Pátek 14. června 2024
Vložil admin on November 21, 2011

Znak Líšně(předvánoční debata pro místní spolky, organizace a jednotlivce žádající o dotaci)
 
Blíží se vánoce a Ježíšek už se pomalu připravuje, že bude nadělovat. A to na základě žádostí typu "dopis Ježíškovi" (dětská verze) nebo typu "dej mi prachy a já už si to zařídím" (praktická verze) nebo "dej mi co chceš" (verze daru, který se pak snažíme vyměnit v obchodě za něco jiného, už bez Ježíškova vědomí), a tak podobně.

A máme tu i žádosti o dotace místních spolků a jednotlivců, které Ježíšek v podobě líšeňské radnice posuzuje a ohodnocuje... a na základě čeho? Ví jen Bůh?
Přitom tyto dárečky ovlivňují mnohé - třeba i to, kolik se toho v Líšni bude dít.

Na toto téma jsem posbírala na své emailové adrese, kterou jsem si jako občan založila z potřeby komunikace se svými zastupiteli (viz první téma – komise), několik zajímavých názorů.
A těším se, že další postřehy a názory nám "nadělí" ti, kterých se tato diskuse týká - tedy žadatelé o dotace a veřejnost.

"...Dle mého skromného názoru by měla městská část vyhodnotit požadavek podle nějakých kritérií.
Nejsnáze definovatelnými kritérii jsou aktivní vliv na MČ (kolik místních je aktivně zapojeno do činnosti), pasivní vliv (tedy něco jako publikum) a schopnost reprezentace MČ. Nechci kritizovat, že valná většina dotací je směřována do oblasti sportu a na oblast sociální, kulturní a životního prostředí zbývá necelá polovina. To, co mi vadí, je zcela pasivní přístup valné většiny spolků a sdružení k získání dotací. A možná i tím následně vyvolaný nezájem zastupitelů o tuto problematiku. Zdá se, jako kdyby se většina spolků probudila těsně před podáním žádosti o dotaci, tu rychle odnesla na úřad a čekala, kolik "to hodí". Možná se mýlím, ale kdybych o dotaci žádala já, bylo by mým cílem se co nejlépe představit těm, od kterých dotaci žádám. S politováním musím konstatovat, že jediné tři organizace, které se nebojí obhajovat svoji práci, jsou TJ Sokol, Divadlo Líšeň a SK Líšeň. Žadatelů o dotace je téměř 50. Obávám se, že nebudu příliš daleko od pravdy se svojí domněnkou, že v ZMČ Brno-Líšeň není nikdo, kdo by znal všechny žadatele tak, aby mohl zodpovědně rozhodnout o výši dotace pro daného žadatele. Byla bych velmi ráda, kdyby se nám podařilo pro příští rok najít způsob, jak dotace přidělit nikoliv pohledem z okna, ale tak, abychom byli schopni obhájit, proč daný žadatel dostal danou částku. Jednou z možných cest je aktivní přístup radnice, tedy že bude zvát na jednání zastupitelstva zástupce žadatelů o dotace, aby se představili. Leč domnívám se, že aktivní by měl být spíše žadatel.
Dotace tvoří pouze zlomek z celkové výše rozpočtu Líšně, ale domnívám se, že když se již bavíme o otevřené politice, měli bychom se bavit i o všech součástech této politiky. A nakládání s téměř 2 miliony veřejných peněz by mělo být průhledné.

Krásný den

Kateřina Horáková

 
...Pravidla v rozdělování dotací, která by jasně odrážela názor zastupitelů (či v horším případě pouze "vládnoucí většiny") na to, co chceme v Líšni podporovat, by podle mého názoru byla ku prospěchu. Pravidla musí vést k možnosti porovnávat obtížně porovnatelné podle nějakých obecných kritérií -  v jakém poměru peníze rozdělit na kulturu, sport, spolkovou činnost atd., zda prioritně dotovat pronájmy místností, provozní náklady, jednorázové nákupy, pravidelné výdaje, bez kterých nemůže organizace existovat. Na základě takovýchto obecných pravidel jde posoudit, zda  dotace 250 000 na provoz SK Líšeň či 10 000 na provoz oblastního spolku ČČK o.s. je moc nebo málo.

SK Líšeň dostal 25x víc než oblastní spolek ČČK. Je význam a záslužnost činnosti SK Líšeň 25x větší než oblastního spolku ČČK? Nebo holt oblastní spolek kdyby žádal o stejnou částku jako SK Líšeň, tak by ji dostal? Podle čeho toto porovnat? Sebrat těm, co žádají hodně víc, a nechat těm, co žádají málo vše.  ČČK je velmi důležitá organizace a má řadu záslužných aktivit - v rámci republiky a celého světa, jak je to ale v Líšni s ČČK, vlastně moc nevím.  SK Líšeň vyvíjí nesmírně záslužnou činnost a to přímo v Líšni.
A tak by šlo pokračovat kolonku po kolonce.  

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA


...vzhledem k  tomu, že se v letošním roce výrazně obměnilo obsazení komise Sociální, rodinné a zdravotní politiky, řešili jsme už někdy na jaře otázku, dle jakého klíče budeme v komisi doporučovat Radě MČ rozdělení dotací. Nikdo z nás nechtěl toto odpovědné rozhodnutí dělat "podle oka". Z toho důvodu jsme pro potřeby komise a pro oblast, kterou se komise má zabývat, vytvořili "Návrh prioritních oblastí sociální a prorodinné politiky v Líšni a kritéria hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu MČ". Tento materiál jsme připravili ve spolupráci se všemi členy komise napříč politickými stranami a vycházeli jsme především z odborných znalostí a ze znalostí z praxe jednotlivých členů. Materiál jsme konzultovali i s některými zástupci dotčených organizací v Líšni, kteří členové komise nejsou. S tímto materiálem byla samozřejmě seznámena i Rada MČ a my jsme se podle něho snažili postupovat při zpracování našich návrhů ohledně přidělování dotací. Vzhledem k tomu, že zatím není jasné, jak velké finanční prostředky do "naší" oblasti poplynou, volili jsme kritérium - plně podpořit, částečně podpořit, nepodpořit - podle míry splnění podmínek daných kriterii hodnocení.
 
O činnosti komise a výsledcích její práce v oblasti koncepční a systémové psala její předsedkyně paní Edita Kremláčková na portálu vlisni - http://www.vlisni.cz/komise-umc/komise-socialni-zdravotni-rodinne-politiky/komise-socialni-zdravotni-rodinne-politiky
 
S pozdravem,
Eliška Vondráčková

 

článek připravila
Pavla Dombrovská

Kategorie: 

Komentáře

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat pana místostarosty Sedláčka na výsledek včerejšího jednání ohledně pravidel pro rozdělování dotací. Také by mne zajímala účast zastupitelů a to, jestli bude následovat veřejná debata s žadateli o dotace.

Pavla Dombrovská

Dobrý den,

výsledek jednání bude zapracován do návrhu nových pravidel. Upravená, nová verze potom bude znova předložena zastupitelům a také spolkům a organizacím, ještě před samotným schvalovacím procesem. Účast byla následující:
Borecký
Matyáš
Vondráčková
Horáková
Štefan
Sedláček

Jozef Sedláček
místostarosta MČ

Dobrý den,
v roce 2009 jsem byl osloven jako hodnotitel a člen komise v rámci NROS, program Pomozte dětem! (nejspíše znáte z TV). Byl jsem jeden z 10 členné komise jež hodnotila asi 50 projektů z regionu NUTS II JV (JMK+Vysočina),přičemž další hodnotitele jsem nesměl znát.

Hodnocení probíhalo tak,že:
- dopředu byla známa filosofie NROS (na jaké projekty mají finance jít a na jaké ne)
- dopředu jsem dostal 2 balíky projektů na nastudování
- dopředu jsem měl tabulku s kritérii, jež se hodnotily (jako ve škole)
- dopředu jsme věděli kolik máme v rozpočtu

Poté se sešla komise v TV a pod vedením zástupce Nadace jsme celý den diskutovali, argumentovali, hlasovali a škrtali tak dlouho,dokud jsme se neshodli.

Metodika hodnocení projektů není veřejná (je vnitřním materiálem nadace), na dotazy proč nebyl podpořen ten který projekt se neodpovídá (zohle nedělá vůbec nikdo!).

Nakonec jsou zveřejněny výsledky projektů jež byly podpořeny (vč. částek) s popisem projektu.

Samozřejmě že výsledky musely být poté ještě schváleny v Praze vedením.

Takže za mě,jako za realizátora sociální služby pro tuhle MČ si myslím,že nejde o žádnou "kabalu" a že systém lze nastavit čitelně i zde.

Pokud bude jasný a čitelný a kontrolovatelný zvenčí, přestane tu být prostor pro dohady.

M.Holiš

Dobrý den,

všímám si, že mě pan místostarosta Sedláček ve svém příspěvku předběhl. Přesto tedy připojuji zprávu, kterou jsem si přes den připravovala, ale kterou jsem kvůli svému zaměstnání nestačila dříve připojit. Zde tedy je:

Bohužel v Komisi sociální, zdravotní a rodinné politiky neproběhlo vyjadřování k žádostem o dotace tak idylicky, jak by se z příspěvku mohlo zdát. Pravdou je, že jsme učinili dobrovolný pokus dát posuzování žádostí v rámci naší komise objektivnější pravidla. Dle mého názoru nejde v naší oblasti (nestátní neziskové sociální, prorodinné, případně zdravotní organizace) o to podpořit organizace jako celek, jako spíše podporovat určité konkrétní aktivity, které považujeme za přínosné a potřebné pro městskou část. Podle mých informací RMČ už nějaký čas pracuje na nových pravidlech. Je ale nezbytné, aby žadatelé měli informace o tom, co chceme podporovat a co má jejich žádost o dotaci obsahovat s předstihem, aby se na to měli možnost připravit. A ještě na závěr bych chtěla zdůraznit, že naše komise měla v říjnu letošního roku možnost se k žádostem (těm, které spadají do naší kompetence) pouze vyjádřit, konkrétní rozhodnutí je na RMČ a ZMČ. Zdá se mně, že podle zpráv na portálu Vlisni, by snad mohl vzniknout mylný dojem, že komise jsou téměř „nejdůležitější“ část samosprávy, což je samozřejmě velmi vzdálené od skutečnosti.

Edita Kremláčková, předsedkyně Komise sociální, zdravotní a rodinné politiky při RMČ

Vážená paní Kremláčková,

nemyslím si, že by mohl vzniknout na základě příspěvků na portálu „mylný dojem, že komise jsou téměř „nejdůležitější“ část samosprávy“. Naopak mi připadá, že na základě materiálů o komisích (zejména z jejích zápisů, které portál postupně zveřejňuje), je na první pohled patrná jejich velká nevyrovnanost. Například je tu komise, která vykazuje velice aktivní činnost – vydává články v místním tisku, iniciuje dotazníky a dobrovolně sestavuje kritéria pro posuzování dotací (myslím tím sociální komisi, jejíž jste předsedkyní). Naproti tomu je tu třeba komise, jejíž zápisy (zatím z neznámého důvodu) nebyly dodány do zastupitelstva se zápisy ostatních komisí a tudíž není jisté, zda-li tyto zápisy vůbec existují. A mnoho dalších nesrovnalostí...
Na druhou stranu mi přijde logické, že pokud má RMČ (ZMČ) rozhodovat zodpovědně a spravedlivě (například při rozdělování dotací pro více než 50 žadatelů o dotaci), musejí mít k tomu nějaké podklady (předpokládám, že není úplně reálné, aby se radní, případně zastupitelé dopodrobna seznámili s 50 žádostmi a ověřili je). Nenapadá mě jiná možnost, než že tyto podklady pro posuzování budou vytvářet lidé schopní danou oblast zhodnotit na základě svých zkušeností a odborných znalostí. Nevím, jestli má rada a zastupitelstvo k dispozici nějaký funkčnější doporučující a hodnotící orgán, než právě jednotlivé komise.

Ale vraťme se, prosím, k dotacím. Za svou organizaci, která žádá v Líšni o dotace více jak deset let, mohu prohlásit, že opravdu netrpělivě očekávám kvalitní kritéria a pravidla, podle kterých se budou finance rozdělovat. Je to díky tomu, že především v minulém volebním období se rozdělovaly dotace zcela neprůhledným způsobem. Podle mého názoru rozdělování peněz probíhalo ne podle významu jednotlivých organizací pro Líšeň, ale podle stupně loajality projevované vůči tehdejšímu vedení obce.

Proto velice oceňuji práci Vaší komise, která se snaží dát této věci řád, i práci pana místostarosty Sedláčka, který prosazuje systém pravidel. Také si velice cením toho, že pan Sedláček nabídl ostatním zastupitelům svůj návrh k připomínkování a prosím všechny zastupitele, aby tomuto návrhu také věnovali pozornost, nad pravidly se zamysleli a svými postřehy přispěli k vytvoření kvalitního dokumentu.
Tuším, že tvorba pravidel pro poskytování dotací není práce jednoduchá. Píšete, že „vyjadřování k žádostem o dotace neproběhlo tak idylicky“. Věřím ale tomu, že i tyto „neidylické“ zkušenosti jsou cenné a nakonec mohou přispět ke zformulování skutečně funkčních pravidel.

Pavla Dombrovská

Dobrý den, dovolte mi, abych Vás v souvislosti s článkem "Dotace a radniční Ježíšek" informoval o aktuálním dění ohledně pravidel pro rozdělování dotací. Rada městské části Brno-Líšeň má připravena nová pravidla, která, dle mého názoru, obsahují mnoho z toho, co je uvedeno v příspěvcích zmiňovaného článku. Zejména se v nich dá najít odkaz na první příspěvek, ve kterém se píše: "Nejsnáze definovatelnými kritérii jsou aktivní vliv na MČ (kolik místních je aktivně zapojeno do činnosti), pasivní vliv (tedy něco jako publikum) a schopnost reprezentace MČ."
Protože však není lehké najít v této problematice spravedlnost, byl bych velmi rád, aby se stal návrh nových pravidel předmětem diskuze napříč politickým spektrem zastoupeným v Líšni. Proto jsem poslal nový návrh všem zastupitelům k připomínkování a zároveň byla domluvena porada na toto téma, která se uskuteční 29.11.2011. Předpokládám, že poté bude návrh zapracovaný o připomínky postoupen do RMČ na schválení.
Na závěr mi dovolte připomínku k poslednímu příspěvku o činnosti Komise sociální, zdravotní a rodinné politiky. Je nutno podotknout, že pod vedením nové předsedkyně paní Edity Kremláčkové, je její činnost velmi přínosná a inspirující. Komise připravila svůj interní návrh prioritních oblastí sociální a prorodinné politiky v Líšni a kritéria hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu MČ. Informace, cituji z příspěvku: "my jsme se podle něho snažili postupovat", je však velmi rozporuplná. Osobně jsem se jednání komise účastnil a musím zcela jasně konstatovat, že se podle navržených kriterií nepostupovalo. Pro mě jasný příklad toho, že najít obecnou pravdu či spravedlnost je těžké i v případě, kdy se komise předem na nějakých kriteriích dohodla.

Jozef Sedláček
místostarosta MČ

Vážený pane místostarosto,
chtěla bych se zeptat, jestli je porada 29.11. určena pouze zastupitelům, nebo je otevřená i druhé straně – zástupcům spolků, případně aktivním členům komisí, kteří se snaží vnést do rozdělování dotací řád a mohli by tedy přispět svými konkrétními zkušenostmi?
Děkuji a přeji pěkný den.
Pavla Dombrovská

Dobrý den, porada je určena pro zastupitele MČ. Dle výsledku jednání bude dále řešeno se spolky a zájmovými organizacemi.

S pozdravem
Jozef Sedláček
místostarosta MČ

Dobrý den,
ráda bych se zapojila do diskuse ohledně přidělování dotací pro spolky. Velice podporuji nastavení jednotného klíče k rozdělování dotací. Pomůže to nejen zastupitelům v rozhodování, ale i nám spolkům. Budeme se mnohem lépe orientovat v tom, jaká mohou být naše očekávání. Velkou důležitost však kladu na to, aby klíč byl nastaven jednotně. V současné chvíli totiž klíč existuje pouze v některých komisích, a přitom váha rozhodování, resp. doporučování komisí je stejná.
Druhá moje reakce bude na neviditelnost práce některých spolků. Ač jsem předsedkyně jednoho z nich, tak musím uznat, že je v tom trocha pravdy. Na obhajobu spolků však musím dodat, že to není zcela jednoduché. Například v našem případě, rodinné centrum, kde hlavní klientela jsou rodiče pečující o malé děti, nejspíš nebude v povědomí toho, kdo má děti už odrostlé. Proto se snažíme být viditelnější. Spolupodíleli jsme se na organizaci festivalu Líšeň sobě nebo organizujeme naše tradiční "jednorázovky" - Lampionový průvod, Mikuláš atd., kde návštěvnost stále stoupá. Nevím nakolik se nám tímto povede dostat se do širšího povědomí, ale snažíme se. Snad jsme na dobré cestě....
Alena Stejskalová, Rodinné centrum Pastelka