Úterý 25. června 2024
Vložil vlisni.cz on September 09, 2019
(zdroj: vlisni.cz)

Společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o. ve svém článku uvedla řadu skutečností, ke kterým bychom se jako účastníci územního řízení rádi vyjádřili.

Průběh řízení

 • Prosinec 2017 - bylo zahájeno řízení a zároveň podána žádost o přeložení do Slatiny pro systémovou podjatost MČ Líšeň. Zároveň se Rezidence Novolíšeňská vzdala práva na odvolání.
 • Leden 2018 - SÚ Líšeň postoupil řízení do Slatiny. Řízení ve věci systémové podjatosti je právně velmi složitá záležitost, kterou musí dle judikatury řešit nadřízený orgán. SÚ Líšeň postupoval zcela v rozporu s tímto judikátem a za šest pracovních dnů v průběhu Vánoc zvládl celou situaci posoudit sám. Ostatní účastníky řízení neinformoval a ani tuto skutečnost nezveřejnil na elektronické úřední desce.
 • Květen 2018 -  SÚ Slatina zahájil řízení (dozvěděli jsme se náhodou)
 • Červen 2018 - první ústní jednání účastníků řízení na poli a podání námitek
 • Červen 2018 - přerušení jednání na žádost Rezidence Novolíšeňská
 • Leden 2019 - obnova jednání na žádost Rezidence Novolíšeňská. Rezidence doplnila posudek, který při zahájení řízení neměla k dispozici.
 • Březen 2019 -  druhé ústní jednání účastníků řízení a podání dalších námitek
 • Květen 2019 - vydáno územní rozhodnutí
 • Červen 2019 - podáno odvolání k územnímu rozhodnutí
 • Červenec 2019 - Rezidence Novolíšeňská svolala schůzku s občany

 

Vyjádření k článku

Cíle územního plánování, řízení a posuzování záměru žadatele jsou rozsáhlá a definovaná zákonem. Mimo jiné mají vytvářet předpoklady pro výstavby a udržitelný rozvoj území, příznivé podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území, komplexně řešit území v souladu s veřejným i soukromým zájmem.

Úřady musí záměr žadatele posuzovat tak, aby byl v souladu se zákonem, prováděcími předpisy a obecnými požadavky na využívání území.
Taktéž musí úřad zohlednit možnosti a napojení na veřejnou dopravu (kapacita MHD, parkování) a technickou infrastrukturu (elektřina, plyn, vodovod, kanalizace).

Veškeré naše námitky jsou učiněny dle podmínek, které stanovuje zákon. Z podstaty územního řízení na ně máme nárok. Veškeré námitky jsou věcné, faktické a chrání naše zájmy jak v průběhu výstavby tak i po jejím ukončení.

Tvrzení Rezidence Novolíšeňská, že naše námitky jsou nezákonné, je zcela nepravdivé.

Naší nejdůležitější námitkou je nesoulad plánované výstavby s platnou ČSN normou Obytné budovy tedy i platným územním plánem města Brna, který na ni odkazuje.

Rezidence Novolíšeňská tvrdí, že výstavba v druhé etapě bude sloužit především pro odpočinkové zóny, zeleň, hřiště a podobně. Taktně zamlčuje, žesoučástí druhé etapy bude i další bytový dům o sedmi podlažích. Šest podlaží určených pro byty, jedno určené pro garážová stání.

Aby mohla Rezidence Novolíšeňská postavit bytové domy vyšší, než dovoluje územní plán a v II. Etapě postavit další bytový dům, musela sáhnout k manipulaci s výpočtem IPP. Z RD, která mají dvě nadzemní podlaží (viz. vizualizace uvedená v článku Rezidence Novolíšeňská), se staly objekty s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Garážová stání bytových domů vykazuje jako podzemní podlaží. Tyto podlaží v dokumentaci k územnímu řízení obsypala zeminou tak, aby vytvořila zdání, že se jedná o podzemní podlaží.

Tato úprava je však v rozporu s požadavky územního plánu města Brna. Ta stanoví, že podlaha podzemního patra musí být po celém obvodu níže než 80 cm pod nevyšším bodem přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5 m po celém obvodu objektu. Důvodem je zabránění podvodů s podzemními a nadzemními patry.

Část RD je obsypána zeminou přesně do výše 80 cm nad úroveň podlahy patra. Dle definice ČSN se jedná o nadzemní patro. Dále dle metodiky Odboru územního plánování a rozvoje města Brna nezahrnula do výpočtu IPP terasy RD i BD.

Navržené RD nemají dodržen požadavek na umístění obytných místností. Ty jsou zcela v rozporu s ČSN Obytné budovy a platnou judikaturou Nejvyššího správního soudu umístněné v podzemním patře. Přitom platí, že obytné místnosti musí mít úroveň podlahy výše jak 15 cm nad zarovnaným okolním terénem do vzdálenosti 5 m od stěny s okny a 1 m od stěny bez okna.

SÚ Slatina požadavky územního plánu města Brna a ČSN normy posoudil zcela chybně.

Tvrzení Rezidence Novolíšeňská, že bez přípojky pro staveništní dopravu na jejím pozemku by nebylo možné postavit bytový dům Bylinková 18 je nepravdivé. Přípojka byla zřízena se souhlasem předchozího majitele pozemku, a pokud je nám známo, společnost Picador hradila za zábor pozemku poplatky, včetně ušlého zisku hospodařícímu zemědělci.

Zmiňovaná plynová přípojka byla zbudována společností Picador dle požadavku původního vlastníka pole tak, aby k ní bylo možné připojit i plánovanou výstavbu, kterou nyní realizuje Rezidence Novolíšeňská.
Ve výkresové dokumentaci k územnímu rozhodnutí je zcela zřetelně připojení zakresleno a je i součástí výroku územního rozhodnutí. https://www.mcslatina.cz/progres/lib/files.php?id=1337&table=files_board

Tvrzení Rezidence Novolíšeňská je opět nepravdivé. Pro vlastní výstavbu využijí naši plynovou přípojku a nemusí řešit připojení k hlavnímu rozvodu plynu, které se nachází na druhé straně ulice Novolíšeňská.

Branky u našich nemovitostí jsou umístěny na našem pozemku. Jsou umístněné na základě platného územního, stavebního i kolaudačního rozhodnutí, které bylo vedeno na SÚ Líšeň. Není nám známo, že by ve spisech uvedených rozhodnutí byla jakákoliv zmínka minulého či současného vlastníka, která by umístění branek a jejich užívání napadala. Předchozí i současný vlastník tedy udělili souhlas mlčky s jejich užíváním.

II. Etapa výstavby, jejíž podoba je součástí probíhajícího územního řízení a uzavřené plánovací smlouvy mezi městem Brnem a Rezidencí Novolíšeňská, počítá s napojením jedné z našich branek na chodník, který zde povede.

Průchod podél pole je v současnosti možný pouze za příznivého počasí. Realizací chodníku ve druhé etapě umožní plnohodnotné využití naší branky. Argument Rezidence Novolíšeňská, že prodlužování řízení je v našem zájmu, je zcela nesmyslný.

Rezidence Novolíšeňská se snaží vyvolat dojem, že přístup a průchod polem je protizákonný. Pravdou je, že průchod polem možný je. Je však nutné dodržovat zákonem stanovaná pravidla a neničit pěstované plodiny. Pokud polem prochází zřetelná cesta, stezka či pěšina, která je vlastníkem dlouhodobě tolerována vzniká tzv. institut pokojné držby. Ten přechází i na nového majitele pole. Stezka podél pole existuje minimálně od roku 1953.

Zdroj: https://gis.brno.cz/mapa/historicka-ortofota/?c=-592033.4%3A-1159486.45&z=9&lb=ofakt&ly=&lbp=100

Pokojná držba může být rozhodnutím vlastníka zrušena. Uživatelé pokojné držby mohou proti tomuto rozhodnutí podat žalobu. Domníváme se, že průchod podél pole v současné podobě je i v zájmu obyvatel ulic Chmelnice, Kubelíkova, Markovičova, Střelnice a dalších. Proto jsme vyzvali starostu Mgr. Břetislava Štefana, aby jako náš volený zástupce podnikl příslušné kroky a volný průchod podél pole do zahájení výstavby na poli zůstal zachován ve stávající podobě.

Stavební buňky umístila Rezidence Novolíšeňská na pole načerno a SÚ Líšeň s ní zahájil řízení o jejich odstranění. Obvinění, že bychom nějakým způsobem ničili její majetek, např. posprejováním uvedených stavebních buněk, je zcela nepravdivé a bez důkazů.

I náš plot směrem k poli byl posprejován. Na vlastní náklady jsme jej očistili.

Rezidence Novolíšeňská se mimo jiné snaží vyvolat dojem, že je obětí nekorektního jednání ze strany ostatních účastníků řízení. Výše uvedený text však dokazuje opak.

Práce na staveništi bývá často velmi hlučná a občanský zákoník mimo jiné stanoví, že se vlastník zdrží všeho, co způsobí, že prach, světlo, hluk, otřesy a jiné imise vnikající na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrů a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Jsme rádi, že Rezidence Novolíšeňská souhlasí, že jí navrhovaná pracovní doba na staveništi 7-21h, každý den včetně sobot, nedělí a svátků je zcela neúnosná.

S tímto vyjádřením však přišla po skončení řízení prvního stupně. Z článku plyne, že tomuto požadavku by bylo vyhověno, pouze pokud účastníci řízení stáhnou svoje odvolání proti územnímu rozhodnutí. Nevnímáme tedy tuto nabídku jako férovou, ale jako formu nátlaku, podobně jako plánované oplocení pole.

Našim cílem není bezdůvodné oddalování výstavby. Naší snahou je, aby výstavba byla v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. Dále pak usilujeme o minimalizaci negativních vlivů na stávající obyvatele Líšně během a po skončení výstavby.

 

Účastníci řízení Bylinková 16 a 18

 

 

Kategorie: 

Komentáře

paráda, jen vydržet.Ono jim to stejně po tom jílu ujede dolů, pokud začnou od vrchu jak říkali...budou si oslabovat zapažení základů do zeminy domů co budou mít již postavené.A jak říkali že pozemek B bude sloužit jako deponie pro vytěženou zeminu z budovaných domů, tak ámen s Bylinkovou pokud přijde přívalový déšť...

mám zablokovaný FB, tak proto musím jen takto

Máte naprostou pravdu pane Cendelíne.

Dobrý den, ptám se zdvořile autora článku:

1) Mnohokrát zní v článku "naše" a "nám" já se ptám o koho jde nepodepsal jste se?
2) Nerozumím tomu o co Vám jde rýpáním do technických řešení stavby??? To že nebude mít RD od stěny vzdálenost svahu 1m mi vážně jako budoucímu zájemci o dům nevadí!!! Co tím vy získáte? To dokazuje jen to co se paradoxně snažíte vyvrátit a to "že Vám jde pouze o systematické blokování záměru výstavby"!
3) "souhlasit mlčky" ? to myslíte vážně did to je totálně absurdní a nemorální. Někdo Vás v dobré vůli nechá chodit přes jeho pozemek a po letech za to má být potrestaný tím že ho dáte k soudu protože chce začít vlastní pozemek úžívat jinak? A beztak by Vás tam chodit nechali, a můžete si za to sami, tím co děláte....schováte se za spolek co myslí na veřejnost a nopak jste uškodili ostatním co tama taky chodí teda mohli chodit...

Je to přesně tak. Občanské sdružení pro pohodu bydlení v Líšni nebo lidé z Bylinkové 16 a 18 využívají všech zákonných možností, vyhlášek, norem, aby se tam nic nestavělo a dále se to využívalo pro zkracování cesty, pouštění draků, venčení psů atd. Nikomu z nich nejde o to, aby se vybudovaly nové byty do kterých se mohou nastěhovat lidé. Za tu domu co se tu tento projekt řeší se ceny zvýšily minimálně o 3 mil. Pozitivum je, že se konečně začne řešit ve správním řízení nelegální připojení dešťové vody do kanalizace kolem ulice Kubelíkova.

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.