Středa 07. června 2023
Vložil admin on September 14, 2011

Znak LíšněKOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A RODINNÉ POLITIKY byla zřízena Radou městské části Brno-Líšeň jako iniciativní a poradní orgán dne 12.1.2011 v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.

Navázala na Komisi sociální z minulého volebního období, které předsedal p. Jan Kozel. Zejména zásluhou radní Mgr. Ing. Elišky Vondráčkové se práce komise dále rozšířila na oblast podpory rodin a oblast zdravotní a vsadila na vlastní iniciativu.

Komise nemá žádné rozhodovací, výkonné ani kontrolní pravomoci a rovněž nemůže nahrazovat činnost zaměstnanců úřadu městské části. Nenaleznete nás v úředních hodinách na radnici. Snažíme se vás informovat a komunikovat s vámi v Líšeňských novinách, na webových portálech a prostřednictvím elektronické pošty.

Komise si při zahájení činnosti v lednu 2011 stanovila poslání, cíle a skupiny obyvatel, na které chce zejména zaměřit svoji pozornost. Naším posláním je přispívat k vytváření příznivých podmínek pro život dětí, mládeže, rodin s dětmi, seniorů, sociálně a zdravotně znevýhodněných občanů v Líšni a podporovat sociální soudržnost obce. Pole působnosti tedy široké a prolínající se se všemi ostatními komisemi. I cíle jsme si stanovili poměrně široce a obecně, přesto ambiciózně. Čas ukáže, čím je konkrétně zvládneme naplnit.

Členy a předsedkyni komise jmenovala Rada městské části.  Mechanismus navrhování členů mně není přesně znám. Předpokládám, že se jedná o návrhy líšeňských politických stran a zájmových organizací. Odbornost komise jako celku považuji za velmi dobrou. Řada nás má vzdělání v oboru nebo aktivně působí v oblasti sociálních, zdravotních nebo prorodinných služeb a to i na vedoucích místech.  Více než polovina členů je zároveň v podkomisi pro občanské záležitosti, kterou vede p. Kozel a tam je potřeba zejména hodně obětavosti a času. Při dosavadní činnosti jsem se seznámila s několika lidmi, které bych třeba v budoucnu ráda přizvala ke spolupráci, pokud by k tomu byly podmínky. A pokud se mezi čtenáři této zprávy najde zájemce o práci v komisi, nechť se přihlásí. Práci v komisi považuji pro řadové členy, kteří nejsou současně zastupiteli, za opravdu symbolicky odměňovanou. Za sebe mohu čestně prohlásit, že jsem se o tom, jak je funkce honorovaná, dozvěděla až následně. Pokud chcete udělat více než se jen účastnit schůzí a vyjadřovat se k projednávaným záležitostem (to je jistě také možné a legitimní), pak je to práce ve volném čase, po večerech a víkendech (podle toho jaké máte zaměstnání).

Počet členů naší komise je 14 a je nejvyšší ze všech komisí.  Jmenovitý seznam naleznete na http://www.brno-lisen.cz/umc_vol.php . Je to z důvodu organizace a zajištění osobního blahopřání jubilantům naší městské části. 

Komise se schází 1x měsíčně mimo letní prázdniny, v mezidobí se většina členů věnuje práci vyplývající z poslání komise. Do této chvíle se tedy komise sešla sedmkrát. 

Z podnětu Rady MČ jsme dávali stanovisko k:

-  žádosti o mimořádnou dotaci neziskové organizaci (souhlasné stanovisko)
- regulaci loterií a jiných podobných her v Líšni (doporučení plošného zákazu všech typů výherních hracích přístrojů)

Podkomise pro občanské záležitosti (8 členů) ročně osobně navštíví cca 180 jubilantů v domácnostech a rozešle 100 písemných blahopřání.

Vlastní iniciativa:
•    Zřídili jsme e-mailovou adresu komise, představili jsme komisi v Líšeňských novinách
•    Vytvořili jsme/vyhodnotili Anketu pro občany Líšně (velké díky p. Karafiátovi portál vlisni.cz) s výsledky jsme seznámili veřejnost a předali Radě;  Vytvořili jsme a vyhodnocujeme Anketu pro seniory
•    Zajímali jsme se o akci „Líšeň sobě“, pozvali si organizátorku Mgr. Dombrovskou, jednotliví členové se účastnili za sebe, o příštím ročníku zatím přemýšlíme
•    Na pozvání jsme se účastnili dvou prezentačních akcí líšeňských neziskovek-poskytovatelů sociálních služeb (Nízkoprahový klub Likusák, Denní stacionář Effeta) a setkání se seniory na Radnici

Ze zásadnějších koncepčních a systémových záležitostí:
•    Zmapovali jsme a na každou schůzi si zveme zástupce poskytovatelů sociálních služeb a prorodiných organizací se sídlem v Líšni (v budoucnu bychom snad chtěli vytvořit platformu zástupců organizací a uživatelů služeb)
•    Vytvořili jsme Návrh prioritních oblastí sociální a prorodinné politiky v Líšni a kritéria hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu MČ
•    Zmapovali jsme a oslovili jsme veřejnost s informacemi o situaci s výherními hracími přístroji v Líšni
•    Mapujeme prostor pro pohyb/hry a volnočasové aktivity dětí a mládeže (se zapojením veřejnosti a organizací) pracujeme na informačním materiálu o hřištích v Líšni a připravujeme celkové závěry a doporučení pro samosprávu
•    Navrhli jsme zadat zpracování nové Metodiky jednání s dlužníky v obecních bytech, v které by bylo zahrnuto jejich včasné srozumitelné písemné informování o možnosti využít základní sociální poradenství na sociálním odboru ÚMČ a nasměrování na další poradenství a pomoc, jako prevence ztráty bytu a předlužení.
•    Zajímáme se o možnosti nastavení kritérií pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu (konkrétně posuzování sociální potřebnosti žadatelů)
•    Vyjádřili jsme se k neposkytnutí obecního bytu pro sociální bydlení městu Brnu v r. 2011

V pozici komise, která, jak je patrné z výše uvedeného, se v podstatě musí hlavně sama „snažit“ jsem velmi vděčná zejména za podporu a spolupráci s II. místostarostou Jozefem Sedláčkem, pod kterého naše oblast spadá, který se pravidelně účastní našich schůzí, zajímá se o naše návrhy a případně se je snaží ze své pozice realizovat. Ze strany Rady jako celku komunikace s námi zatím příliš neprobíhá.

Protože nečekanou nabídku práce předsedkyně komise szrp jsem dostala v lednu v podstatě bez předchozích zkušeností s komunální politikou, nejsem zastupitelkou, a zatím jsem stále spíše v zaškolovací fázi je pro mne nyní celkem obtížné hodnotit smysl a funkčnost komisí. Pravdou je, že jsem na začátku čekala konkrétnější zadání od Rady MČ. Myslím, že po roce činnosti bude tak akorát doba na zhodnocení.

Pokud laskavý čtenář dočetl až sem, v podstatě si snad ušetřil práci se čtením zápisů ze schůzí komise (o kterých jsme ostatně už v LN č.3/2011 avizovali,  že jsou veřejnosti k nahlédnutí).

 

Mgr. Edita Kremláčková, předsedkyně
  Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky při Radě městské části
komise.socialni@brno-lisen.cz

Kategorie: 

Komentáře

Hezký článek. Činnost a aktivita této komise se mi líbí. Z vlastní iniciativy řeší a dokumentuje problematické otázky Líšně a své výsledky předkládá nejen RMČ, ale i ostatním občanům. Aktivní formou se zajímá o to, co se děje v Líšni. Palec nahoru.