Středa 07. června 2023
Vložil admin on April 28, 2012

popelniceVýše poplatku na jednoho poplatníka 500 Kč za rok a splatnost k 31.05.2012.

Platit poplatek lze

  1. Pokladnou
  2. Bezhotovostním převodem
  3. Poštovní poukázkou

Úhrada poplatku POKLADNOU

Adresa pokladny otevřené celoročně: Šumavská 33, budova A, 9. patro

Při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádíte poplatek.

Pokladní hodiny:
Po: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Út: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30
St: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
Pá: 8.00 – 12.00

Pokladny na Malinovského náměstí 3 a pokladny v přízemí budovy Šumavská 33 jsou otevřeny od března do května.

Šumavská 33, budova A, 9. patro (celý rok)

 

Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Účet správce poplatku je 156304/5400

Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

Konstantní symbol je 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308).
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě na této stránce. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby.

Úhrada poplatku POŠTOVNÍ POUKÁZKOU

( vzor poukázky (75.9 kB, JPG))

Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka).

  

Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku : Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostřednictvím internetu na této straně, odkaz Oznámení společného zástupce – formulář k odeslání.

OSVOBOZENÍ od poplatkové povinnosti

Osvobozeny od místního poplatku v roce 2012 jsou:

  • fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od poplatku vztahujícímu se k této stavbě,
  • fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova 3, Husova 5, Dominikánská 2 a Hněvkovského 65,
  • třetí a další sourozenec pod 15 let, pokud nejméně tři jsou nezaopatřeni a žijí ve společné domácnosti.

Zákonný zástupce těchto sourozenců musí správci poplatku doložit podepsané  čestné prohlášení (48.6 kB, MS Word dokument) o nezaopatřenosti k 31.05.2012, popřípadě do 1 měsíce od vzniku skutečnosti, která zakládá nárok na osvobození (např. narození dítěte, přistěhování se apod.). Pokud tak neučiní sám, zatěžuje administrativní činností správce daně, který jej musí vyzvat. V každém případě musí oznámit změny, které nastaly v průběhu roku a mají vliv na osvobození.

POMĚRNÉ ČÁSTKY

S výší poplatkové povinnosti souvisí i

  • změny trvalého pobytu;
  • narození;
  • úmrtí.

Pokud se do Brna přistěhujete, musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené počtem měsíců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se z Brna odstěhovali, máte nárok na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně. Při narození dítěte postupují zákonní zástupci při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě přistěhování se do města. Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

Příklad výpočtu poměrné částky: 29. března 2012 se přihlásím k trvalému pobytu v Brně. Pro výpočet částky je rozhodující stav k poslednímu dni v měsíci, proto 500 (roční poplatková povinnost) děleno 12 (počet měsíců v roce) krát 10 (počet měsíců, ve kterých mám trvalý pobyt v Brně, tj. březen až prosinec).

500:12 = 41,66 . 10 = 416,6666, tj. po zaokrouhlení 417,-Kč k úhradě.

TĚŽKÁ SOCIÁLNÍ SITUACE

Občané sociálně potřební, nezaměstnaní, rodiny s nezaopatřenými dětmi se mohou obrátit na příslušný sociální odbor se žádostí o pomoc v hmotné nouzi.

TRVALÝ POBYT

Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku. Je rozhodnutím každého z nás, kde budeme mít trvalý pobyt. Pro osoby zdržující se mimo Brno, ať již na území České republiky nebo v zahraničí, které nechtějí platit místní poplatek, se mohou s informacemi o změně trvalého pobytu obrátit na Odbor správních činností MMB, Husova 5.

NEDOPLATKY, zvyšování a jejich vymáhání

Pokud nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, nebo zaplatíte v nesprávně nižší výši, stáváte se dlužníkem a Vámi včas nezaplacené poplatky (nebo jejich část) mohou být zvýšeny až na trojnásobek nedoplatku. Bude-li tedy Váš nedoplatek činit 500 Kč, již v měsíci červnu Vám může být zvýšen až na částku 1500 Kč.  Jak je řečeno výše, poplatek může být vyměřen hromadným předpisným seznamem a dlužník tak může na svou zapomnětlivost doplatit velmi draze. Pokud neuhradí ani v náhradní lhůtě splatnosti celý nedoplatek včetně příslušenství, správce daně zahájí exekuční řízení. Náklady exekučního řízení jdou k tíži dlužníka, minimálně činí 500 Kč, mohou být však vyšší v návaznosti na to, kdo a jak vykonává daňovou exekuci.

Poplatníky místního poplatku jsou všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v obci bez ohledu na svůj věk nebo finanční soběstačnost. Pokud rodiče, kteří mají obecnou vyživovací povinností vůči svým dětem, poplatek neuhradí, dojde k jeho vyměření poplatníkovi – dítěti. Správce poplatku v případě, že dítě nemá např. uzavřeno stavební spoření či nemá vlastní majetek, vyčká zletilosti poplatníků a následně nedoplatek vymůže. Pokud děti takto vzniklý místní poplatek zaplatí (dojde k jeho vymožení), mohou následně žádat náhradu na svých rodičích, a to s ohledem na vyživovací povinnost rodičů podle zákona o rodině.

ODKLAD A SPLÁTKY

Od ledna do května můžete hradit jakékoliv poměrné částky jedním z výše uvedených způsobů úhrad. Je důležité, abyste k 31.05.2012 měli uhrazen poplatek v plné výši. Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek a dál postupovat dle předchozího odstavce. Chcete-li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je spojen správní poplatek na jednoho žadatele. Při tak relativně nízkém poplatku je logicky tento postup nevýhodný a poplatek se Vám prodraží. Nutno poznamenat, že podání žádosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě neznamená, že Vaší žádosti bude vyhověno. V každém případě doporučujeme projednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci správce poplatku, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou.

 

Převzato ze stránek MMB

Kategorie: