Středa 19. ledna 2022
Vložil vlisni.cz on December 19, 2014
Ilustrační foto (zdroj: By Vera Kratochvil, Wikimedia Commons)

Rodina je v moderních společnostech chápána jako základní reprodukční jednotka, která však v důsledku širší společenské proměny prochází v současnosti výraznými, navzájem propojenými změnami. Můžeme pozorovat jednak větší nestabilitu rodiny oproti minulosti, výraznou změnu genderových rolí v rodině, snižující se počet dětí v rodinách i jejich měnící se postavení v rámci rodin. Z demografického hlediska jsou s rodinou spojeny takové fenomény, jako je snižování porodnosti a v důsledku zlepšujících se životních podmínek také stárnutí populace.

Často se ve spojení s rodinnou politikou ozývají názory, že se vlastně jedná o upřednostňování rodin před bezdětnými páry nebo jednotlivci. Když se blíže podíváme na čísla, resp. na výši čistého ročního příjmu na osobu zjistíme, že rodiny se dvěma a více dětmi mají nižší roční příjem na osobu než domácnosti důchodců. A nebo jinak: i výrazně nadprůměrný příjem, který pro bezdětného zajišťuje určitou míru luxusní životní úrovně, pro rodiny se dvěma a zejména třemi dětmi v přepočtu na člena rodiny mnohdy nestačí na úroveň starobního důchodu[1]. Rodiny s dětmi jsou finančně znevýhodněny také malou příležitostí ušlých zisků ať už v podobě finančních investicí nebo pracovní kariéry.

Přitom je třeba se na rodinu dívat jako na prostor, v němž se vytváří lidský kapitál – děti, kteří v dospělosti uplatňují svůj tvůrčí potenciál, na němž závisí nejen inovativnost a kvalifikovanost jakékoli profesní činnosti, ale také budoucí tvorba hrubého domácího produktu ČR a příslušné odvody daní a veřejných pojištění, na kterých závisí dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. A je faktem, že náklady na zajištění bezdětných v důchodu hradí plně následující generace.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nezbytné, aby všechny orgány státní a veřejné správy činili kroky v podobě narovnání transferů mezi rodinou a společností s ohledem na výraznější ocenění zásluhovosti rodin s dětmi. Především zlepšit současné ztížené postavení rodičů  - zejména matek – na trhu práce, podpořit rozvoj služeb pro rodiny a posílit prorodinné klima. Rodinná politika by se také neměla omezovat jen na vyrovnání nákladů, ale má svojí podporou ocenit i přínos, který rodina pro společnost představuje.

 

Rodinné politiky města a obcí vychází ve svých předpokladech z již existujících koncepcí rodinné politiky vypracovaných v České republice. Jedná se především o Národní koncepci rodinné politiky, kterou připravilo MPSV v roce 2005. Přestože v teoretickém pojetí neexistuje jednotná formulace či definice rodinné politiky, v rámci těchto dokumentů ji lze chápat jako komplexní a účinnou politiku podporující rodinu ve všech jejích základních sociálních funkcích a vychází z přesvědčení, že péče o děti a jejich výchova není jen soukromou záležitostí rodičů, ale i významným prvkem úspěšného rozvoje společnosti. Rodinná politika je souborem činností a opatření státu (resp. orgánů veřejné moci), které vědomě směřují k uznání a podpoře výkonu rodinných funkcí ve společnosti.

Potřebu cíleně a efektivně vést oblasti rodinné politiky dokazuje i mnoho již vytvořených a v praxi fungujících koncepcí krajů, měst a obcí, včetně malých obcí a městysů, které začaly vznikat po roce 2005. Vlastní koncepci rodinné politiky má také Jihomoravský kraj a město Brno. Tyto koncepce jsou veřejnými dokumenty a je možné je vyhledat na internetu. Městské části ve své prorodinné politice dosud vycházely z koncepčních dokumentů statutárních měst a své vlastní koncepce nevytvářely. Avšak bezprostřední znalosti potřeb rodin a místních podmínek včetně místních organizací činí z  městských částí jedny z nejdůležitějších aktérů rodinné politiky.Státní správa i samospráva městské části zná specifika dané oblasti i potřeby občanů a je žádoucí, aby strategicky a funkčně vynaložila podporu směrem k rodinám.

Díky Návrhu koncepce rodinné politiky, kterou RC Pastelka připravilo, je Líšeň na dobré cestě k realizaci vlastní. rodinné politiky, k ujasnění si, jak přispět ke zlepšení životních podmínek rodin v Brně-Líšni a jak vybrat vhodná opatření tak, aby byla posilována autonomie rodin a umožňováno jejich svobodné rozhodování při uskutečňování životních plánů v Líšni.

 

Návrh koncepce rodinné politiky je jedním z výstupu projektu „Práce a rodina v Brně-Líšni“, kterou RC Pastelka realizuje z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Rodinné centrum Pastelka


[1] Kolektiv autorů: Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji, Brno 2014.

Kategorie: 

Tags: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.