Sobota 20. dubna 2024
Vložil vlisni.cz on November 04, 2014
(zdroj: vlisni.cz)

Na základě výsledku komunálních voleb do Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň, konaných dne 10. - 11. 10. 2014, uzavírají zvolení zastupitelé tuto koaliční smlouvu (dále jen „smlouva“) o spolupráci mezi stranami Česká strana sociálně demokratická (dále jen „ČSSD“), Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (dále jen „KDU-ČSL“) a TOP 09 v Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň a v Radě městské části Brno-Líšeň pro volební období 2014 – 2018.

 

I. Programové prohlášení pro období 2014-2018

Rada městské části Brno-Líšeň, tvořená stranami ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09, se zavazuje, že bude po celé volební období 2014 až 2018 prosazovat politiku založenou na otevřenosti, maximální informovanosti veřejnosti a vzájemné spolupráci v Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň.

Rada městské části Brno-Líšeň bude ve své činnosti postupovat tak, aby se naplnily její níže uvedené cíle v jednotlivých oblastech. Při své činnosti bude intenzivně spolupracovat s odbornými komisemi RMČ. 

Samospráva MČ a transparentní správa

 • zachováme pořizování audiovizuálního záznamu z jednání ZMČ a budeme pořizovat i audio záznam z jednání RMČ
 • všechna hlasování na jednání ZMČ i RMČ budou jmenovitě zveřejňována
 • všechny záznamy a hlasování budou zveřejňovány na webových stránkách radnice
 • provedeme změnu jednacího řádu komisí rady s cílem zvýšit jejich odbornou činnost a vzájemnou spolupráci s RMČ

Rozpočet a hospodaření

 • zachováme zveřejňování rozpočtu na internetu a připravíme jeho „rozklikávací (podrobnou)“ verzi
 • zajistíme dlouhodobě udržitelné hospodaření, zodpovědné vůči dalším generacím a rozpočtově vyrovnané
 • budeme hledat nové zdroje příjmu (transfery od MMB, ze státního rozpočtu a z fondů EU)
 • návrh rozpočtu bude v maximální míře a s dostatečným předstihem projednáván se všemi zastupiteli MČ Brno-Líšeň

Správa majetku

Bytový a nebytový fond

 • vytvoříme koncepci obecního bydlení včetně sociálních a startovacích bytů
 • provedeme revizi dokumentu „Postup a kritéria pro výběr žadatelů o nájem obecních bytů v MČ Brno-Líšeň“ včetně postupů při směnách bytů či řešení dlužného nájemného s důrazem na podporu rodin s dětmi
 • vymezíme jednoznačně jednotlivé kompetence v oblasti bytového hospodářství
 • zachováme výši nájemného s ohledem na vývoj ekonomické situace VHČ domy
 • budeme pokračovat v modernizaci bytových domů
 • zachováme fond polikliniky a provedeme rekonstrukci interiéru Polikliniky Horníkova
 • připravíme návrh na výstavbu bezbariérového polyfunkčního domu se službami lékařů a lékárny na nám. Karla IV., po veřejné diskuzi a v souladu s architektonickou studií
 • provedeme elektronizaci pasportu bytového i nebytového fondu včetně plánování a systému oprav
 • na základě otevřené diskuze vyhodnotíme využitelnost nemovitostí v majetku obce a budeme řešit jejich následnou údržbu

Doprava

 • budeme realizovat opatření vedoucí ke zklidnění motorové dopravy a omezení tranzitní dopravy přes Líšeň
 • na základě veřejné diskuze zpracujeme koncepční řešení parkovaní
 • budeme pokračovat v tvorbě nových parkovacích míst
 • zrealizujeme nová parkovací stání při ulicích Strnadova, Vlkova, Štefáčkova a Sedláčkova
 • prověříme možnost výstavby parkovacího domu při ulici Josefy Faimonové
 • připravíme a zahájíme projekty na legalizaci parkování v sídlišti
 • zahájíme postupnou rekonstrukci místních vozovek a chodníků
 • vybudujeme nové přechody pro chodce
 • připravíme a zahájíme realizaci sítě cyklostezek v intravilánu Líšně s napojením do okolí
 • u budov občanské vybavenosti budeme instalovat stojany na kola
 • udržíme nebo zlepšíme podmínky pro pěší

 

Aktivně navrhneme Statutárnímu městu Brnu:

 • prodloužení trolejbusové linky z Novolíšeňské na Jírovu
 • obnovení dopravního napojení k poště
 • obnovení protáčení každé linky tramvaje č. 8 až na konečnou
 • nové silniční propojení mezi ulicemi Trnkova a Novolíšeňská
 • vybudování kruhového objezdu při ulici Holzova x Letecká
 • nové tramvajové napojení Líšně v lokalitě Holzova a vybudování cyklostezky a in-line stezky k jihovýchodní části Brna

Veřejný prostor

 • na základě veřejné diskuze (občané, spolky, firmy) zpracujeme návrhy revitalizace veřejných prostor OC Jasmín, OC Havana, Nám. Karla IV., přestupního uzlu MHD Novolíšeňská a plochy nad zastávkou Jírova
 • zrealizujeme projekt úprav parku Trnkova
 • na území Líšně zahájíme výstavbu nových kontejnerových stání s rozšířením o nádoby na třídění odpadu
 • zavedeme nový systém údržby zeleně a zimního čištění komunikací
 • zvýšíme estetickou a rekreační hodnotu veřejného prostoru se zaměřením na mládež, rodiny a seniory

Školství

 • vytvoříme grantové tituly na podporu cíleného vzdělávání a sportu
 • připravíme kompletní rekonstrukci sportovního areálu při ZŠ Horníkova
 • budeme pokračovat v opravách interiérů škol a školek
 • budeme podporovat projekty na snižování provozních nákladů s využitím obnovitelných zdrojů
 • budeme pokračovat v realizaci nových zahrad pro MŠ

Kultura, sport a spolky

 • budeme usilovat o Líšeň, jako ucelený kulturní celek, který se opírá o bohatý historický odkaz
 • formou dotačních titulů budeme nadále podporovat rozvoj spolků v Líšni
 • navýšíme objem dotačních prostředků
 • podporu zaměříme na rozvoj tradic (Hody, masopust, líšeňské Vánoce, apod.)
 • budeme pokračovat v pořádání Farmářských trhů
 • vybudujeme Senior point v KCL včetně kavárny a právní poradny pro seniory

Veřejná hřiště a sportoviště

 • nová hřiště a herní prvky budeme realizovat na základě zpracovaných analýz a návrhů pracovní skupiny „Dejme dětem prostor“ (pestrost, prioritní lokality, široká věková skupina)
 • zajistíme kvalitní údržbu a odstranění nedostatků u stávajících hřišť
 • rekonstruujeme sportovní a dětské hřiště při ulici Molákova
 • připravíme návrh řešení pro lokalitu Strnadova, Vlkova, Štefáčkova a Sedláčkova
 • povedeme majetková jednání o možnosti stavby sportovního hřiště za starou cihelnou u muzea MHD
 • po vyhodnocení ekonomické únosnosti zvážíme zřízení kluziště pro veřejnost

Investice

 • zajistíme efektivní plánováni investic pro celé 4 leté období
 • budeme pokračovat v čerpání dotací z EU

Veřejné zakázky

 • budeme pokračovat v transparentních výběrových řízeních a dbát na jejich kvalitní přípravu
 • budeme i nadále pokračovat ve zvyšování odborníků v komisích
 • automaticky budeme i nadále zveřejňovat všechny údaje o veřejné zakázce, tedy například protokol o otevírání obálek, kdo se účastnil otevírání (složení komise), zápis hodnotící komise, jakou kdo nabídl cenu a zda splnil základní podmínky výběrového řízení a budeme zveřejňovat uzavřené smlouvy a dodatky smluv.

Bezpečnost

 • povedeme aktivní jednání s Městskou policií Brno o zvyšování počtu strážníků pro Líšeň
 • podpoříme na úrovni města Brna rychlejší rozvoj kamerového systému.
 • v rámci Senior pointu budeme pořádat právní poradnu pro seniory
 • budeme pokračovat v osvětlování přechodů pro chodce
 • zvýšíme bezpečnost v našich školách a školkách
 • budeme dbát na prevenci kriminality
 • zpracujeme analýzy problémů a zájmu o volnočasové aktivity mládeže

Rokle

 • budeme pokračovat v úpravě Rokle pro aktivní rekreaci celé rodiny (stezky pro pěší, in-line, výsadba stromů, instalace městského mobiliáře)
 • do přípravy projektů zapojíme především obyvatele okolní zástavby, spolky a architekty


Mariánské údolí

 • pořídíme studii využitelnosti lokality pro pěší, cyklo a in-line a výsledky této studie budeme prosazovat ve spolupráci s městem Brnem a Jihomoravským krajem

Sociální oblast a rodinná politika

 • zpracujeme koncepci rodinné politiky pro MČ Brno Líšeň
 • budeme podporovat prorodinné aktivity a mezigenerační soužití, služby zaměřené na seniory, zdravotně postižené a ohrožené děti a mládež
 • budeme chránit občany před hazardem, dluhovou pastí a sociálním vyloučením
 • zabezpečíme provoz občanské poradny

Územní plánování

 • budeme aktivně bránit v rámci zákonných prostředků výstavbě nových bytových domů v sídlišti, které by negativně ovlivnily kvalitu života občanů a životního prostředí
 • zasadíme se o pořízení závazných dokumentů, které pozitivně ovlivní všeobecně přijatelnou výstavbu na pozemcích v minulosti určených k výstavbě; především v lokalitách Kostelíček, Samoty, Střelnice

 

II. Personální obsazení vedení samosprávy a Rady městské části Brno-Líšeň

Za účelem naplnění programového prohlášení se účastníci této smlouvy zavazují podporovat následující obsazení funkcí v Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň, přičemž jmenovité obsazení je plně v kompetenci příslušné politické strany:

1)      starosta – nominuje ČSSD

2)      I. místostarostka – nominuje KDU-ČSL

3)      II. místostarosta – nominuje ČSSD

4)      člen rady s přidělenou oblastí – nominuje TOP 09

5)      člen rady – nominuje ČSSD

6)      člen rady – nominuje KDU-ČSL

7)      člen rady – nominuje TOP 09

 

Finanční výbor:

předseda – nominuje TOP 09

Kontrolní výbor:

předseda – nominuje ANO2011

 

 III. Závěrečná ustanovení

Tato koaliční smlouva je veřejně přístupným dokumentem.

Všichni zastupitelé koaličních stran se zavazují tuto koaliční smlouvu dodržovat po celé volební období a všemi silami usilovat o její naplnění, zejména prosazovat společný program uvedený v části I. a respektovat a podporovat dohodnuté personální složení výkonných funkcí.

Zastupitelé koaličních stran se zavazují, že nebudou zastupitelstvu navrhovat žádnou zásadní programovou, organizační, personální anebo jí na roveň postavenou záležitost bez předchozího projednání a schválení v radě.

Zastupitelé koaličních stran se zavazují, že budou hlasovat pro takový návrh rozpočtu městské části, který byl zastupitelstvu jednomyslně doporučen ke schválení radou městské části.

Ke sporu dojde tehdy, jestliže alespoň jedna strana koaliční smlouvy oznámí dalším účastníkům smlouvy, že se domnívá, že došlo k porušení koaliční smlouvy. Spory budou řešeny dohodovacím řízením, kterého se budou účastnit všichni zastupitelé koaličních stran.

Případné personální změny v řadách členů zastupitelstva zvolených za koaliční strany nemají vliv na platnost této dohody; smluvní strany se zavazují projednat obsah této koaliční smlouvy za tímto účelem i s náhradníky na místo zastupitele.

Každá změna této smlouvy musí mít písemnou podobu.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž každá politická strana smlouvy obdrží jedno vyhotovení. Smlouva obsahuje 6 číslovaných stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech účastníků.

Smlouva nabývá účinnosti dnem 6. 11. 2014.

Všichni zastupitelé koaličních stran svým podpisem vyjadřují svobodně a vážně svůj souhlas s touto smlouvou. 

 

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

vypada to velice dobre a uz se tesim, jak se nasleduji body poradi zrealizovat v souladu s projektem jedleho parku sedlackova:
Doprava - zrealizujeme nová parkovací stání při ulicích Strnadova, Vlkova, Štefáčkova a Sedláčkova
Veřejná hřiště a sportoviště - připravíme návrh řešení pro lokalitu Strnadova, Vlkova, Štefáčkova a Sedláčkova
Veřejný prostor - zavedeme nový systém údržby zeleně
- zvýšíme estetickou a rekreační hodnotu veřejného prostoru se zaměřením na mládež, rodiny a seniory
co se tyka rokle, radeji bych tam konecne videl vyhloubena jezirka (voda tam je, to uz je snad vsem jasne z tech hlubokych vyjezdenych koleji od traktoru a pres 50 metru dlouheho a metr hlubokeho koryta uprostred):
Rokle - budeme pokračovat v úpravě Rokle pro aktivní rekreaci celé rodiny (stezky pro pěší, in-line, výsadba stromů, instalace městského mobiliáře)

Nerozumím dvěma bodům v oblasti bezpečnosti: jak zvýší MČ bezpečnost v našich školách a školkách. Posilou střázníků před školami? Zabezpečením budov přes den? A jak souvisí analýza problémů a zájmu o volnočasové aktivity mládeže s bezpečností? Když budou děti v kroužcích budou pod dohledem?

Hospodareni, bezpecnost, doprava, verejny prostor, rokle.. vcelku dobry.
Grantove tituly, dotacni prostredky, dotacni tituly zajmovym subjektum ? Nechci.
Koncepce rodinne politiky pro Lisen ? ~= diskriminace jedincu/paru, kteri deti nemaji ?
Budeme chranit obcany pred hazardem, dluhovou pasti a socialnim vyloucenim. Jak mini radnice chranit ?
A uzemni plan s vystavbou na Kostelicku zrejme pocita...

Vyse zminene body proste neprekousnu. A to jsem uplne preskocil bytovy fond s dotovanymi najmy.

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.