o obcích.  

Tito lidé jsou tedy "veřejně činní", mohou se na předsedy a členy občané obracet při řešení jejich problémů?

Nevím, zda bych je osočoval přímo z toho, že jsou veřejní činitelé. Veřejně činná osoba je volena občany a následně jmenována do funkce např. starosty. Naproti tomu jsou členové a předsedové komisí jmenováni a ne všichni jsou politicky aktivní lidé. Rozhodně je však možné a vhodné obracet se při řešení problémů na předsedy jednotlivých komisí, jak prostřednictvím úřadu, tak přímo. Seznam předsedů a členů naleznete na internetových stránkách radnice. Po dohodě s předsedou se můžete zúčastnit konkrétního jednání dané komise.

Jaké povinnosti s jmenováním do komisí a výboru plynou pro jejich členy?

Účastnit se jednání patřičných komisí a výborů. Seznámit se s projednávanou problematikou a dle znalostí a zkušeností zaujmout stanovisko, jako východisko pro rozhodování komise, či výboru. Obsah jednání je dán především potřebami samosprávy. Velkou roli zde hraje i osobnost předsedy, který svou aktivitou značně ovlivňuje přínos dané komise, nebo výboru. Jak jsem již uvedl, komise jsou zodpovědné radě a ta je také úkoluje. Výbory jsou samostatné. Výbor si sám stanoví konkrétní úkoly, nebo může být pověřen zastupitelstvem. Osobně dávám přednost samostatné činnosti výborů, pokud by je úkolovalo zastupitelstvo, tak by samozřejmě podléhali koalici a jejich kontrolní funkce by byla do značné míry pouze formální.

Když by chtěl někdo ve výborech, nebo komisích pracovat, kde se může přihlásit?

V současné době jsou komise obsazeny. Jednotliví předsedové sami mohou navrhnout Radě MČ jmenování, či odvolání konkrétní osoby. Primárně doporučuji obrátit se na Radu MČ, případně na předsedu komise, ve které mám zájem pracovat a konat „veřejné blaho“. Ale jak jsem předeslal, komise jsou v podstatě početně kompletní a jejich doplnění je možné realizovat pouze obměnou stávajících členů. Osobně bych jen ve výjimečném případě Radě MČ navrhl, či doporučil jmenovat dalšího člena komise.
Výbory jmenuje celé zastupitelstvo a počet členů byl stanoven na ustavující schůzi na sedm. I zde je plný stav a od předsedů výborů jsem nezaznamenal žádný signál, že je třeba odvolat, či jmenovat členy.

Co by měl budoucí člen komise, výboru splňovat?

Je to především zápal pro věc, ochota pracovat pro Líšeň a měl by si přát její zdárný rozvoj. Mít zájem řešit problémy samosprávy. Respektovat systém demokratického rozhodování komisí i výborů. Výhodou jsou zkušenosti a vzdělání v oblasti, kterou si zvolil. A trpělivost…   

Po dohodě s jednotlivými předsedy plánuji představení jednotlivých komisí v Líšeňských novinách. V říjnovém čísle představí předsedkyně Kateřina Horáková bytovou komisi. S komisí sociální se měli čtenáři Líšeňských novin možnost seznámit v jednom z předchozích čísel.

Kategorie: 

Komentáře

Hezké stránky o Líšni, vůbec jsem netušila, že existují. Ale teď k tomu článku. Počet přečtení je vysoký, přes 300, ale jestli mám dobré informace, tak reagovali jen někteří zastupitelé a členové komisí. Veřejnost to nejspíš nezajímá. Možná ale, zajímavější téma je ohledně jednání ZMČ. Osobně jsem se setkala s tím, jak lidé komentují úryvky z líšeňských novin ohledně jednání ZMČ. Prostě tomu nerozumí, z těch krátkých zpráv nelze nic pořádně pochopit. A předpokládám, že každý nemá čas vždy dorazit přímo na ZMČ. S tím zkuste něco udělat.
Mějte se fajn:-)
Jana Sehnalová

Problematika zveřejnění zápisů je dána zákonem, ale i snahou být veřejně informován o dění a činnostech komisí.
Dávám k posouzení tuto myšlenku:
Předsedové a členové jsou za svoji činnost v komisích finančně ohodnoceni. Tyto finanční prostředky jsou vypláceny z veřejných peněz. Co kdyby každá komise ze zápisu udělala report (veřejný článek), který by byl uveřejněn v Líšeňských novinách případně na webu?
Je to alternativa. Zápis komisí je neveřejný, článek by byl veřejný a při zachování ochrany os. údajů, by nemohlo dojít k jeho napadení. Tímto by veřejnost byla informována o činnostech jednotlivých komisí a veřejnost by mohla posuzovat jejich aktivitu atd.
Webové stránky portálu vlisni.cz jsou schopny tyto články, či fotografie uveřejňovat a dát prostor k diskusi k jednotlivým tématům.
Vždyť v Líšni vyhrálo ve volbách heslo: „Klíčem je dialog“.

S. Karafiát
portál vlisni.cz

Ráda napíšu článek o fungování Bytové komise, výtah ze zápisů mi však současné podmínky nedovolují. Všichni členové komise mají podepsánu mlčenlivost, jelikož se setkávají s citlivými údaji (rodná čísla, rodinné poměry, ekonomické poměry...). Jako jedna z mála komisí tedy nebudeme moci zveřejnit konkrétní údaje o jedné z našich činností.
Kateřina Horáková

Dobrý den,

jako člen Komise informatiky bych chtěl reagovat na diskusi ohledně existence komisí Rady MČ v Líšni. Jsem rád, že jsem byl i jako obyčejný občan přizván jako odborník na danou problematiku. Můj pohled na komise je veskrze pozitivní, nejenže jsou důležitým poradním orgánem, ale jejich členové aktivně přicházejí s nápady a náměty na zlepšení fungování nejen radnice, ale života celé Líšně. Během posledního roku jsem nezaznamenal, že by rada zůstala k námitkám a doporučením komise hluchá, ba právě naopak. Příchod nového starosty znamenal výraznou změnu ve fungování nejen úřadu, ale zejména komisí. Mohu-li mluvit sám za sebe, tak jsem s panem starostou mnohokrát diskutoval nad problémy komise i mimo úřad.

Komise informatiky v Líšni ve spolupráci s vedením radnice například řešila ekonomičtější odebírání telekomunikačních služeb, již zde se projevila erudovanost komise, kdy několik členů v čele s předsedou komise je v této problematice jako kovaná. Vtažení odborníků do této komise má svůj zásadní význam i v dalších úkolech na komisi kladených. Tím snad nejdůležitějším je rekonstrukce webových stránek MČ. Většina členů má s administrací internetových stránek bohaté zkušenosti a já sám se osobně profesionálně zabývám tvorbou webových stránek a grafikou. Během diskusí nad funkcemi nových stránek byla zmiňována mnohá vylepšení, která snad uspokojí mnohé pisatele zdejších komentářů. Mohu s velkou radostí poznamenat, že máme s panem starostou stejný názor na zvýšení informovanosti a otevřenosti připravovaných stránek občanům Líšně.

S pozdravem Jiří Motloch

Dobrý den,
tento článek mne velmi zaujal a děkuji za snahu umožnit vhled a snad i otevřít veřejné diskusi tak podstatnou oblast místní samosprávy.
Vyjádření pana starosty je formulováno ve velmi obecném duchu, proto bych se ráda zeptala na některé konkrétní body:
1. Jsou zápisy z jednání jednotlivých komisí někde zveřejňovány? Pokud ne - proč? Je možné jejich zveřejnění zajistit např. na webu "radnice"?
2. Kdy přesně se personální složení komisí obměňuje a na jak dlouho? Je délka členství v komisi (počet jmenování té samé osoby do stejné komise) nějak omezena?
3. Je možné, aby členem komise byl jmenován zaměstnanec Městské části Brno - Líšeň, ppř. organizace zřízené touto Městskou částí?
Děkuji a těším se na další podnětné příspěvky
MgA. Hana Drozdová

Dobrý den,

článek měl představit poradní orgány Zastupitelstva a Rady MČ Líšně v obecné rovině. Konkrétní dotazy rád zodpovím.

1. Zápisy z jednání komisí jsou neveřejné. Snažím se o to, aby byly zápisy zveřejněny na webu. Tento bod je v řešení.
Musím však upozornit, že k tomu nestačí pouze hlas můj, či sociální demokracie, ale bude potřeba širší shody.
2. Komise končí svou činnost s funkčním obdobím Rady MČ Brno-Líšeň, která je jmenovala. Důvody pro odvolání a jmenování člena mohou být různé, nicméně je tento krok konzultován s předsedou dané komise. Například, když se člen komise bezdůvodně neúčastní jednání komisí, může být, a zpravidla je, na návrh předsedy odvolán. Délka členství není omezena.
3. Ano. Je možné, aby člen komise byl zaměstnancem ÚMČ, nebo příspěvkové organizace zřízené MČ. Avšak od této praxe jsme ustoupili. Máme jedinou výjimku a to paní ředitelku KCL, která je členkou kulturní komise.

S přáním pěkného dne Břetislav Štefan

Vážený pane starosto,
zápisy z jednání komisí jsou neveřejné? Když jsou veřejné zápisy z jednání zastupitelstva, nevidím důvod proč by neměly být k dispozici i jiné materiály podobného typu. Na to je snad zákon o přístupu k informacím, ne?!

S pozdravem
P.Kylián

Dobrý večer,

ráda bych se připojila k této právě probíhající diskuzi ohledně ochoty zveřejňovat zápisy z jednání komisí, případně jednání Zastupitelstva a Rady MČ. Sama za sebe i za svého kolegu z KDU-ČSL pana Hrazdiru mohu prohlásit, že naprosto souhlasíme a v Radě MČ podporujeme zveřejňování všech zápisů na webu. Z naší strany platí také návrh, aby bylo u všech hlasování uváděno jmenovitě, jak který zastupitel/radní hlasoval a byly tak zřejmé názory a postoje jednotlivých zastupitelů. V současné době se nezveřejňují ani zápisy ze zasedání Zastupitelstva. Na webu MČ jsou k dispozici pouze přijatá usnesení, zápisy z jednání Zastupitelstva se mi nalézt nepodařilo.

S pozdravem,
Eliška Vondráčková

Dobrý den,
nerada bych se mýlila, ale domnívám se, že ještě v nedávné době bylo na webu radnice nejen usnesení z jednání ZMČ, ale také zápis. Zřejmě se jedná o technické problémy, které jsou pochopitelné vzhledem k tomu, že se připravuje přechod na nový redakční systém a tedy zcela nové webové stránky.
Kateřina Horáková

Dobrý den,
jako občan Líšně chci vyjádřit podporu členům KDU-ČSL paní Vondráčkové a panu Hrazdírovi za to, že podporují zveřejňování všech zápisů z rady i zastupitelstva včetně jmenovitého uvádění, kdo jak hlasoval. V současné době nemají občané možnost posoudit, zda to, co politici tvrdí, skutečně také i prosazují na jednáních Rady a Zastupitelstva MČ. Chtěla bych se zeptat, zda takovýto návrh na zveřejnění zápisů už byl oficiálně podán a kdy bude projednáván na Radě a Zastupitelstvu. Jako občan bych se na jednání Zastupitelstva MČ určitě dostavila a svou přítomností jej podpořila.
Pěkný den
Pavla Dombrovská

Dobrý den,
tento návrh také zcela podporuji. Jelikož zastupitelstvo nemůže předepsat radě, jakým způsobem má zveřejňovat zápisy ze svých jednání, předpokládám, že kolegové z KDU-ČSL navrhnou tento bod jednání do programu rady. Na program jednání zastupitelstva mohu navrhnout bod o jmenovitém hlasování já. Nerada bych však tento nápad uloupila místostarostovi Sedláčkovi, který s tímto návrhem přišel.
Kateřina Horáková

Pane Kyliáne,
dovolím si doplnit pana starostu. Jednání zastupitelstva je veřejné, proto i zápis z něj musí být veřejně přístupný. Jednání rady a jejích komisí je neveřejné. Nikoliv tajné (s výjimkou citlivých osobních údajů). Záleží na rozhodnutí Rady městské části Brno-Líšeň, zda umožní zveřejnění zápisů ze svých jednání, případně z jednání komisí. Ne všichni radní jsou tomuto zpřístupnění nakloněni. Zřejmě Vás nepřekvapí, že jsou to právě "zasloužilí matadoři", kteří již v předchozích obdobích byli radní a zavedli praxi neveřejných zápisů.

S pozdravem
Kateřina Horáková

Vážená paní Horáková,
mohla byste prosím upřesnit, kdy a kým byla zavedena praxe neveřejných zápisů?
Děkuji a přeji pěkný den
Pavla Dombrovská

Dobrý den,
jelikož jednání jsou neveřejná, nikoliv tajná, mají někteří lidé pocit, že se mohou skrýt za definici "neveřejné jednání". Neveřejné však znamená pouze to, že není běžně přístupné veřejnosti. A tak zasloužilí radní (bez potíží lze dohledat, že v minulém období v radě byli zástupci ODS a pan Košulič za ČSSD) tak trochu ohýbají dikci zákona a snaží se všem nabulíkovat, že do jednání rady jim nic není. Jejich postoj bych pochopila, pokud by si chtěli zachovat pocit, že jsou výjimeční a tak trošku nadlidi. Také by byl pochopitelný, pokud by svým voličům lhali o tom, jak hlasují. Jelikož však nikoho z nečestných úmyslů nepodezřívám, není mi zcela jasné, proč se opětovně zvolení radní brání otevřenému jednání rady.

Kateřina Horáková

Dobrý den,

nezbývá než souhlasit.

J.J.

Dobrý den,

neveřejnost zápisů jednání komisí RMČ Brno-Líšeň vyplývá ze zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích.

Pěkný den Břetislav Štefan

Děkuji za odpovědi.

Názor, že "co není tajné je veřejné" v případě státní správy plně sdílím - jak ale ukazují rozličné kauzy, nejde o všeobecně sdílený názor. Vyžádat si výslovně zápisy z jednání nějaké komise sice de iure mohu, ale de facto je to obtížné: když nevím o čem komise přesně jedná, kdy atp., jak se mohu dožadovat příslušných dokumentů. Je to trochu začarovaný kruh - zákonný nárok sice mám, ale je dost obtížné ho využít.
Pro začátek by mi stačilo, abych vůbec věděl, co komise dělají, kdy se scházejí, na jakých dokumentech, projektech nebo koncepcích pracují. Nic takového - vyjma toho, že sociální komise zveřejnila pravidla, podle jakých rozděluje dotace - však nemám k dispozici.

Hezký den
Pavel Kylián

Vážený pane Kyliáne,

pokud máte zájem nahlédnout do zápisů komisí, pak doporučuji, abyste:
1. vybral komisi, jejíž zápis požadujete
2. stanovil "rozumné" časové období, za které máte zájem nahlédnout do zápisů
3. úřad Vám, dle zákonných norem zápisy zpřístupní
Od měsíce října budou v Líšeňských novinách postupně představeny komise Rady městské části Brno-Líšeň, včetně stručné charakteristiky náplně činnosti a kontaktů na předsedkyně a předsedy.

S přáním pěkného dne Břetislav Štefan

Vážený pane Kylián,
je tomu tak! Zápisy z jednání komisí jsou neveřejné. Není potřeba povytažené obočí, jak jsem již psal v předchozím příspěvku, byl bych rád, aby byly veškeré zápisy z jednání komisí veřejné, samozřejmně s ohledem na ochranu osobních údajů.
Právně je rozdílné informace zveřejnit, či zpřístupnit. Jsem přesvědčen, že pokud byste podal žádost dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržel byste požadovaný zápis. Nicméně by Vás to neopravňovalo k zveřejnění, např. na internetu. To sem však nepatří, protože mé záměry jsou v souladu s Vašimi.
Doposud žádné vedení samosprávy v Líšni zápisy z komisí nezveřejňovalo.
Můj osobní názor je, že to co není tajné, by mělo být veřejné.

S pozdravem Břetislav Štefan