Úterý 16. července 2024
Vložil admin on August 08, 2012

BrnoVážený pane starosto,

Odbor územního plánování a rozvoje MMB (OÚPR MMB) obdržel dne 16. 04. 2012 žádost o úpravu směrné části ÚPmB, která spočívá v navýšení indexu podlažních ploch IPP z hodnoty 0,4 na hodnotu 0,9 v návrhové ploše čistého bydlení BC-návrh na pozemcích pare. č. 5073/3, 5075/6, 5076/5, 5077/3, 5077/4, 5077/5, 5076/6, 5078/3,5079/1, 5079/3, k. ú. Líšeň, mezi ulicemi Chmelnice a Markovičova. V předmětné lokalitě je plánována výstavba areálu bydlení (umístěná územním rozhodnutím č. 495, které nabylo právní moci dne 24. 8.2011). Důvodem žádosti je změna zastřešení ze sedlové střechy na plochou a drobné úpravy objemu, čímž se při nezměněném počtu 8-mi bytových jednotek zvýší využitelnost podlažní plochy pro bydlení (bez vyvolaných nároků na dopravní a technickou infrastrukturu). K žádosti byl doložen souhlas RMČ Brno - Líšeň ze dne 04.04.2012, která předmětnou úpravu směrné části ÚPmB projednala a která si klade podmínky - současně se změnou územního rozhodnutí umístit 7 veřejných parkovacích stání při ul. Chmelnice ( v místech již vybudovaných 4 veřejných parkovacích stání, z nichž 1 stání je výstavbou rušeno - vjezd do garáží) a dále výstavbu 10 veřejných parkovacích stání v sídlištní zástavbě na ul. Hochmanova. Podmínky výstavby parkovacích stání MC nejsou vyvolány plánovanou změnou zastřešení staveb areálu bydlení.

Dne 21. 05, 2012 podalo 14 občanů připomínku k pořizované úpravě, občané upozornili zejména na tyto skutečnosti;

- vysoké IPP vzhledem k okolní stávající rodinné zástavbě Staré Líšně i nově vznikajícímu Zahradnímu městu

- pochybení stavebního úřadu v územním řízení na areál bydlení Chmelnice - umístění části veřejných parkovacích míst v soukromém objektu

- objemové řešení nerespektuje charakter okolní zástavby (délka uliční fronty, zastřešení)

- není zajištěna realizace propojky ulic Markovičova - Chmelnice a tudíž neúměrný nárůst dopravy (cca 50 bytových jednotek - nových)

- nerespektování Urbanistické studie (US) „Kubelková - Markovičova - Chmelnice" z roku 2000

Dne 07. 06. 2012 byla na OÚPR MMB doložena petice občanů proti usnesení RMČ Brno - Líšeň, která odsouhlasila navýšení IPP z 0,4 na 0,9, a proti vydanému územnímu rozhodnutí na Areál bydlení Chmelnice.

Dne 02, 07. 2012 byla připomínka k pořizované úpravě doplněna o sdělení, že ZMČ Brno - Líšeň dne 28.06. 2012 doporučilo Radě MČ, aby své usnesení k navýšení IPP revokovala v plném rozsahu.

OUPR MMB pozastavil proces úpravy, neboť v současné době existují dvě protikladná stanoviska samosprávných orgánů městské části (RMČ a ZMČ), která slouží jako podklad pro rozhodování o pořízení úpravy směrné části ÚPmB.

K připomínkám ze strany občanu uvádíme z hlediska územně plánovacího následující: Areál bydlem' „Chmelnice", k.ú. Líšeň, při ul. Chmelnice je umístěn územním rozhodnutím č. 495, které nabylo právní moci 24. 08. 2011. Dle doložených podkladů je v současné době zvažována změna objemu staveb spočívající ve změně způsobu zastřešení, a to ze sedlové střechy na střechu plochou, čímž se při nezměněném počtu 8-mi bytových jednotek zvýší komfort ve využití podlažní plochy pro bydlení (bez vyvolaných nároků na dopravní a technickou infrastrukturu). Tato změna má vliv na intenzitu využití plochy vyjádřenou v ÚPmB indexem podlažních ploch (IPP) neboť se do výpočtu započítává plné nadzemní podlaží v celém rozsahu. Na základě doloženého výpočtu dochází k navýšení IPP ze současných 0,4 na 0,9. Požadovaná hodnota IPP je relativně vysoká, v tomto případě však navýšením nedochází k úbytku ploch nezastavěným ploch vůči zastavěným, ten zůstává vůči ÚR nezměněn. Odráží se tu především ta skutečnost, že obecně formulované regulativy v ÚPmB nemohou vždy vystihnout všechny případy, které mohou v praxi nastat. Obecně se nepředpokládá, že plocha v podzemí či podkroví je využitelná natolik, aby měla vliv na kapacitní bilance v ÚPmB či charakter zástavby. Jak ukazují případy z praxe např. ve svažitém území - viz vedlejší lokalita firmy Picador, která při striktním použití regulativů ÚPmB vykazovala téměř nulovou intenzitu využití -všechna podlaží byla uváděna jako podzemní - tudiž bez vlivů na IPP, což nebylo možné akceptovat. Z těchto důvodů je vždy při posuzování IPP nutno vycházet z podstaty, smyslu a účelu tohoto regulativu.

Skutečný stav zástavby v navazujících stabilizovaných plochách na ul. Chmelnice a Markovičova na základě průzkumů a rozborů v „Územním generelu bydlem města Brna - obecná analýza" dosahuje hodnoty IPP 0,6 při průměrné výšce podlaží 1,5. Ve skutečnosti je tato průměrná výška zástavby v mnoha případech překročena, tj. skutečné IPP již stávající navazující zástavby je podstatně vyšší než uvádí ÚPmB.

Co se týká architektonického a objemového řešení areálu bydlem. OÚPR MMB předmětnou žádost o úpravu posuzuje ve vztahu k platnému Územnímu plánu města Brna a nástrojům jeho regulace. Uvažovanou změnou zastřešení nedochází k podstatné změně charakteru zástavby vdané lokalitě (objemově odpovídá nízkopodlažnímu charakteru staveb rodinného bydlem definovaného příslušnými prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, tj. dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví), zástavba je od stávající řadové zástavby oddělena veřejným chodníkem (tj. přímo nenavazuje na stávající řadovou zástavbu tvořenou dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím a nedovoluje to ani konfigurace terénu), z hlediska výšky zástavby dochází ke snížení hladiny zástavby o 900 mm oproti zastřešení sedlovou střechou, nemění se poměr zastavěné a volné plochy oproti původnímu projektu na úkor ploch zeleně a nejsou vyvolány zvýšené nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, která byla prověřena DUR a potvrzena platným územním rozhodnutím (pouze se zvyšuje komfortnější využití podlažní plochy pro bydlení).

Napadanou kompaktnost zástavby jednou souvislou řadou lze i při vyšším IPP architektonicky řešit různými výrazovými prostředky - členěním hmot či odlišnou barevnosti fasád.

Zmiňovaná Urbanistická studie ÍUS) ..Kubelková - Markovičova - Chmelnice" byla pořízena Městskou částí Brno-Líšeň vr. 1999-2000, je tedy US pořizovanou za platnosti předchozího stavebního zákona. V § 185 odst.(4) stavebního zákona je podmíněna využitelnost urbanistických studií, zpracovaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro další územně plánovací činnost prověřením z hlediska jejich aktuálnosti a vložením dat o nich do evidence územně plánovací činnosti. Tato US nebyla ze strany MČ Brno-Líšeň posouzena jako aktuální, nebyla zaevidována a tedy neplní funkci neopominutelného podkladu pro rozhodování v území.

Z doloženého archívního paré, které bylo podkladem pro vydání stanoviska OÚPR MMB k této ÚS vyplývá, že ÚS uvažovala v daném území s IPP 1,25 a stavebními čárami, které striktní umístění jednotlivých domů neurčují. Nelze tedy konstatovat, že návrh řešení Areálu bydlení Chmelnice by byl i při jejím využití v rozporu s touto ÚS.

Z výše uvedeného vyplývá, že OÚPR předmětnou žádost posoudil ve vztahu k platnému Územnímu plánu města Brna a nástrojům jeho regulace a neshledal územně plánovací důvody, proč dané žádosti nevyhovět a to alespoň v rozsahu hodnoty IPP, kterou vykazuje stávající okolní zástavba.

K navyšování intenzity využití území dochází na celém území města Brna a v případech, kdy je odborně posouzeno a doloženo, že území je schopno vyvolanou zátěž unést, což v tomto případě potvrdilo vydané pravomocné územní rozhodnutí č. 495, je těmto požadavkům ze strany OÚPR vyhověno.

Originál v pdf ke stažení zde

Kategorie: 

Komentáře

?

Trochu se ztrácím, může to někdo přeložit do srozumitelného jazyka?

Dokument nám poskytl p. starosta s tím, že se k tomu vyjádří. Jak budeme mít jeho vyjádření, tak jej uveřejníme.