Sobota 20. dubna 2024
Vložil admin on October 10, 2012

Sídliště LíšeňMěstská část Brno – Líšeň má v majetku 2232 bytů, o které se stará příspěvková organizace Správa majetku Líšeň (SML), která byla zřízena MČ Brno – Líšeň. Během veřejné debaty pořádané občanským sdružením Líšeň sobě, portálem vlisni.cz a ÚMČ Brno-Líšeň na téma „Navýšení nájemného v obecních bytech“ (záznam z veřejné debaty ZDE) zaznělo ze strany nájemníků několik dotazů souvisejících s činností SML. Záznam z veřejné debaty naleznete zde. V návaznosti na tyto dotazy jsme požádali pana Ing. Miroslava Míče – ředitele SML o zodpovězení následujících otázek.

1.         Jak je financována činnost SML? Je činnost SML financována z rozpočtu UMČ?

SM-Líšeň je příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-Líšeň. Hospodaří na základě vlastního rozpočtu. Její činnost je financována především z příspěvku od zřizovatele, obdobně jako provoz dalších příspěvkových organizací (školy, Kulturní centrum Líšeň, …). S růstem nájemného se příjmy SM-Líšeň nezvyšují, rozpočet radnice na bytové domy s provozem SM-Líšeň nijak nesouvisí.

2.         Jak jsou evidovány opravy v bytech, případně celých domech? (PASPORT)

Opravy hrazené z prostředků pronajímatele (městská část Brno-Líšeň) jsou evidovány v kartách pro jednotlivé domy. Karty jsou generovány databázovým systémem, který byl vytvořen v prostředí MS Access.  

3.         Je PASPORT veřejně přístupný? Jak dlouho je povinnost tuto kartu archivovat?

SM-Líšeň má se zřizovatelem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, kde je uveden rozsah a obsah údajů, který je SM-Líšeň oprávněna zpracovávat a který je povinna zabezpečovat. Záznamy obsahující osobní údaje nemůže SM-Líšeň plošně zveřejňovat. Karty má SM-Líšeň od počátku, dosud nikdy neproběhla jejich skartace.

4.         V rámci veřejné debaty zaznělo, že někteří lidé si schovávají staré spotřebiče. Musejí je opravdu schovávat, aby je pak vrátili v případě stěhování?

Raději uvedu konkrétní případy. Tzv. zařizovací předmět, např. plynový sporák, byl instalovaný v pronajatém bytě a nájemce ho užíval a platil za něj nájem. Po čase si ale nájemce koupil nový, ve vyšší cenové kategorii. V tomto případě je vhodné, aby si původní sporák ponechal, aby v případě odstěhování mohl zanechat původní sporák v bytě. Obvykle nájemce navštíví SM-Líšeň a tuto výměnu projedná.

Ve většině případů se ale mění sporáky, které jsou z důvodu stáří nefunkční. Opět doporučuji návštěvu na SM-Líšeň. Na základě požadavku nájemce SM-Líšeň zajistí prohlídku sporáku a vystavení vyřazovacího protokolu. V dohodnutém termínu SM-Líšeň zajistí odvoz a likvidaci sporáku na náklady pronajímatele. 

5.         Kdo je oprávněn dělat odečty energií  v bytech?

Elektrická energie
a plyn

Každý nájemce má vlastní smlouvu s dodavatelem elektřiny (plynu). Dodávky ani odečty nejsou věcí pronajímatele. Pokud se někdo dožaduje přístupu do bytu z důvodu odečtu elektřiny (plynu) a tvrdí, že je ze Správy majetku Líšeň, je třeba volat policii.

Rozdělovače topných nákladů (na radiátorech)

Odečty na začátku kalendářního roku provádí pronajímatel prostřednictvím smluvního dodavatele. Odečty v průběhu roku při změně nájemce zajišťují technici SM-Líšeň

Teplá a studená voda

Odečty na přelomu roku zajišťují domovníci, při změně nájemce technici SM-Líšeň

6.         Kdy může nájemník žádat o výměnu vybavení bytu (sporák, kuchyňská linka)?

Podmínkou výměny je vyřazovací protokol, který obsahuje závěr, že zařizovací předmět není způsobilý k řádnému užívání. Posouzení bývá obvykle velmi jednoduché v případě uplynutí předpokládané doby životnosti. V případě, že je předmět nepoužitelný a přitom je starý např. dva roky, bude po nájemci vyžadována finanční spoluúčast.

Ne všechny výměny však provádí pronajímatel bytu. Nařízení vlády 258/1995 Sb. stanovuje povinnost nájemcům bytu zajišťovat stanovené drobné opravy, které mohou zahrnovat i výměny vyjmenovaných předmětů na vlastní náklady. Možnost financování pronajímatelem je v těchto případech vyloučena. Znění vyhlášky je uvedeno na našich webových stránkách.

7.         Existují nějaké vnitřní směrnice SML, podle které se provádí opravy, případně údržba svěřeného majetku?

Samozřejmě, SM-Líšeň má mnoho vnitřních předpisů. Řídící dokumentace vychází ze systému Řízení systému jakosti podle rodiny norem ISO 9000. Aktuální znění obsahuje směrnice SM 2010_01 Zajišťování závazků z příkazní smlouvy.

8.         Podle čeho se SML řídí a komu je zodpovědná?

SM-Líšeň má se zřizovatelem uzavřenou smlouvu, která stanoví výčet a rozsah podmínek při správě, provozu a údržbě bytových a nebytových domů svěřených městské části Brno - Líšeň. Ze své činnosti je SM-Líšeň zodpovědná svému zřizovateli, který je reprezentován Radou městské části. V oblasti udržování bytového fondu smlouva rozpracovává požadavek obsažený v § 687 občanského zákoníku: Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.“

Smlouva pověřuje SM-Líšeň prováděním především oprav bytového fondu. SM-Líšeň nezajišťuje rekonstrukce a modernizace bytového fondu (změny účelu nebo rozšíření vybavení), ty spadají do působnosti Úřadu městské části Brno-Líšeň. Úřad vyhlašuje související výběrová řízení, uzavírá smlouvy a zajišťuje vlastní realizaci. Mezi tyto akce patří např. výměny balkónů, bytových jader, venkovních vstupů, apod.

Ve věci nájemného SM-Líšeň eviduje platby a vymáhá dluhy na nájemném. V žádném případě s byty nedisponuje. Na základě schválení nového nájmu v radě a schválení pověření ředitele SM-Líšeň k podpisu nájemní smlouvy zajišťuje předání bytu novému nájemci. Předtím ale zajistí, aby byl byt ve stavu, který nové pronajmutí umožňuje. V případech extrémně zdevastovaných bytů po vystěhovaných neplatičích přesahují náklady na uvedení bytu do řádného stavu i statisícové částky.

9.         Má nájemník nárok na výměnu vybavení bytu, případně na úhradu při koupi nového?

Jak již bylo uvedeno, nájemce má nárok na to, že užívaný byt je ve stavu způsobilém k řádnému užívání. To se vztahuje i na výše uvedený příklad pronajatého sporáku. Pokud přestane být funkční nebo jeho další používání by mohlo vést k ohrožení zdraví osob nebo majetku, musí se o tom především dozvědět technici SM-Líšeň. Pokud by snad nájemce u nich neuspěl, má se obrátit přímo na ředitele SM-Líšeň. Nikdo se nemusí obávat, že mu v oprávněném případě nebude vyhověno.

Nový sporák v základní výbavě (standard) SM-Líšeň pořizuje na náklady pronajímatele za ceny vzešlé z výběrového řízení. Pokud nájemce požaduje dražší typ, může se s dodavatelskou firmou dohodnout na tom, že uhradí rozdíl cen.

Při pořízení nového sporáku nájemcem je třeba, aby se nájemce rozhodl, zda sporák bude jeho a nebude mít vůči pronajímateli žádné další povinnosti, nebo zda bude žádat proplacení standardu. V tom případě by měl přijít předem na SM-Líšeň a seznámit se podmínkami proplacení. Uvádím zejména omezení výše proplacené ceny na cenu standardu a omezení z hlediska účetnictví (doklad o koupi sporáku bude na jméno nájemce a bude z daného kalendářního roku; proplacení je možné nejpozději do 10. prosince).

10.       Jaký je postup v případě výměny bytu z většího na menší. Může občanům SML nějak pomoci?

Veškeré změny nájmů včetně výměn bytů spravuje bytová referentka majetkoprávního odboru úřadu městské části Brno-Líšeň. Ta soustřeďuje i žádosti nájemců bytů o výměnu bytu za menší nebo větší v rámci obecních bytů v Líšni. Na stránkách radnice jsou uvedeny postupy v sekci "Potřebuji si vyřídit – Bydlení". O nájemních smlouvách a jejich změnách rozhoduje Rada městské části na základě stanoviska svého poradního orgánu – bytové komise. SM-Líšeň neprovádí žádnou realitní činnost, nespolupracuje s žádnou realitní kanceláří. Na chodbě v přízemí má SM-Líšeň nástěnku, kde si nájemci mohou bezplatně umístit svou inzerci ve věci výměn bytu.

Správa majetku Líšeň nám v souvislosti s tímto článkem poskytla i fotografie některých bytů, které musí SML rekonstruovat po „užívání“ některých nájemníků, které nepotřebují komentář.

 

Poškozená elektroinstalace Zdevastované byty  SML)  SML)

 SML)  SML)  SML)  SML)

Kategorie: 

Tags: