Sobota 20. dubna 2024
Vložil vlisni.cz on June 15, 2014
Líšeňská kaplička na Kostelíčku (zdroj: vlisni.cz)

Nesouhlasíte s tím, že by pod Kostelíčkem mohly vyrůst bytové domy? Sdělte svůj názor těm, kteří o tom rozhodují.

V Akutalizaci Územního plánu je oblast pod Kostelíčkem zařazena do BK – bydlení kombinované. To znamená, že kromě výstavby rodinných domů (RD) je možné stavět i bytové domy. Přitom široko daleko žádné bytovky nejsou, okolní území má všude označení RD.

Magistrát takto částečně vyhověl požadavkům občanů i městské části - upustil od zamýšleného navýšení IPP (to zůstává na stávající hodnětě 0,4), ovšem nezahrnul plánovanou výstavbu do RD (rodinné domy), ale do BK (rodinné i bytové domy).

Občané Líšně (prostřednictvím námitky veřejnosti podané za sdružení Líšeň sobě) i zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň (zasedání zastupitelstva 30. 1. 2014) dali jasně najevo, že bytovou výstavbu v okolí kostelíčku v žádném případě nechtějí.

Proti navrhované Aktualizaci se můžeme ohradit přímo na zasedání zastupitelstva města Brna, které proběhne v úterý 17. června od 8.30 hodin v Nové radnici na Dominikánském náměstí.

Také se můžeme vyjádřit prostřednictvím webu, který spustila iniciativa Nesehnutí – www.mamlepsiplany.cz

Celá Aktualizace Územního plánu je velice podezřelým dokumentem. Zastupitelé města Brna měli týden na to, aby nastudovali deset tisíc stran textu a osm set map. Už tento fakt odporuje zdravému rozumu. Nepřehledný dokument nedostatečně zohledňuje připomínky a námitky občanů i zastupitelstev městských částí. Zastupitelstvo města Brna ovšem může tento nesmyslný dokument vrátit k přepracování.

Zde jsou odkazy na materiály Aktualizace týkající se Kostelíčku:

 http://gis.brno.cz/ags/PubUp3/oduvodneni/#

O-1 Koordinační výkres (1:5000)

mapový list 36

na mapě je plochu červenými puntíky a vedle ní jsou plochy, jejichž IPP byl původně navýšen, nyní je vrácen na 0,4, avšak BK (BYDLENÍ KOMBINOVANÉ BEZ URČENÍ PŘEVAŽUJÍCÍHO CHARAKTERU), tj. můžou tam být jak bytové domy, tak rodinné domy.

Na ploše, která je na hraně směrem k Podhorní ul. je BR (bydlení v rodinných domech), není určen IPP, což znamená, že závisí na posouzení stavebního úřadu. Ale dle normy ČSN 73 4301 Obytné budovy 

Rodinný dům = Stavba pro bydlení, která svým uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení, rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví - tím je výška také omezena původně dle platného územního plánu na ploše (ulice Podlesná - Kneisova - Obecká- Kostelíček) s označením  nyní BK bylo BC, což znamená ČISTÉ BYDLENÍ

zde najdeš vysvětlení pojmu http://gis.brno.cz/tms/doc/up/regulativy/BC.pdf mohly tam být umístěny také bytové domy, ale i domy s pečovatelskou službou nebo provozovny a administrativa

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2014-navrh-na-vydani/

v části Odůvodnění je rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Vyhodnocení připomínek...2014 dále Svazek 7/2014 str.3419- 3423 8.- MČ Brno Líšeň

konkrétně na str.3422 je o Kostelíčku - zpětné snížení na 0,4

konkrétně na str.3423 žádost o zpracování Regulačního plánu lokality Kostelíček, Brno- Líšeň - cituji doslovně:

Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se nevyhovuje.
Požadavku zařazení zpracovaní územní studie nebo regulačního plánu do změny ÚPmB „Aktualizace
ÚPmB“ nelze vyhovět.
Možnost zpracovat pro území regulační plán nebo územní studii není vázána pouze jejich podmíněním
v ÚPmB. O pořízení územní studie či regulačního plánu z podnětu lze požádat pořizovatele – OÚPR
MMB pro jakékoliv území, bude-li to třeba.
To znamená, že zpracovat regulační plán je stále možné, ale musí se požádat z podnětu OÚPR, neřeší se to nyní.

V části Odůvodnění je také Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“, tam je Seznam námitek (soubor pdf.)

Text námitky  a odůvodnění námitky podané za Líšeň sobě naleznete zde

číslo 774

Zasedání zastupitelstva Brno-Líšeň (požadavek na zařazení do BR):

http://www.brno-lisen.cz/29-zasedani-zmc-zaznam-prenosu-materialy-hlasovani/t2900

je to bod 14, na str. 6

Děkuji Ing. arch. Marcele Uřídilové za vysvětlující informace.

Za Líšeň sobě o.s.
Pavla Dombrovská

Kategorie: 

Komentáře