Úterý 16. července 2024
Vložil admin on January 06, 2012

Líšeňské novinyVždy, když se mi dostanou do ruky Líšeňské noviny,  tak se sama sebe ptám  a čím dál více se ujišťuji v přesvědčení, jakým přínosem jsou pro obyvatele našeho sídliště,co se dozví o plánovaných akcích a změnách k vylepšení životního prostředí .Potom by se nemohlo stát a dojít k překvapení jak rychle se rozrostlo Selasiánské středisko,jak se podařilo vykácet smrkový lesík  a dát tak prostor k výstavbě obytného domu na Molákové ul.,vybudovat výběh pro psy na místě k zpříjemnění cesty k elektrické zastávce Kotlánova za doprovodu pobíhajících a štěkajících psů kolem oplocení /nejsem nepřítelem zvířat, ba naopak/, konečně zahájení tolik diskutované výstavby na ul.Horníkova.Existuje dost zásadních věcí,  o kterých by si občané zasloužili být informováni.Je to už nějaký pátek, kdy existoval asi jen fiktivní plán a slib ,jak se naše sídliště zazalená,jak se vyřeší parkovací místa  a zabrání  se bezprostřednímu ohrožení života obyvatel v případě požáru, příjezdu sanitky ,možnosti přistavení stěhovacího auta aj./viz.ul.Molákova/. Dodnes zůstalo u slibů.Jen ve srovnání např. se sídlištěm Vinohrady,Lesná  vychází Líšeň jako chudý příbuzný.Nejen, že jsou sídliště plná zeleně,ale přišli i na to,že je lepší vydláždit lidmi vyšlapané cestičky,než tvrdošíjně trvat na jejich obcházení do pravého úhlu,jak to kdysi bylo vymyšleno.A naše sídliště po tomto kroku přímo volá,stejně tak jak některé chodníky už křičí SOS.
Celé noviny se nesou v duchu jakési školské propagace zaměřené na svou činnost a úspěchy.Jen Salesianské středisko zabírá celou stranu,stejně jako i jiná školská zařízeni, spolky a různá sdružení.Zapomíná se,že na sídlišti nežijí jen rodiny s dětmi,ale lidé jimž děti odrostly a také senioři jimž tato sdělení jsou pro ně bezpředmětná.
Na sídlišti začínají být dost velkým problémem přemnožení holubi.Znečišťují fasády domů jejich sekrementy, ničí parapetové oplechiövané části oken hlavě v bytech ve vyšších patrech , a to už pomíjím zdravotní rizika.
Byla jsem na zasedání zastupitelstva  a ne jednou,ale vždy se nenašel vhodný okamžik vznést mé přípomínky.Když se pro nějakou příčinu schůze přerušila,tak jsem  čekání vzdala.Také těžko bych mohla dostat tolik prostoru, abych mohla vypovědět vše, co zde popisuji. Byla bych ráda kdyby mé přípomínky  přispěly k zamyšlení ať už v kladném či záporném smyslu a přispěli k zlepšení informovanosti nás všech, kteří  na sídlišti žijí a třeba nemají možnost se o dění na sídlišti dozvědět jinak než právě prostřednictvím Líšeňských novin.

L.D.

Kategorie: 

Komentáře

Vážená paní,

děkuji Vám za Vaše názory. Váš příspěvek obsahuje více podnětů. Dovolím si je shrnout a postupně se k jednotlivým bodům vyjádřím.

1. Prostor a vystoupení na jednání zastupitelstva

Jako předsedající zastupitelstva poskytuji všem tolik prostoru, kolik potřebují, aby dostatečně a srozumitelně vyjádřili své myšlenky. V případě obsáhlejšího sdělení se na délce vystoupení domlouváme případ od případu. Zásadní vystoupení mohou být zařazena jako bod jednání zastupitelstva, což jsem již v minulosti také učinil. Jistě však chápete, že zastupitelstvo musí projednat body související se správou Líšně. Proto, pokud trvá Váš zájem o vystoupení na zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň, kontaktujte mne prosím, abych v rámci pravidel předešel marnění Vašeho času a umožnil Vám předstoupit před zastupitele s vašimi podněty a připomínkami.

2. Holubi

Problematika zvýšeného výskytu holubů souvisí s Líšní jen velmi okrajově. Situace již byla konzultována s Krajskou hygienickou stanicí s výsledkem, že odchyt holubů v Líšni nevyřeší snížení jejich populace či osídlování panelových domů v Líšni. Zásah je zapotřebí především v místě jejich rozmnožování, kterým jsou Chrlická sila s obilninami. V každém případě, ale může jakýkoli majitel domu odchyt realizovat. Není to pouze v kompetenci obce. V obecních domech momentálně tento problém evidujeme jen velmi omezeně.

3. Školy, Salesiánské středisko, Kulturní centrum Líšeň, Pastelka, Klub seniorů, SK Líšeň a Sokol, Pečovatelská služba Brigancia a Nazaria, Divadlo Líšeň atd. - obsah Líšeňských novin

Myslím, že, s výjimkou škol, svojí činností přispívají spolky a sdružení především k tomu, aby nám Líšeň byla domovem. Jejich činnost je zaměřena více či méně na všechny věkové kategorie, kterým nabízí služby a volnočasové vyžití. Spoluutváří kulturní a sociální život Líšně a právě proto jsem přesvědčen, že mají mít dostatečný prostor i v Líšeňských novinách. Lze snad souhlasit s jistým omezením u škol, ale v tomto směru se redakční rada dohodla na řešení, které by mělo vymezit školám adekvátní prostor.

4. Vyšlapané cestičky

Chodníky, které vznikly na základě prošlapů nalezneme i v Líšni. Máte na mysli nějakou konkrétní lokalitu, kde by bylo vhodné plochu vydláždit? Pokud ano, prosím napište mi. Musíme prověřit vlastnické vztahy, pokud by byly pozemky města, nevidím důvod, proč by nemohla být cesta vydlážděna.

5. Parkování před bytovými domy, konkrétně ul. Molákova

Nevím, jak v minulosti, ale osobně plním sliby. Volební slib bylo i řešení parkování v sídlišti. Molákova bude v tomto roce lokalita, kde přibydou parkovací stání, cca 50. Vzhled bude obdobný jako na Jírově, tedy i s jasným vymezením přístupů k jednotlivým domům. Přiznejme si však, že je to především problém nás řidičů, tedy těch, kteří nedbají chodců, potažmo bezpečí a možnosti rychlého zásahu, když je třeba dostat se do bezprostřední blízkosti domu. Bez zájmu občanů a ohleduplnosti nás všech to nepůjde.

6. Výsadba zeleně

Líšeň považuji za zelené sídliště. V příštím roce obklopí sídliště zelená hradba 450 stromů, více jak 3600 keřů a 90 popínavých rostlin. Dále, podaří-li se získat dotaci EU, očekávám masivní výsadbu ve středu sídliště tzv. Rokli. Zde je však na základě odborných posudků třeba nezdravou zeleň vykácet. Přesto by však stromů v Rokli přibylo.

7. Psí výběhy

Jsem rád, že se nám podařilo psí výběhy realizovat. Větší obavy ve mně vzbuzují volně pobíhající psi. Pokud je tedy naší snahou omezit volně pobíhající psy, musíme vyčlenit lokality, kde bude možný svobodný pohyb psů.

8. Salesiánské středisko

Salesiánské středisko a Líšeňská farnost nabízejí služby a volnočasové vyžití pro všechny skupiny obyvatelstva. To, že v Líšni působí, považuji pro Líšeň a její obyvatele za natolik přínosné, že si stěží dokáži představit, kdo by je v takovém rozsahu mohl nahradit. Nebráním se však novým podnětům a nápadům.

9. Výstavba bytových domů – ÚP

Výstavby domů souvisí s platným územním plánem, který byl schválen v roce1994. Ten určuje, kde je možné stavět a kde nikoliv. Pravidla určuje stavební zákon a státní správa. Zásahy samosprávy jsou velmi omezeny a je téměř nemožné zabránit výstavbě tam, kde to územní plán v souladu se stavebním zákonem umožňuje.

10. Koncept Líšeňských novin

Líšeňské noviny jsou živým periodikem a koncepci utváříme. Naší snahou je poskytnout informace o dění v naší městské části. Nedostatky uznávám a připouštím. Podnětem se bude samozřejmě zabývat Redakční rada Líšeňských novin.

Vážená paní děkuji za Vaše otázky.

S pozdravem Břetislav Štefan

Zcela souhlasím s vašim názorem.