Pátek 14. června 2024
Vložil admin on May 02, 2009

MŠ PoláčkovaPředškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Z těchto uvedených důvodů si dovoluji vyvrátit chybnou teorii některých odpůrců navyšování kapacit MŠ, kteří považují  MŠ za hlídací agenturu pro děti od 3 do 6 let.

Poslední rozbor přijímacích řízení do MŠ pro školní rok 2009/2010 potvrdil velkou nepředvídavost celkové koncepce předškolního vzdělávání. I přesto, že jsme se rozhodli opět zprovoznit MŠ Poláčkova s kapacitou 75 dětí, nebyli jsme schopni uspokojit dalších 289 dětí.

Dovoluji si dále podotknout, že MČ Brno-Líšeň je nejvíce se rozvíjející MČ v Brně, probíhá zde masivní bytová výstavba, kdy po jejím ukončení přibude v MČ cca 1550 bytových jednotek. Nové byty znamenají nové obyvatele a lze přepokládat, že půjde především o mladé rodiny s malými dětmi. Pro řešení situace s nutností navýšení počtu míst v MŠ hraje i sociální aspekt. Změnou právních předpisů jsou matky  ve většině případů nuceny ukončit mateřskou dovolenou ve 3 letech dítěte ( konec ochranné lhůty pro pracovní místo) a jít do práce. Také zvyšováním věku odchodu do důchodu se snižuje možnost hlídání dětí babičkami.

Z těchto důvodů  současné vedení radnice rozhodlo navýšit kapacitu MŠ o 75 míst znovuotevřením MŠ Poláčkova.

Budova MŠ Poláčkova  byla 10 let uzavřena a touto výlukou hodně znehodnocena. MČ bude nucena vynaložit do 20.8.2009 velké finanční náklady a organizační schopnosti k jejímu znovuotevření.

Celá akce bude financována ze 2 zdrojů, a to  formou dotace statutárního města Brna ve výši 4 mil.Kč a  převážně z úrovně MČ Brno-Líšeň ve výši cca 6 mil. Kč, kde součástí je i vybavení mateřské školy a oprava hřiště. Mateřská škola bude součástí  ZŠ Horníkova 1, Brno.

Harmonogram prací

K zápisu do této nově otevřené školky se přihlásilo 140 dětí a přijato bylo 75. Přednost měly  všechny děti předškolního věku, a to ve všech mateřských školách v Brně - Líšni. Nebyly přijaté děti, které nedovrší  k 1.9.2009 tří let a většinou ani děti těch maminek, které jsou na mateřské dovolené s druhým dítětem.

Chci Vás upozornit, že jsme jediná městská část v městě Brně, která otevřela mateřskou školu, a tím dokazujeme, že si mladé generace vážíme a snažíme se jí pomoci.

Za vedení radnice mohu slíbit, že se tímto problémem budeme nadále zabývat a budeme se snažit najít alternativní jiné řešení (soukromé MŠ, rozšíření kapacity současných MŠ atd.).

 

Dále si dovoluji upozornit, že během prázdnin bude provoz MŠ v měsíci červenci 2009 zajišťovat MŠ  Hochmanova  od 1.7. do 31.7.2009 a v následujícím měsíci MŠ Neklež od 3.8. do 21.8.2009.

Z legislativních důvodů  se bude provoz během prázdni řešit formou doplňkové činnosti (zákon nedovoluje navýšení dětí nad stanovenou kapacitu). Bohužel doplňková činnost je finančně náročnější než úplata za běžný provoz a bude činit cca 225,-Kč/den/dítě včetně stravy podle počtu přihlášených dětí.

 

Veškeré informace o zajištění letního provozu podávají ředitelky MŠ.

Jakékoliv nejasnosti a dotazy v oblasti provozu MŠ jsem ochotný zodpovědět osobně nebo telefonicky na čísle: 606 734 821 nebo pevná linka 544 424 812.

 

Údaje o MŠ Poláčkova:

Kapacita : 75 dětí

Počet personálu:8 (6 učitelek, 2 strava, úklid,)

Provoní doba: 6:30-17h.

 

Náklady na zprovoznění MŠ Poláčkova:

Stavební úpravy                       6.252000,- Kč

Generální oprava střechy            945000,- Kč

Oprava hřiště                              496000,- Kč

Vybavení jídelen                         780000,- Kč

Vybavení interiéru nábytkem      822000,- Kč

Cena celkem                             9.294000,- Kč  (MČ-Líšeň -5 294000 Kč, Město Brno-4.mil.).

 

Závěrem uvádím,že celá akce je důkladně připravena, včetně výběru dodavatele(viz.harmonogram prací) a jsem přesvědčen, že nehrozí nebezpečí nedodržení termínu otevření MŠ.

 

Košulič Václav

místostarosta Brno-Líseň

 

Budova MŠ ze zahrady Budova MŠ z ulice

Kategorie: