Úterý 05. prosince 2023
Vložil vlisni.cz on December 22, 2016
Bobová dráha v Líšni (vlisni.cz)

V Mariánském údolí se 26. prosince otevře nová bobová dráha, která je umístněna na soukromém pozemku, přímo naproti restauraci Kadlcův mlýn.  Dráha, která se klikatí zalesněnou strání, má nástup a výstup přímo u restaurace. Provozovatel chce více než kilometr dlouhou trať provozovat celoročně s ohledem na počasí. Aktuální informace najdou zájemci o bobování na facebooku (zde), nebo už brzy na webových stránkách www.bobovkabrno.cz.  „Čekají nás ještě drobné úpravy okolí, jejichž součástí je také obnova lesnatého porostu,“ sdělil provozovatel Pavel Kavický, který už v sobotu 17. prosince spustil neveřejný zkušební provoz.

V Mariánském údolí to nejspíš není poslední plánovaná volnočasová aktivita. Nově tam má vzniknout takzvaný Singletrail, který potěší především nadšence terénní cyklistiky. Jeho výstavbu plánuje brněnský magistrát.„ Mariánské údolí je pro obyvatele Brna vstupní branou do přírody na sever od Brna, historicky dobře dostupnou rekreační oblastí s možností parkování a vybudovanou infrastrukturou. Nová trasa SingleTrailu by využila stávající cyklokoridor vedoucí z Brna-Mariánského údolí kolem obcí Mokrá-Horákov, Hostěnice, Bukovinka, Podomí, Senetářov, Kotvrdovice do Jedovnic.“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Podle náměstka primátora Petra Hladíka se chce Brno připojit k budování trailů a podpořit projekt až do výše deseti milionů Kč.  (zdroj: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/mesto-brno-jedna-o-napojeni-na-lesni-cyklostezku-singletrail/)

S.Karafiát

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 2016-03-19
NAŠE ČJ.: MMB/0107410/2016/Mak
SPIS ZN: 4100/OÚPR/MMB/0107410/2016

VYŘIZUJE: Ing. arch. Jitka Makovská
TEL.: 542 174 233
FAX: 542 174 425
E-MAIL: makovska.jitka@brno.cz

DATUM: 2016-04-04
POČET LISTŮ: 2

Vyjádření k vydání rozhodnutí o umístění stavby „Letní bobová dráha Brno - Kadlecův mlýn“

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, jako místně příslušný úřad územního plánování a dotčený orgán podle ust. § 6 odst. (1) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, obdržel žádost o vyjádření k územnímu řízení, jejíž přílohu tvoří dokumentace „Letní bobová dráha Brno - Kadlecův mlýn“ zpracovaná firmou Wiegand v prosinci 2015.

Vyjádření úřadu územního plánování představuje poskytnutí informace o podmínkách stanovených pro území, ve kterém se má požadovaný záměr uskutečnit. Obsah vyjádření úřadu územního plánování není závazný pro výrokovou část územního rozhodnutí - je jedním z podkladů, které musí stavební úřad v územním řízení vyhodnotit a toto vyhodnocení pak zdůvodnit v rámci odůvodnění územního rozhodnutí. Úřad územního plánování v rámci svého vyjádření sděluje stavebnímu úřadu, zda pro dané území je zpracována platná územně plánovací dokumentace, jaký způsob využití je pro danou plochu, popř. pozemek, stanoven (tzn. způsob využití určený jako hlavní, přípustný, podmíněně přípustný, nepřípustný, apod.), jaké jsou podmínky pro využití ploch nebo pozemků. Vyjádření úřadu územního plánování pak nezbavuje stavební úřad jeho působnosti, která je založena v ust. § 90 stavebního zákona, tj. že stavební úřad sám posuzuje soulad záměru z hledisek zde uvedených. Stavební úřad v konečné fázi sám posuzuje a v odůvodnění územního rozhodnutí zdůvodňuje soulad záměru se schválenou nebo vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území atd.

Za uvedených právních okolností vydává úřad územního plánování jako dotčený orgán podle ust. § 6 odst. (1) písm. e) stavebního zákona a podle ust. § 136 odst. (1) písm. b) a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření k územnímu řízení o umístění předmětné stavby:

Popis stavby
Předložená PD navrhuje na pozemku p.č. 3886/1 k.ú. Líšeň umístění dočasné stavby bobové dráhy.

Pozemek p.č. 3886/1 k.ú. Líšeň je dle Územního plánu města Brna (ÚPmB) součástí nestavební-volné stabilizované plochy pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a nachází se mimo zastavěné území.

Z Regulativů ÚPmB pro uspořádání území (tvořících Přílohu č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, v platném znění) a z výkresů ÚPmB vyplývají níže uvedené podmínky využití předmětného území:

Plocha stabilizovaná - dílčí část území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití nebude zásadně měnit. Za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za dodržení charakteru zástavby a indexu podlažní plochy, zástavba proluk a dostavba uvnitř stávajících areálů.

FUNKCE: POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
- lesní a jiné pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů; využívání je možné pouze v souladu s tímto zákonem,
- dočasné využití ploch určených k plnění funkcí lesa se řídí zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů.

Dále uvádíme, že dle „Přílohy č.1“ obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů, současně platí obecné regulativy:
„Stavby a zařízení neuvedené v regulačních podmínkách jednotlivých funkčních typů jsou nepřípustné – s výjimkou komunikací a zařízení technické vybavenosti zajišťujících pouze bezprostřední obsluhu předmětné funkční plochy, objektů zeleně, dětských hřišť a ostatních veřejných prostranství“, a také „Stavby uvedené v popisu funkčních typů jsou v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže:
- svým situováním, dispozičním uspořádáním nebo stavebnětechnickým řešením jsou v rozporu s požadavky právních předpisů a technických norem platných pro předmětný druh stavby nebo provozovanou činnost,
- počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality,
- mohou být zdrojem závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí,
- nemají zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel, dále také „V zastavěném i nezastavěném území města musí být – pokud územně plánovací dokumentace zóny nestanoví jinak – zachovány stávající a obnovovány v současné době znepřístupněné pěší cesty zajišťující průchodnost území a přístup k jednotlivým pozemkům.“

Dále upozorňujeme, že dle hlavního výkresu U5 Návrh urbanistické koncepce - Urbánní a krajinná osnova je předmětný pozemek součástí „zelených klínů a krajinných komplexů“, které jsou dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, závazně vymezeny jako nezastavitelná území města.

Regulace vyplývající z navazující územně plánovací dokumentace
Předmětné pozemky nejsou součástí řešeného území žádné podrobnější územně plánovací dokumentace.

Prostorové regulace a případné dopřesnění funkčního využití vyplývající z územně plánovacích podkladů
Předmětné území není podrobněji řešeno v územně plánovacích podkladech.

Závěr:
Pro umístění stavby „Letní bobová dráha Brno - Kadlecův mlýn“ na pozemku p.č. 3886/1 k.ú. Líšeň v územním řízení je z hlediska platné územně plánovací dokumentace, i dalších existujících územně plánovacích záměrů nutno splnit výše uvedené podmínky.
Jak již bylo uvedeno výše, vlastní posouzení souladu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s těmito podmínkami je dle § 90 stavebního zákona v kompetenci příslušného stavebního úřadu.

S pozdravem

Ing. Olga Nováková
pověřená řízením odboru

Příloha
Kopie ÚPmB

Na vědomí
- MMB OVLHZ – Ing. Votava,
- Ing. arch. Humpolíková, Ing. Křikavová, sektor,
- spis – Mariánské údolí.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.