Středa 19. ledna 2022
Vložil admin on January 25, 2011

obrázekZápis dětí do mateřských škol v Brně – Líšni pro školní rok 2011/2012 se uskuteční:

ve dnech 7. 3. - 8. 3.2011 – výdej žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

ve dnech 21. 3. - 25. 3. 2011 – zápis do mateřských škol (tj. přijímání vyplněných žádostí)

Oproti minulému roku probíhá výdej žádostí v obou dnech na všech mateřských školách!

Postup při přijímání dětí do mateřských škol:

Při zápisu do mateřské školy (dále jen MŠ) postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, §34 z.č.561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Výdej žádostí - 7. 3 - 8. 3. 2011:

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci dítěte (dále jen rodiče) můžou vyzvednout v určené dny na všech MŠ v Líšni.

V žádosti nebo v příloze žádosti potvrdí dětský lékař zdravotní stav dítěte a řádné očkování dítěte (§ 50 z.č.258/2000Sb.)

Rodiče budou také seznámeni s kritérii pro přijímání dětí do MŠ – kritéria si stanovuje každá MŠ samostatně podle platných zákonů a podmínek své školy.

Obecně při stanovení kritérií platí, že se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a lze přijmout pouze řádně očkované děti (obě kritéria stanovena dle z.č.561/2004 Sb.), dále je v kritériích zohledňován věk dítěte, zdravotní stav, trvalé bydliště, zaměstnanost rodičů, celodenní docházka nebo docházka dle z.č.204/2005Sb. (tj. na 4h. denně nebo 5 dnů v měsíci), případně je zohledněno, že do MŠ již dochází starší sourozenec, rodiče mají zájem o konkrétní program MŠ atd.

Zápis do mateřských škol - 21. 3. – 25. 3. 2011:

Ve výše uvedené dny podávají rodiče vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně příloh, které MŠ vyžaduje) na příslušné MŠ.

K ověření údajů uváděných v žádosti může MŠ požadovat předložení rodného listu dítěte a dokladu o trvalém bydlišti zákonných zástupců dítěte (občanský průkaz).

Podané žádosti jsou na MŠ evidovány pro zahájení přijímacího řízení.

Přijímací řízení do MŠ probíhá podle platného správního řádu a stanovených kritérií.

Ve správní lhůtě vydá ředitelka MŠ rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu se správním řádem je zašle či předá osobně rodičům.

Pokud jsou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte předávána rodičům osobně, je nutné, aby rodiče při převzetí rozhodnutí předložili svůj občanský průkaz.

Při vydání rozhodnutí jsou rodiče také seznámeni s průběhem přijímacího řízení.

Letní prázdninový provoz mateřských škol:

Vedení městské části se letos poprvé rozhodlo zajišťovat letní prázdninový provoz MŠ v Líšni. Jedná se o administrativně náročný proces, protože současně platná legislativa neumožňuje ředitelkám MŠ přijmout více dětí, než je stanovená kapacita školky. Dětí přihlášených do MŠ je přesně dle jejich kapacit a pro zajištění provozu MŠ o prázdninách, budou muset ředitelky MŠ předškolní ročníky na prázdniny odhlásit.

Prázdninový provoz bude v roce 2011 probíhat následujícím způsobem:

- 1. – 15. 7. zajišťují provoz MŠ Synkova, MŠ Puchýřova a MŠ Poláčkova

- 18. – 29. 7. zajišťují provoz MŠ SLUNÍČKO, Strnadova a MŠ Trnkova

- 1. – 31. 8. MŠ uzavřeny

Stanovení termínů:

Vydávání přihlášek na prázdniny – 26. – 29. 4. 2011

Sběr přihlášek na prázdniny – 9. – 13. 5. 2011

Prázdninový provoz MŠ v Líšni v roce 2012 budou zajišťovat MŠ POHÁDKA, Bří Pelíšků, MŠ Hochmanova, MŠ RADOST, Michalova, MŠ Neklež a MŠ SEDMIKRÁSKY, Šimáčkova.

Přihlášku na prázdniny je možné si vyzvednout v MŠ, kterou dítě navštěvuje.

Po vyhodnocení počtu podaných přihlášek a kapacit MŠ fungujících o prázdninách bude provedeno dne 19. 5. 2011 rozdělení dětí do jednotlivých MŠ, poté ředitelky MŠ informují rodiče, do které MŠ bylo jejich dítě na prázdniny umístěno a kam je tedy třeba zaplatit školné a stravné, přičemž platba musí být provedena do 31.5.2011

 

Jozef Sedláček
II. místostarosta MČ

 

Kategorie: