Pátek 14. června 2024
Vložil vlisni.cz on March 08, 2016
Veřejná debata v Líšni (vlisni.cz)

Jak se ukázalo, očekávaná výstavba v naší městské části je nanejvýš aktuální téma. Lidé, kteří dorazili 9. 2. na debatu pořádanou spolkem Líšeň sobě, portálem vlisni.cz a ÚMČ Brno-Líšeň, zaplnili sál radnice do posledního místa. I v diskuzi byla patrná naléhavost tohoto tématu stejně jako určité napětí mezi zástupci MČ a města. Diskuze však probíhala velmi věcně a korektně.

Na mě to působilo tak, že mezi zástupci Líšeňské radnice a magistrátu je určitý problém v komunikaci. Zástupci ÚMČ si v několika případech stěžovali na pomalou reakci města na jejich podněty. Naopak se zdálo, že zástupci vedení města Brna si těchto obtíží nejsou vědomi. Je proto dobře, že se setkání uskutečnilo a doufejme, že obě strany nyní naleznou snadněji společnou řeč.

V diskuzi jsme se také dozvěděli řadu zajímavých informací. Zejména starosta Líšně Břetislav Štefan zdůrazňoval, že se v diskutovaných oblastech (Kostelíček, Novolíšeňská, Zikova, Josefy Faimonové) snaží již řadu let aktivně omezovat a kultivovat zástavbu, což dokumentoval konkrétními případy. Bohužel řada (či dokonce většina) kroků MČ nebyla městem akceptována. Nutno podotknout, že v řadě případu šlo o rozhodnutí předchozího vedení města.

Náměstek primátora Martin Ander naopak prezentoval snahu současného vedení města vycházet vstříc potřebám městských částí a připravenost se aktivně jednotlivým oblastem věnovat.

Celá diskuze byla natolik informačně bohatá, že není možné ji kompletně obsáhnout tímto článkem.   Pokusím se proto shrnout alespoň to nejzajímavější a zájemce o více detailů odkazuji na videozáznam debaty.

Kostelíček

Aktuální stav:

Martin Ander i starosta Líšně uvedli, že na pořízení regulačního plánu pro oblast Kostelíčka je mezi městskou částí a městem shoda. Nyní se čeká na schválení podnětu na pořízení regulačního plánu zastupitelstvem města Brna.

Městská část se zároveň rozhodla „otestovat“ návrh zadání regulačního plánu schválený líšeňským zastupitelstvem. Zadala několika studentům architektury navrhnout zástavbu v daném území tak, aby respektovala návrh zadání regulačního plánu. Studenti též měli dodržet index podlažních ploch (IPP) 0,35 (namísto současných 0,4). Výsledné práce studentů jsou vystaveny na stránkách městské části. Ve facebookové skupině Rozvoj Líšně probíhá o těchto studentských návrzích diskuze.

Očekává se:

  • 12. dubna by mělo zastupitelstvo města Brna schvalovat podnět k pořízení regulačního plánu.

Otázky a odpovědi:

Kde je možno se seznámit s návrhem zadání regulačního plánu?

Návrh zadání regulačního plánu je vystaven na stránkách městské částí. Bude též vystaven na úřední desce města.

Je možné, že pozemky v budoucnu vykoupí nějaký investor a nebude se řídit regulačním plánem?

Investor samozřejmě pozemky vykoupit může, ale regulačním plánem se bude muset řídit, bude-li přijat (a nebude-li zrušen nebo změněn).

Městská část navrhovala přesunout území v oblasti Kostelíčka do územní rezervy (v rámci územního plánu). Proč s tím město nesouhlasilo?

(Ander) Nevím. O tom rozhodovala předchozí rada (před volbami) ve které jsem nebyl. Myslím, že by bylo třeba vyplatit kompenzace za změnu stavebních pozemků na nestavební (podle stavebního zákona), a to byl nejspíš důvod.

Nebude se rozšiřovat zastavěné území?

Zastavěné území by se mohlo rozšířit na základě změny územního plánu. V současné době se s tím nepočítá.

Novolíšeňská

Aktuální stav:

Žádost o navýšení IPP o 20 % je v současné době na Magistrátu. Bude se projednávat v rámci 44. souboru změn územního plánu.

Podle informací starosty Štefana by v souvislosti s plánovanou výstavbou měla být sjednána plánovací smlouva. Vzhledem k rozsahu projektu (počítá se s 250 – 300 byty – více než 100) je v tomto případě pravomoc svěřena statutem města Brna primátorovi města Brna. Samospráva městské části v dané věci nemá žádné pravomoci.

Sjednání plánovací smlouvy je v kompetenci Ing. Kláry Liptákové (první náměstkyně primátora). Martin Ander navrhl, že by Líšeň měla mít svého zástupce ve vyjednávacím týmu, který bude plánovací smlouvu sjednávat.

Očekává se:

  • Projednání žádosti o navýšení IPP v orgánech města Brna. Projednána bude v rámci 44. souboru změn územního plánu během jara.
  • Vytvoření vyjednávacího týmu a sjednání plánovací smlouvy.

Otázky:

Jakým způsobem bude zajištěno napojení nové zástavby na stávající ulice ve staré Líšni?

Odboru dopravy MMB bylo uloženo prověřit možnosti napojení.

Nebylo by možno pořídit regulační plán jako v oblasti Kostelíčka? Z ulice Novolíšeňské je v současné době dobrý výhled. To lze považovat za významný krajinotvorný prvek.

(Ander) Regulační plán je vhodný pro oblasti, kde je třeba koordinovat zájmy více vlastníků. Zde je však pouze jeden vlastník.

(Vlastimil Válek, zastupitel Líšně) Bude občanům vysvětleno jakým způsobem bude zajištěna kanalizace, napojení komunikací, stavba dětských hřišť a podobně?

(bez odpovědi)

Jak je možné, že bylo v roce 1994 rozhodnuto o tak vysoké zástavbě a nedá se s tím nic dělat. Nejde to vrátit zpět?

(Ander) Územní plán neurčuje, jak vysoké domy zde budou. Je na investorovi, zda bude chtít postavit vysoké domy s menším půdorysem, nebo nízké s větším. Ještě je možno o podobě výstavby vyjednávat v rámci plánovací smlouvy – jste-li sousedy, přihlaste se jako účastníci řízení.

(Štefan) Obávám se, že úkolem plánovací smlouvy je vyjednávat o infrastruktuře, ale ne o výšce budov. Změna územního plánu je obtížná, protože pokud bychom snížili IPP bylo by třeba majitele pozemku odškodnit.

Zikova

Aktuální stav:

Koncem léta loňského roku vzal developer svou žádost o územní rozhodnutí zpět. V této věci tedy nyní neprobíhá žádné řízení. Podle vyjádření Martina Andera byl navržený dům v rozporu s územním plánem, protože se jednalo o obytný dům umístěný ve smíšené ploše obchodu a služeb. Starosta Štefan však namítal, že developer může změnit projekt tak, že byty „přejmenuje“ na kanceláře (s koupelnami a kuchyněmi), a taková stavba má velkou šanci být povolena. Podobným způsobem se údajně zachoval investor v případě plánované výstavby na ulici Josefy Fajmonové.

Městská část proto usiluje o změnu pozemku na pozemek veřejné zeleně. Podle vyjádření obou (Andera i starosty) je však třeba nejprve pozemek patřící developerovi směnit za jiný. O to také městská část již nějakou dobu usiluje. Doposud však neúspěšně. Podle vyjádření Martina Andera jsou směny městských pozemků v kompetenci Kláry Liptákové.

Otázky:

Lze stanovit nějaký termín, kdy bude pozemek změněn na pozemek veřejné zeleně?

(Ander) Nejprve je třeba zajistit směnu pozemku (který není ve vlastnictví města).

Josefy Faimonové

Aktuální stav:

V předchozím článku jsem uvedl, že stavba polyfunkčního objektu má být umístěna v ploše určené územním plánem pro významné parkoviště (DP). Z vyjádření starosty však vyplynulo, že se má stavba z větší části nacházet ve smíšené ploše výroby a služeb (SV).

Starosta se tak domnívá, že stavbě může město zabránit, pouze pokud neumožní přístup k nemovitosti přes svůj pozemek. V úvahu by v daném případě přicházel prodej městského pozemku, nebo zřízení věcného práva služebnosti. O tom by muselo rozhodovat zastupitelstvo města Brna. Starosta doufá, že město Brno svůj pozemek stavebníkovi nepřenechá a tím stavbu neumožní.

Martin Ander zároveň upozornil na to, že stavba má být umístěna v tzv. stabilizované ploše. Stabilizované plochy jsou vyznačeny v územním plánu a jedná se o plochy, kde je stavební rozvoj dokončen. Podle jeho názoru je v takových plochách možno provádět dostavby a přístavby stávajících staveb (případně zástavbu v prolukách), ale není možné umisťovat stavby nové.

Otázky:

Může se někdo zasadit o to, aby zde nedošlo k výstavbě dalších bytů?

(místostarostka Líšně Eliška Vondráčková) My za městskou část se za to samozřejmě zasazovat budeme.

(Štefan) Co máme dělat, abychom zabránili zahušťování zástavby v Líšni?

(Ander) Dnes jsme tu prošli celou řadu případů, na kterých je to poměrně dobře vidět.

V případě stabilizovaných ploch se jedná o plochy, které nejsou určeny k nové výstavbě. K tomu se chystáme zpřesnit územní plán (soubor změn 42).

V případě návrhových ploch je třeba usilovat o co nejlepší dohodu s developerem v rámci pořizování plánovacích smluv a územních řízení.

Je také třeba se aktivně zajímat o připravované změny územního plánu.

(Vondráčková) Ale co máme dělat v případě, že územní plán nějakou zástavbu umožňuje, ale městská část ji považuje za špatnou?

(bez odpovědi)

Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům debaty zejména Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D., Mgr. Břetislavu Štefanovi, Ing. Arch. Markétě Hoskovcové Ph.D. a Mgr. Ing. Elišce Vondráčkové za jejich účast na debatě i za jejich snahu o udržení dobrých životních podmínek pro líšeňské občany.

Poděkování samozřejmě patří i všem občanům Líšně, kteří se debaty zúčastnili, pokládali dotazy a zajímají se o problematiku výstavby v Líšni. Protože, jak během debaty řekl starosta, aktivní občané jsou velmi důležití a v některých případech mohou budoucí výstavbu ovlivnit více než vedení městské části.

Aktivní líšeňské občany je připraveno podpořit i Nesehnutí (zde), které nabízí radu a podporu občanům, kteří se rozhodnou jednotlivým tématům (Kostelíček, Novolíšeňská, Zikova, Josefy Faimonové) aktivně věnovat.

 

Michal Sadílek

Kategorie: 

Komentáře

Sleduji už několikátou veřejnou debatu a vždy tam magistrát pošle spíše "loutku/nárazník" (odpovědi: nevím, neznám, nejsem si vědom). Pan náměstek se odhalil, že jako politický a volený zástupce také nic neví......dokonce ani neví co konají jeho podřízení. Poučení pro mne? Už nevolit lidi na magistrát co pak nic neví a nic nedělají:(
Paní Damborské a organizátory bych rád doporučil omezit počet okruhů, protože pak by mohlo zaznít více podmětných názorů, ale to jen technické poznámka.

V posledních letech i přes odpor občanů a líšeňské radnice nechává MMB devastovat Líšeň. Výstavba paneláků o deseti patrech, povolování výstavby v místech, kde je nedostačující kanalizace a zahušťování zástavby zhoršuje kvalitu bydlení současných občanů. Jako náplast má být prodloužení linek MHD a hřbitov? Tohle fakt nechci. Takové chování města je důvodem, proč se začínám přiklánět názoru, že Líšeň by se měla od Brna odtrhnout! Chápu, že pro některé může být tento názor jako SCIFI, ale já nechci mít kolem sebe beton, paneláky a kupu aut na dnes už přetížených silnicích. To jsem mohl bydlet v centru. Je mi z toho fakt smutno. Město Šlapanice si o svém rozvoji rozhoduje samo. Líšeň může jen doporučit - nedoporučit. Je to jedno, stejně rozhodne město Brno. :-(

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.