Středa 07. června 2023
Vložil admin on October 10, 2011

Mgr. Jaroslav StrossPrávní zakotvení komise
Bezpečnostní komise Rady městské části Brno – Líšeň (dále jen „Komise“) je zřízena Radou městské části (dále jen „Rada“) podle § 122 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) jako iniciativní a poradní orgán Rady.
Svá stanoviska, náměty, návrhy, připomínky a podněty předkládá Komise přímo Radě k projednání a řešení.
Jednání Komise bývá jako host většinou přítomen zástupce starosty Jozef Sedláček, v jehož gesci je rovněž bezpečnostní problematika.
Ve své činnosti se Komise rovněž řídí Jednacím řádem komisí zřízených Radou.

Jednání Bezpečnostní komise
V roce 2011 se uskutečnilo nebo ještě uskuteční celkem 10 jednání Komise, která se z důvodu usnášeníschopnosti neschází v období letních prázdnin.

Zvláštní odborná způsobilost x odborníci na problematiku bezpečnosti
Odbornou způsobilost požaduje Zákon pouze u předsedy komisí a jen v případě, že komisím byl svěřen výkon přenesené působnosti.
Přestože jsem komunálním politikem, tak jako současný předseda Komise mám v této oblasti i odbornou způsobilost. Ta je dána jak mou právnickou profesí, tak i mou víceletou praxí u Policie ČR a v resortu státního zastupitelství.
Jako odborní hosté jsou na všechna jednání Komise zváni kompetentní zástupci Městské policie Brno (dále jen „MP Brno“) a Obvodního oddělení Policie ČR Brno – Židenice (dále jen „OO PČR Brno – Židenice“). Zde je potřeba vyzdvihnout pravidelnou účast Mgr. Josefa Peciny, vedoucího Revíru Východ MP Brno, který i když ho Rada na návrh Komise nejmenovala bohužel řádným členem Komise, má účast na jednáních stoprocentní. Problematičtější je v poslední době nepravidelná účast zástupců OO PČR Brno – Židenice.

Činnost Komise
Jak jsem již uvedl výše, Komise je pro Radu orgánem toliko poradním a iniciativním, bez výkonných pravomocí. Členové Komise monitorují bezpečnostní situaci v městské části Líšeň. Návrhy, připomínky apod. jsou předávány formou zápisů k projednání a řešení Radě.

Zveřejnění (zpřístupnění) zápisů z jednání Komise
K obecné diskuzi, kterou započal webový portál www.vlisni.cz, k tématu zveřejňování či nezveřejňování zápisů z činnosti jednotlivých komisí, mohu za sebe, a na základě společného stanoviska i za celou naši Komisi uvést, že nemáme problém se zpřístupněním zápisů z jednání Komise v tomto volebním období ve smyslu z. č. 106/1999 Sb.,                   o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ale ani s jejich obecným zveřejněním, například na webových stránkách ÚMČ Brno – Líšeň. Tyto zápisy jsou k dispozici jak v útvaru tajemnice ÚMČ Brno – Líšeň, tak samozřejmě na přímé vyžádání i  přes moji mailovou adresu jaroslav.stross@seznam.cz
Dosavadní zápisy z jednání Komise v tomto volebním období neobsahují žádné utajované skutečnosti ani citlivé osobní údaje dle příslušných obecně závazných předpisů.
Pokud by některý z budoucích zápisů z Komise takové skutečnosti či údaje obsahoval, bude to v zápisu uvedeno s doporučením zápis nezveřejnit.


Drobná poznámka na závěr:
Zákon nikde v textu přímo nestanovuje, že se výsledky činnosti jednotlivých komisí nemohou zveřejnit. Pojem „neveřejný“ se vyskytuje pouze v § 101 odst. 1 větě první Zákona, kde je uvedeno, že schůze Rady jsou neveřejné. Na jiném místě v Zákoně se tento pojem nevyskytuje.

Své návrhy, připomínky, stanoviska a podněty ke zlepšení bezpečnostní situace na území městské části Líšeň i náměty k projednání v Komisi můžete podávat na mailovou adresu jaroslav.stross@seznam.cz
Bezpečnostní komise bude projednávat jen ty neanonymní. V případě potřeby Vás Komise pozve na své jednání.

V Brně, dne 2. října 2011

Mgr. Jaroslav Stross
předseda bezpečnostní komise
Rady městské části Brno-Líšeň
zastupitel za Občanskou demokratickou stranu

Kategorie: 

Komentáře

Děkuji panu Jaroslavu Strossovi za informace o Bezpečnostní komisi i za odborné vysvětlení toho, jak je to se zveřejňováním. To, že zveřejňování zápisů z komisí není v rozporu se zákonem (a pokud zápisy obsahují osobní údaje, dá se to taky řešit), je dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí, aby politika v Líšni byla pro občany srozumitelnější a otevřenější. Těším se na to, že na novém radničním webu bude prostor pro zveřejňování zápisů všech komisí i prostor k tomu, aby se občané k zápisům mohli vyjadřovat, případně navázali kontakt se členy jednotlivých komisí. Také děkuji panu Strossovi za možnost vznášet připomínky, případně podněty týkající se bezpečnostní situace v Líšni. Domnívám se, že mnoho občanů Líšně včetně mne nemělo doposud ponětí o tom, že takováto možnost vůbec existuje.

Pavla Dombrovská