Čtvrtek 18. července 2024
Vložil vlisni.cz on January 14, 2015
Ilustrační foto (zdroj: vlisni.cz)

Vánoce jsou čas klidu, pohody a především lidské vzájemnosti. Jistě každého potěší, když si na něj někdo v tento čas vzpomene a zahrne jej svou přízní. Toho jsou si nepochybně vědomi i úředníci stavebního úřadu a proto mi ani letos nezapomněli poslat pod stromeček předvolání ke kontrolní prohlídce.

Pro ty, kteří neměli to štěstí a neobdrželi tento skvělý vánoční dar, přikládám. Nicméně sdělení se dá shrnout asi takto: “V určitý pracovní den a v určitou hodinu uprostřed vaší pracovní doby jste povinen se dostavit na určité místo. Pokud tak neučiníte, může vám stavební úřad udělit pokutu do výše 50 000,-. Jakým způsobem se uvolníte ze zaměstnání je vaše věc!”

Tentokrát bylo načasování od stavebního úřadu téměř dokonalé. Podle údajů v datové schránce mi byla zpráva doručena fikcí dne 25. 12. (podle mého chápání § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu se na Boží hod fikcí doručit nedá, ale to už je jiná věc). Kontrolní prohlídka je naplánovaná na 8. 1., takže mohu využít svou vánoční dovolenou k tomu, abych sehnal někoho, kdo mě uvolní z práce.

Taková výzva ke kontrolní prohlídce je vůbec skvělá věc. Úředník se prostě rozhodne, že si udělá v pracovní době procházku, naplánuje si kontrolní prohlídku a občan je povinen být na místě a vpustit jej na svůj pozemek. A když to neudělá dostane pokutu.

A nejlepší je na tom to, že neexistuje žádný opravný prostředek. Takže pokud se u Vás úředníkovi líbí, může Vám nařídit kontrolní prohlídku třeba 3x do týdne. To, že někdo v této zemi také pracuje a nemůže se jen tak uvolnit ze zaměstnání, úředníka samozřejmě nezajímá.

Možná se ptáte, proč nejsou kontrolní prohlídky zákonem lépe ošetřeny. Bude se divit, ale jsou. Zákonodárce dal kontrolním prohlídkám poměrně jasná pravidla. Například § 132 odst. 2 stavebního zákona říká, že kontrolní prohlídku je stavební úřad oprávněn provádět pouze ve veřejném zájmu, § 132 odst. 3 vymezuje co je veřejným zájmem a § 132 odst. 5 stanoví, že stavební úřad v rozhodnutí odůvodní konkrétní veřejný zájem.

Navíc je v § 133 odst. 1 výslovně vyjmenováno, ve kterých případech lze kontrolní prohlídku provést. Bohužel jednou z možností je “stavební úřad může provést kontrolní prohlídku i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního úřadu potřebné.”. Ptáte se, kdy je to potřebné? Z pohledu Líšeňských úředníků vždy, kdy si vzpomenou (samozřejmě bez odůvodnění).

Ale co je zákon na Líšeňského úředníka. Rozhodnutí podle § 132 odst. 5 raději nevydávají, protože by se proti němu dalo odvolat a když zrovna nevědí co vlastně budou kontrolovat, tak prostě pošlou výzvu do které nic nenapíší a pak se uvidí (jako třeba v tomto konkrétním případě).

Výzva ke kontrolní prohlídce je také skvělý bič na neposlušné občany, kteří si například dovolí nesouhlasit se stavebním úřadem, upozornit na černou stavbu, nebo se dokonce odvolají proti nějakému rozhodnutí. V tom případě stavební úřad svolá kontrolní prohlídku na pozemek, který hříšníkovi nepatří a o kterém vědí, že mu na něj majitel neumožní vstup.

Celá veselá taškařice pak probíhá asi takto: Dostanete výzvu a jste povinen se uvolnit ze zaměstnání a dostavit se na konkrétní místo. Na místě se dozvíte, že na místo kontrolní prohlídky nebudete vpuštěn. Stojíte přede dveřmi a čekáte, až si úředníci s majitelem pozemku dobře popovídají. Následně se Vám úředník vysměje do obličeje a můžete si to jít do práce nadpracovat. Prostě skvěle strávené dopoledne! Už se na toho 8. 1. opravdu těším!

Já se tady raduji, jako by to byl můj první Vánoční dárek a přitom už je to několikátý v řadě. Například loni mi stavební úřad před Vánocema nařídil, abych neprodleně opravil střechu, která hrozí zřícením a ohrožuje majitele sousedních pozemků, nebo bude střecha opravena stavebním úřadem na moje náklady. Na stavebním úřadu jsem pak nalezl fotografii jedné posunuté střešní tašky. Ani nechci vědět, kolik by mě stálo posunutí jedné střešní tašky odborníky ze stavebního úřadu. Ke zklamání všech zúčastněných se však zřejmě působením gravitace taška sama vrátila na své původní místo. Takže se to celé vyřešilo vtipným dýchánkem na stavebním úřadu samozřejmě uprostřed mojí pracovní doby.

V roce 2012 šlo spíš o předčasnou Mikulášskou nadílku. Kontrolní prohlídka se konala už v listopadu. Zato, ale abych si ji zapamatoval, tak jsem rovnou “dostal přes hubu”. Ne že by na mě úředníci vztáhli ruku, to ne. Oni prostě jen nic neviděli. I když já vlastně ani nevím co viděli, se mnou se o tom nikdo nebavil. Takže možná je oficiální verze taková, že jsem se sám mlátil do hlavy a křičel u toho “Allahu Akbar”.

Ano pravda zasloužil jsem si to. Tenkrát šlo o kontrolní prohlídku černé stavby na sousedním pozemku (ano, to je ta pravá příčina, proč jsem nepřítelem číslo jedna, nelíbí se mi když sousedi staví načerno), kterou jsem si vydupal ve svém odvolání na Magistrát. Úředníci stavebního úřadu chtěli černou stavbu dodatečně povolit, aniž by se na ni podívali. Konečně černou stavbu si představit asi umí a můj pozemek kontrolovali (bez zjevného důvodu)  už mnohokrát, tak proč obtěžovat souseda, který staví načerno!

No a v roce 2011 bylo na Vánoce moc teplo, takže mi stavební úřad přišel zkontrolovat komín až v lednu 2012, kdy nastaly mrazy. Předpokládám, že mi chtěli uprostřed zimy zakázat používat komín. Koneckonců v roce 2011 jsem upozornil na již zmíněnou černou stavbu, takže bylo potřeba ukázat mi, kdo je tady pánem. Ale co čert nechtěl toho, že mám komín politý rezavou barvou, jsem si včas všiml, umyl jsem ji a tak z toho zase nebylo nic.

Myslíte si, že se Vám to stát nemůže, protože nic nestavíte? Tak to je zásadní omyl! Já jsem nikdy nic nestavěl, nestavím a stavět nehodlám a přesto mi takovýchto podobný výzev přišlo už asi 15 a počítám, že spousta dalších mě ještě čeká. Možná jsem na stavebním úřadu označen červeným inkoustem a výzvy mi budou chodit až do smrti (nebo dokud se z Líšně neodstěhuji).

A čeho jste se v posledním roce dočkali od Líšeňského stavebního úřadu vy?

Michal Sadilek

Kategorie: 

Komentáře

V rubrice „Vaše články“ zveřejňujeme bez cenzury příspěvky týkající se života v Líšni. Stavební úřad jsme informovali a upozornili na možnost názor pana Sadilka komentovat.

Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, Odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), musí přezkoumat všechny podněty, které obdrží a musí dodržovat lhůty stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Dne 24. 11. 2014 obdržel Odbor územního rozvoje a výstavby podnět k provedení kontrolní prohlídky. Podnět přijmul jako každé jiné podání dle § 42 správního řádu a posoudil důvodnost kontrolní prohlídky dle § 132 stavebního zákona a následně vyrozuměl účastníky.
Výzva k účasti na kontrolní prohlídce panu Sadílkovi byla odeslána do datové schránky dne 15. 12. 2014.
Uživatel se do své datové schránky může podívat kdykoliv. Pokud se pan Sadílek do své datové schránky nepřihlásil, tak mu byla výzva ke kontrolní prohlídce doručena fikcí. Fikce doručení nastoupí 10 den ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky adresáta, bez ohledu na to, zda poslední den této lhůty připadl na pracovní den, sobotu, neděli nebo svátek (dle Závěru č. 93 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu).
Kontrolní prohlídka stavby je jedním z nástrojů, prostřednictvím kterého Odbor územního rozvoje a výstavby zajišťuje stavební dozor ve svém územním obvodu.
Dle § 132 stavební zákona:
(1) Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
(2) Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu
a) provádět kontrolní prohlídky stavby,

Odbor územního rozvoje a výstavby vyhodnotil podaný podnět a zjistil, že je ve veřejném zájmu provést kontrolní prohlídku dle § 132 stavební zákona:
(3) Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby
a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,

Odbor územního rozvoje a výstavby vždy náležitě účastníky ve výzvě k účasti na kontrolní prohlídce poučí o tom, že dle § 154 stavebního zákona
(1) Vlastník stavby je povinen
c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
To, že pan Sadílek nebyl vpuštěn na místo kontrolní prohlídky vlastníkem pozemku, vyplývá z Listiny základních práv a svobod.

Ing. arch. Markéta Hoskovcová, Ph.D.
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby
Úřad městské části Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
tel. : 544 424 870
mobil : 608 342 398
e-mail : hoskovcova@brno-lisen.cz

Nevím zda je třeba k vyjádření vedoucí stavebního úřadu cokoli dodávat. Myslím, že hovoří samo za sebe. Je projevem přepjatého právního formalizmu, kdy jsou jednotlivá ustanovení zákona vytrhována, zneužívána proti smyslu zákona samotného.

Nebudu zde reagovat na všechny nepřesnosti, kterých se vedoucí stavebního úřadu dopustila. Je smutné, že ani vedoucí stavebního úřadu nemusí mít právní vzdělání. V některých částech však paní vedoucí přímo popírá sama sebe!

Paní vedoucí uvádí řadu tvrzení (co mohou, musí, nemusí), ale na konkrétní ustanovení zákona odkazuje jen v některých případech. Jindy „zapomíná“, že § 132 stavebního zákona má i odst. 5. Možná měla začít článkem 2 odst. 4 Ústavy České republiky, podle které mohou úřady státní moc vykonávat pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Pokud tedy úředník neví, podle jakého ustanovení zákona postupuje, je to více než alarmující!

Paní vedoucí na jednu stranu tvrdí, že se musím účastnit kontrolní prohlídky a jedním dechem dodává, že se jí účastnit nemohu, protože jsem nebyl vpuštěn na pozemek. A nepřipadá ji na tom nic divného! (hlava 22?) Tady už chybí snad jen, abych dostal pokutu za to, že mě soused nevpustil na pozemek!

Ve vyjádření vedoucí bezostyšně přiznává, že podnět obdrželi již 24. 11., ale předmětnou výzvu zaslali až 15. 12., tedy za dlouhé 3 týdny. Ty 3 týdny stavebnímu úřadu trvalo vzít předpřipravený text, dopsat do něho dvě jména a odeslat. Na mé jméno v tom shonu úplně zapomněli! Samozřejmě pokud by výzvu poslali hned, tak jsem se o kontrolní prohlídce dozvěděl začátkem prosince. To by však nebyl tak hezký vánoční dárek, že?

Podle § 71 odst. 1 správního řádu vydává správní orgán individuální správní akty bez zbytečného odkladu. Asi si každý může udělat obrázek, zda zaslání předpřipraveného textu až po 3 týdnech lze hodnotit jako bezodkladný úkon. Na rovinu! Stavební úřad lhůtu nedodržel! To je ostatně pravidlem, stavební úřad v Líšni nedodržuje lhůty téměř nikdy. Nebo si snad úředníci myslí, že pokud mají rozhodnout bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů, že první 3 týdny nemusí dělat nic?

Nebudu zabíhat do podrobností, ale některé části zákona mají „mnohem větší dosah“ než ostatní. Zpravidla se označují jako základní zásady a správní orgány nikdy nesmí postupovat v rozporu s nimi. Jednou ze základních zásad správního řízení je zásada písemnosti uvedená v § 15 odst. 1 správního řádu.

Zákon ve zkratce říká, že se jednotlivé úkony v řízení činí písemně a pokud zvláštní předpisy připouští činit úkony jinou formou, pak se jejich obsah poznamená do spisu. Pokud tedy paní vedoucí tvrdí „Odbor územního rozvoje a výstavby vyhodnotil podaný podnět a zjistil, že je ve veřejném zájmu ...“, pak to není pravda, protože o tom není ve spisu ani čárka.

To, že Líšeňský stavební úřad ignoruje zásadu písemnosti, samozřejmě není náhoda. Je to totiž jedno ze základních ustanovení zákona, které má zamezit jeho zneužívání a šikanování obyvatel!

A malá perlička na závěr. Všimněte si prvních dvou řádku vyjádření. Stavební úřad je v nezměněné podobě kopíruje do všech svých písemností (zpravidla následuje ještě deklarace místní příslušnosti s odkazem na správní řád). Myslíte, že úředníci vědí co ta věta znamená?

Celé to na mne působí, že má někdo spory ze sousedem, který na něho podává podněty stavebnímu odboru a ten, aby si to slízl buď od jednoho souseda (kdyby nejednal), nebo od druhého (když jedná)...

Soucítím s panem Sadílkem. Když jsem si já stěžoval na průběh výstavby na sousedním pozemku, nařídil stavební úřad kontrolní prohlídku mého domu, dávno již zkolaudovaného!!! Paráda. Je to už ale nějaký rok, tak chovám naději, že nová vedoucí stavebního odboru to povede jinak.

Stejné a v blízkosti Plzně!

Nemyslím si, že by úředník jen tak v lednu mrznul někde venku na kontrolní prohlídce a sepisoval protokol. Rozhodně si taky nemyslím, že úřednici s radostí řeší spory mezi sousedy. Nicméně pan Sadílek, zde vůbec neuvedl co přesně bylo důvodem kontrolní prohlídky..pouze začal článkem, že je šikanován stavebním úřadem. Těžko usoudit, proč tak stavební úřad činí

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.