Středa 17. dubna 2024
Vložil admin on May 04, 2013

Líšeň soběVe čtvrtek 18. 4. 2013 jsme se jako zástupci občanského sdružení Líšeň sobě (a současně zastupující několika dalších místních občanských sdružení) setkali s deseti líšeňskými zastupiteli a radními. Schůzka navazovala na otevřený dopis zastupitelům: http://www.vlisni.cz/kultura/spolky-sdruzeni/stanovisko-obcanskeho-sdruz...

a následnou debatu na zasedání zastupitelstva XX. 3. 2013 (bod diskuse): http://www.brno-lisen.cz/zmc22-kcl/f2973

Schůzky se zúčastnili kromě komunistů zástupci všech politických stran z obecního zastupitelstva a moderovala ji Monika Šimková, členka Koordinační skupiny pro program rozvoje kultury města Brna za nezřizovanou kulturní scénu.

Cílem debaty bylo získat názor představitelů obce k tématům, která se nám jeví jako problematická, a jejichž vyřešení otevírá možnosti dalšího rozvoje kulturního a společenského života v Líšni:

1, kultura vytvářená místními občanskými organizacemi a její podpora

2, problematika Kulturního centra Líšeň

1. Kultura v Líšni a její podpora

Líšeň je výjimečným způsobem bohatá na kulturní a společenské dění vytvářené místními občany a občanskými organizacemi. Považují zastupitelé toto dění za hodnotné a zasluhující ocenění a podporu ze strany vedení obce?

Jako zástupci místní kultury jsme prezentovali potřebu programového, ideového dokumentu, který by vyjadřoval vztah představitelů obce k místní kultuře. O dokument, který by jasně uváděl, že spontánní tvorby místních občanů si představitelé obce váží a jsou ochotni ji podle svých možností podporovat, případně řešit vzniklé problémy, bychom se rádi opírali například při jednání s vedením KCL nebo některými zastupiteli. Existence takového materiálu by pro místní kulturní dění byla také jistě velkou motivací.

Je samozřejmě nutné upřesnit, co místním kulturním a společenským děním či místní kulturní tradicí vlastně rozumíme. Proto budeme iniciovat setkání co nejširšího počtu tvůrčích lidí i organizací, abychom tuto oblast pojmenovali. Výsledný dokument předložíme prostřednictvím kulturní komise a starosty zastupitelům.

2. Kulturní centrum Líšeň

Co lze udělat pro to, aby Kulturní centrum Líšeň fungovalo lépe? Jaký má mít tato organizace smysl, a jaký má být její postoj k ostatnímu kulturnímu dění vznikajícímu v obci i k představitelům místní kultury (jednotlivcům i organizacím)?

Již delší dobu nás v našich aktivitách výrazně omezuje spolupráce se současným vedením KCL, resp. jeho současnou ředitelkou. Obsahem diskuse bylo, zda k nápravě situace může přispět upravení zřizovací listiny KCL, kde by mohlo být například stanoveno:

- KCL má svou činností podporovat (případně spoluorganizovat) zajímavé a hodnotné kulturní projekty, které vznikají spontánně v obci a jsou pro obec přínosné

- KCL má maximálně využívat potenciál místních občanských iniciativ, být otevřené vzájemné spolupráci a inspiraci

- KCL by nemělo konkurovat jazykovým školám a základním uměleckým školám,  naopak by mělo svou činností doplňovat to, co v Líšni chybí v oblasti kultury (to, co nevytvářejí zde působící občanské organizace, případně jednotliví umělci)

- KCL by mělo usilovat o získávání grantů na rozvoj kulturního a společenského dění v obci

Z dalšího průběhu debaty vyplynulo, že změna zřizovací listiny by potřebný výsledek – tj. zlepšení fungování KCL – sama o sobě nepřinesla. Proto jsme se dále věnovali jen vedení KCL. Zásadní podmínkou pozitivního rozvoje KCL i jejího vztahu k místní kultuře je kvalitní vedení organizace, tedy schopný ředitel.

Rozprava se zastupiteli na toto téma nás inspirovala k rozhodnutí oslovit radní, kteří jsou zodpovědní za vedení organizace KCL prostřednictvím otevřeného dopisu - apelu k tomu, aby bylo na funkci ředitele KCL pravidelně vypisováno konkurzní řízení (ve čtyřletých intervalech) a požádat, aby tak bylo učiněno bezodkladně.

Výběrové řízení by mělo být maximálně transparentní:

- o řediteli KCL budou rozhodovat lidé mající praktické zkušenosti s prací v oblasti kultury a s fungováním organizace pořádající veřejné akce

- výběrová komise bude návrhy hodnotit podle jasných kritérií a tato kritéria budou předem zveřejněna

- uchazeči předloží jakou součást výběrového řízení návrh koncepce KCL a tento dokument bude následně zveřejněn a také veřejně autorem prezentován a diskutován s odbornou veřejností (umělci, zástupci kult.občanských organizací)

Na závěr

Velmi si vážíme otevřenosti, zájmu, konstruktivního přístupu zástupců obce a jejich ochoty řešit problémy, které se týkají našeho společného veřejného prostoru. Tuto situaci považujeme za mimořádnou, znamená velký posun k lepšímu ve srovnání s bývalým vedením radnice, s nímž jsme konstruktivní dialog navázat nedokázali. Současnou situaci vnímáme jako velice inspirativní a podněcující nás k další práci a tvorbě pro Líšeň.

Problémy, které zde v Líšni otevíráme, nejsou jednoduché ani jednoznačné - podobná situace (postoj samospráv, případně státu k rozvíjejícím se občanským organizacím v oblasti kultury) se řeší na území celého Brna i celorepublikově. Věříme a těšíme se na to, že pozitivní a otevřenou komunikací postupně dospějeme k funkčnímu řešení, které může být inspirativní nejen pro naši obec.

 

Za Líšeň sobě o.s.

Pavel M. Chmelař
Pavla Dombrovská

Kategorie: 

Tags: