Středa 19. ledna 2022
Vložil admin on February 14, 2011

obrázekVolby do obecních zastupitelstev se konaly ve dnech 15. – 16. října 2010.
Státní volební komise vyhlásila a uveřejnila celkové výsledky do zastupitelstev obcí v úterý 19. října 2010.
Návrhy na neplatnost voleb v městské části Brno-Líšeň ve volebním okrsku č. 326 podali poslední den 10-ti denní lhůty, tj. 29.10.2010 tři žalobci : Volební strana LÍŠEŇSKÝ BLOK, PhDr. Jiřina Belcredi a spol. a Martina Kučerová.
Krajský soud v Brně všechny tři žaloby spojil a dne 16.11.2010 svým USNESENÍM č.j. 29A 111/2010-29 zamítl.
Teprve poté mohlo být v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svoláno ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň. Toto zasedání se uskutečnilo ve středu 1.prosince 2010.

Přestože stížnost na postup soudního řízení nepatří do kategorie interpelací zastupitelstva, formulujeme znovu, tentokráte písemně, průběh dotčených událostí.
Na možné pochybení v práci okrskové volební komise ve volebním okrsku č. 326 byla pověřená pracovnice voleb upozorněna již první pracovní den po konání voleb, tj. v pondělí 18. října 2010. Ta neprodleně prověřila volební dokumentaci a zjistila, že k pochybení v okrsku č. 326 skutečně došlo, a to při přepisování výsledných čísel z pomocných sčítacích archů do oficiálního Zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Při tomto vyplňování došlo k chybě u volebních stran Líšeňský blok a TOP 09. Volební komise v pomocných sčítacích arších uvedla zvlášť počty přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty, počty hlasů pro stranu jako celek a celkový počet hlasů pro jednotlivé kandidáty. Do zápisu o průběhu a výsledku hlasování však komise omylem přenesla z pomocných sčítacích archů čísla znamenající počet přednostních hlasů ( tzn. bez započítání hlasů pro stranu jako celek).
Po zjištění výše uvedeného byly přepočítány celé výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň ( 19 volebních okrsků) se započítáním správných hodnot v okrsku č. 326. O přepočítání výsledků voleb s použitím správných údajů byl ještě téhož dne požádán rovněž Český statistický úřad. Jeho regionální zmocněnec pro volby potvrdil zjištění pověřené pracovnice voleb, a sice, že výše popsaná chyba volební komise nemá žádný vliv na počet získaných mandátů pro jednotlivé strany, nemění se pořadí kandidátů pro přidělení mandátů v rámci jednotlivých stran a nemění se ani pořadí náhradníků.
Toto zjištění bylo poté oznámeno lídrům politických uskupení Líšeňský blok a TOP 09 a dále veřejně prezentováno.

Po celou dobu trvání 10-denní lhůty jsme měli zato, že pochybení okrskové volební komise bylo vyjasněno a politické subjekty s ním byly srozuměny. Byli jsme proto překvapeni, když v posledních hodinách 10-ti denní lhůty byly ke Krajskému soudu v Brně podány tři žaloby na neplatnost voleb a hlasování, a tím znovu významně odsunut termín pro konání ustavujícího zasedání zastupitelstva a zahájení jeho řádného fungování, zejména s ohledem na potřebu systematické přípravy rozpočtu na rok 2011.
Bylo nutno tedy znovu vyhledat veškerou volební dokumentaci okrsku č. 326, spolu s písemným vyjádřením a jmenným seznamem všech zvolených zastupitelů ji předložit soudu a čekat dalších 19 dní na jeho usnesení. Soud věc posoudil a následně návrhy na vyslovení neplatnosti voleb a hlasování, jak bylo předpokládáno, zamítl.

Nad celou záležitostí vyslovujeme politování a věříme, že napříště budou politické subjekty nominovat do okrskových volebních komisí takové zástupce, kteří přistoupí ke svým povinnostem odpovědněji a podobné situace se nebudou opakovat. Za pro nás nesrozumitelnou pokládáme například i skutečnost, kdy předseda i místopředsedkyně chybující volební komise v okrsku č. 326 potvrdí dne 16. října 2010 svým podpisem správnost údajů uvedených ve volební dokumentaci a několik dní nato jsou k návrhům na neplatnost voleb přiložena čestná prohlášení obou těchto významných členů okrskové volební komise, kde naopak deklarují, že jsou si vědomi pochybení při sčítání volebních hlasů.

Nikdo jistě nepochybil úmyslně. V tak složitém volebním systému není chyba lidského faktoru ojedinělá. Přístup pracovnice pověřené volbami i všech ostatních zaměstnanců úřadu vůči politickým subjektům ale byl a je, nejenom v souvislosti s řešeným pochybením okrskové volební komise, vstřícný a transparentní. Rozhodně se tedy vymezujeme vůči negativním útokům a dovolujeme si požádat politické subjekty o respektování politické neutrality práce celého úřadu.

Ing. Irena Sehnalová
t a j e m n i c e

__________________________________________________________________________________________________

Poznámky :

1. Úřad městské části Brno-Líšeň přijal výzvu Krajského soudu v Brně k doručení vyjádření, volební dokumentace a jmenného seznamu zastupitelů datovou schránkou v pondělí dne 1.11.2010.
Krajský soud stanovil jednodenní lhůtu.
Materiály byly soudu předloženy ve stanovené lhůtě, tj. 2.11.2010.

2. Úředníci žádné hlasy ve volebních okrscích nepočítají. Ve volebních komisích nepracují úředníci, ale zástupci politických subjektů, které jednotlivé subjekty do práce volebních komisí nominují.
Při vysypání hlasů z volebních uren a jejich následném sčítání nesmí nikdo z úředníků, ani kdokoli jiný, do volební místnosti ani vstoupit, natož s nimi jakkoli manipulovat. A to ani následně.
I v případě, že by správní soud rozhodl o přepočítání jednotlivých hlasů, musela by být znovu svolána příslušná volební komise.

Soubor ke stažení:

Soubor PDF

Odkaz na článek: Pět otázek na PhDr.Jiřinu Belcredi z LB

Kategorie: