Středa 17. července 2024
Vložil vlisni.cz on November 15, 2016
ÚMČ Brno-Líšeň (vlisni.cz)

Mimořádné zastupitelstvo konané 15. listopadu potvrdilo nové složení vedení líšeňské radnice. V jejím čele zůstává starosta Břetislav Štefan ze sociální demokracie, která podepsala koaliční smlouvu s hnutím ANO 2011, ODS a STAN. Novým prvním místostarostou je Jaromír Talpa za ANO, druhým zůstává Miloš Freiberg za ČSSD. Radu doplní Iva Kremitovská a Ladislav Barták za ANO, za ODS pak Jaroslav Stross a za Stan Tereza Vašíčková. Skončila tak krize na líšeňské radnici, která začala na konci června, když rezignovali na své funkce v radě členové TOP 09 a KDU-ČSL.

Aktuálně se k situaci vyjádřili zástupci nové koalice:

ČSSD

Dne 15. Listopadu 2016 byla ustavena koalice v Městské části Brno-Líšeň. Na spolupráci se dohodla ČSSD, hnutí ANO, ODS, STAN-SPOLU. ČSSD obhájila post starosty a II. místostarosty, hnutí ANO získalo I. místostarostu a dva radní, ODS a STAN získaly každá po jednom radním. Dohodli jsme priority, které chceme naplnit. Za důležité body považujeme pokračování v opravách školských budov a bytového fondu, prodloužení trolejbusu na Jírovu, opravy komunikací a výstavbu kanalizace Ondráčkova, Zlámanky, Jateční a Velatická, vybudování propojky Markovičova – Chmelnice, revitalizaci parku Trnkova a Rokle (více informací naleznete v koaliční smlouvě na stránkách www.brno-lisen.cz).

Uzavřením koaliční smlouvy byla ukončena krize, která začala 30. června 2016, kdy bez předchozího jasného varování a upozornění, odstoupili radní za KDU-ČSL a TOP 09. Zástupce TOP 09 přeložil v posledním bodě jednání zastupitelstva „diskuze“ návrh na hlasování o „vyslovení důvěry“ starostovi.

Těmito kroky došlo k faktickému porušení ustanovení koaliční smlouvy, která obsahuje závazek, že nebudou navrhovány žádné zásadní personální záležitosti bez předchozího projednání a schválení v radě Městské části Brno-Líšeň.

Sociální demokracie se snažila v následných jednáních hledat možná řešení a opakovaně vyzývala k věcné diskuzi nad konkrétními body. Požadavky, které byly na sociální demokracii vzneseny, demokraticky projednala na členské základně a všem požadavkům KDU-ČSL a TOP 09 vyšla vstříc nebo byla připravena je podpořit.

Bohužel i přes intenzivní snahu a jednání se nepodařilo najít řešení, které by umožnilo fungování koalice na stávajícím půdorysu.

Následkem těchto kroků byl zkomplikován výkon samosprávných orgánů, především rady a zastupitelstva v Líšni. Zároveň takto činěné kroky neměly oporu v koaliční smlouvě, ke které jsme se společnými podpisy zavázali.

Koaliční smlouva nebyla po řadu měsíců plněna, byla ze strany TOP 09 a KDU-ČSL v několika bodech porušena a to znemožnilo obnovit spolupráci. Je tedy zřejmé, že se jedná o vyhaslý dokument, který pozbyl platnosti.

Jsem proto nyní rád, že se podařila najít shoda mezi zastupiteli, byla jmenována rada obce a vznikla funkční koalice, která bude stát v čele obce po další dva roky.

Břetislav Štefan

 

ANO

Vážení líšeňští občané, a snad si mohu dovolit i oslovení přátelé. Myslím si, že již skončilo období nejistoty a bezvládí na líšeňské radnici. Proto bych se pár slovy vrátil k věcem minulým a napravil některé nejasnosti, panující kolem našeho hnutí. Předně chci zdůraznit, že kromě jednoho prohlášení, kde jsme vyzývali ČSSD k jednání o takzvané velké koalici, byla ostatní prohlášení vždy vyjádření názorů jednotlivce nebo jeho zbožného přání.

K záležitostem v hnutí ANO se vyjadřuje klub zastupitelů, nebo sněm místní organizace ANO v Líšni. Tedy ne žádný jednotlivec.

Krize v koalici na líšeňské radnici nebyla krizí naší, ani námi vyvolanou. Proto jsme se k ní dlouho nevyjadřovali.Až v srpnu začal náš klub zastupitelů shromažďovat relevantní informace od aktérů, kteří se na dění aktivně podíleli a zároveň jsme shromažďovali i názory na řešení vzniklé situace u ostatních politických subjektů. Nikdy se nám nepodařilo vést jednání s oběma hlavními aktéry dění a tudíž si přímo ověřit jejich interpretaci událostí v přímé konfrontaci.

Zpočátku jsme viděli řešení ve velké koalici ANO, ČSSD, KDU+TOP09, k čemuž nás vedlo to, že se posledně jmenované uskupení ocitlo v "opozici" jako my.  Další vývoj jednání však ukázal, že rozpory a nemožnost začít opět komunikovat mezi dvěma subjekty v tomto projektu by nás vystavilo do pozice nárazníku mezi nimi, stali bychom se "vrbou" pro ventilaci jejich problémů a arbitry, kteří by měli rozhodovat jejich spory. Také zbylá politická reprezentace nebyla tomuto "velkému" řešení příliš nakloněna.

Městská část Líšeň není majetkem žádné politické strany a voliči nás pověřili, abychom obec rozvíjeli a zlepšovali jejich životní podmínky. To lze těžko bez akční rady na radnici. Zastupitelstvo některé její funkce těžkopádně přejímá. Vyčkávání, že se "něco" stane, situaci neřešilo. Proto jsme se postupně sešli s politickými stranami ČSSD, ODS a STAN. Názory KDU+TOP09 nám byly známy.

Výsledkem jednání při hledání shody ve volebních programech je projekt ANO+ČSSD+ODS+STAN. Toto seskupení je schopné zvolit radu městské části a začít opět spravovat věci veřejné. Naši voliči nám dali mandát k tomu, abychom život v obci  a její rozvoj ovlivňovali aktivně, tedy v koalici, která tvoří radu. V opozičních lavicích bychom mohli dění opět pouze kontrolovat, ale ne váhou našich hlasů ovlivňovat.

Městská část Líšeň se velikostí, a pokud bude další výstavba, přibližuje velkým okresním městům, a mnohá i převyšuje. Naši občané si zaslouží dobrý strategický plán rozvoje obce a nalezení dlouhodobých finančních prostředků v rozpočtu k jeho realizaci. O těchto záměrech, ale samozřejmě i běžné správě, jsme připraveni naslouchat  i diskutovat jak s "opozicí" v zastupitelstvu, tak s občany i jejich spolky a zájmovými sdruženími.

Chceme na radnici přivést nové metody řízení, komunikace, zadávání podmínek veřejných zakázek, kontrolu všech probíhajících procesů.

Děkuji Vám za trpělivost při čtení tohoto článku, ale snad mnohé osvětlil o dění minulém tak i budoucím.

Ing. Jaromír Talpa

ODS  

Koaliční krize v Líšni – vyjádření předsedy ODS

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,

dovolte mi ve stručnosti zhodnotit právě skončenou politickou krizi z pohledu ODS. Události červnového zasedání Zastupitelstva městské části (ZMČ) pro nás byly překvapením, i když jsme pozorovali třenice uvnitř koalice a těsně před zasedáním probleskovaly fámy o jakémsi „osvobození od útlaku“ nebo puči proti starostovi. Nebylo však jasné, o co jde. Na zasedání nakonec padl návrh pana Josefa Drbala (TOP 09) hlasovat o „důvěře starostovi“, který odmítla většina stran včetně ODS. Takový návrh totiž neměl oporu ani v zákoně ani v jednacím řádu a navíc se nikdo neobtěžoval nás s ním seznámit dopředu a hlavně vysvětlit, co by mělo následovat.

V dalších týdnech se ODS odmítala podílet na jakémkoliv provizorním řešení, které by nerespektovalo stále platnou koaliční smlouvu. Veřejně jsme deklarovali, že celý spor považujeme za vnitrokoaliční, dokud nebude jasně prohlášeno, že současná koalice skončila. K tomu došlo až na zářijovém ZMČ, kde opět vystoupil pan Drbal a konstatoval, že jednání nevedla k žádnému výsledku a koalice v této podobě nemůže fungovat dál.

V následujících rozhovorech všech se všemi jsme se od počátku shodovali napříč politickým spektrem, že jakákoliv koalice bez vítězné ČSSD není možná. Rádi bychom ctili výsledky voleb, v nichž bylo vítězství ČSSD jednoznačné. Proto jsme přijali výzvu ČSSD k jednání a velmi podrobně stanovili, za jakých podmínek jsme ochotni nové složení Rady městské části podpořit. Během vyjednávání se jasně ukázalo, že postup KDU-ČSL a TOP 09 vedl k naprosté ztrátě důvěry uvnitř ČSSD a další spolupráce mezi těmito stranami je nyní nemožná. ODS tedy souhlasila s uzavřením koalice s hnutími ANO a SPOLU (STAN), která rovněž akceptovala naše požadavky. Naše podrobná vyjádření k celému vývoji najdete na našem facebookovém profilu (https://www.facebook.com/ods.lisen/).

Jsem přesvědčen, že ODS postupovala korektně vůči všem partnerům a věřím, že naše působení na radnici bude přínosem pro Líšeň. I v krátké době dvou let zbývajících do voleb budeme mít možnost podílet se na přípravě či realizaci některých projektů, které dlouhodobě prosazujeme, a také více dohlížet na fungování úřadu. Je nám ctí, že budeme moci přispět rozvoji Líšně a převzít za místní politiku více odpovědnosti.

Martin Příborský
Předseda ODS Brno-Líšeň

STAN

Jak již všichni víme, došlo dne 30. 6. 2016 k rezignaci některých členů RMČ. Tato rezignace a její neobvyklé provedení nebyla nikdy řádně zdůvodněna ani vůči veřejnosti, ani vůči ostatním členům ZMČ. Jediné nekonkrétní zdůvodnění, které bylo vysloveno, bylo pouze to, že vázla komunikace se sociální demokracií. Takové vysvětlení je však pro nás naprosto nedostačující, a to zejména z toho důvodu, že ani následně nebylo nic konkretizováno ani odůvodněno. A pokud nejsou uvedeny konkrétní důvody, které vedly k rezignaci, není možné ani zjednat nápravu.

Na tomto zastupitelstvu zastupitelé TOP 09 také vyzvali ostatní zastupitele k vyslovení nedůvěry starostovi MČ Líšeň. To vše opět bez jakéhokoli vysvětlení, odůvodnění či přinejmenším alespoň avizování celé situace. Přestože tento návrh byl následně stažen, aniž by se o něm hlasovalo, byli tímto zastupitelé vyzváni zástupci TOP 09, aby hlasovali o něčem, o čem nebyly z jejich strany poskytnuty žádné informace. Dle našeho názoru, zde očividně vázla komunikace právě rezignujících členů RMČ vůči ostatním členům zastupitelstva.

Očekávali jsme, že budeme následně odstoupivšími radními osloveni a budou nám sděleny důvody, které je k tomu vedly. Ostatně k tomu byli nejen z naší strany opakovaně vyzývání. Nestalo se tak.

K iniciaci setkání došlo až před čtrnácti dny, kdy nás kontaktoval jeden z představitelů TOP 09, tedy po více než 4 měsících od jejich odstoupení. Požadovaný termín schůzky byl bohužel stanoven v tak krátké časové lhůtě, že nebylo v možnostech našich členů se takové schůzky zúčastnit, což jsme bezodkladně oznámili. Nabídka jiného termínu setkání již nepřišla.

Přes čtyři měsíce trvající martyrium bylo z našeho úhlu pohledu řešeno aktivně pouze sociální demokracií. Od prvního dne vzniklé krize jsme avizovali, že respektujeme vítěze komunálních voleb, a tedy rozhodnutí občanů Líšně. To byl i jeden z hlavních důvodů toho, že jsme zareagovali na oslovení sociální demokracie s žádostí o hledání konstruktivního a dlouhodobého řešení této situace. A to jsme, jak doufáme, našli.

Tereza Vašíčková
STAN-Spolu

Kategorie: 

Komentáře

Proč se tu píše o propojování ulic Markovičovy a Chmelnice. Když zaprvé starosta tvrdil, že nic takového nebude a zadruhé se nikdo neptá nás, kteří v dané lokalitě bydlíme?

Takových a tomu podobných tezí, se kterými občané Líšně vyjádřili svůj nesouhlas, či byli jim prezentovány, slušně řečeno jinak, se v daném materiálu najde povícero..

Zdravím Boba D´Artagnana,

jedním z důležitých vlastností šlechticů ve službách královských mušketýrů je čest a hájení pravdy. To se odráží i v románu Alexandra Dumase a Augusta Magueta – Tři mušketýři.

Avšak, jak je u některých zvykem, není třeba příliš zkoumat situaci, nebo nedej Bože hledat pravdu. Ověřit si a zjistit, jak to vlastně bylo. Lepší je hned od boku střílet, respektive napsat pár slov.
Níže uvádím bod 2. petice z 28. 5. 2012, kterou sepsali občané lokality a obsahuje mimo jiné požadavek na rychlé dobudování propojky Markovičova - Chmelnice (viz: http://www.vlisni.cz/files/Clanky/Vase_clanky/petice_vystavba.PDF ) .
Myslím, že je dobré problémy zkoumat a zabývat se jimi, než psát neověřené věci. Mohlo by to vyznít jako lež.

2. Rychlé dobudování propojení si|nic Chmelnice - Markovičova, ať již z prostředků veřejných nebo z prostředků investorů v daném území. Jinak bezprostředně hrozí dopravní kolaps v celé lokalitě, způsobený masivní výstavbou více než 50 bytových jednotek.

Přeji pěkný

Mersi, za vyčerpávající odpověď.
Prosil bych stejně tak, aby se předešlo nejasnostem, zodpovědět dotaz, proč se v nové koaliční smlouvě objevila opětovně možnost výstavby garážového komplexů ( výstavbu měla realizovat spol.Prefa), který právě občané již v tzv.referendu odmítli.? Pokud se ovšem jako ten čtvrtý, na kterého se názvu díla jaksi pozapomnělo, nebo se mýlím.. prosím o odpuštění.

Propojení těchto dvou ulic se řeší už několik let. (články lze dohledat na tomto webu) Problém je v tom, že Markovičova je dlouhá a dopravní obslužnost (popeláři, sníh, záchranka, HZS atd.) je problematická. Například sanitky, které potřebují urgentně převést pacienta, musejí celou ulici couvat. Takto se v minulosti vyjádřili i popeláři. Prvotní myšlenka byla, že na konci ulice Markovičova vznikne prostor, kde se bude dát otočit. Bohužel výstavba celou situaci změnila a tak se uvažuje o vybudování propojky. Ta by snad měla zjednodušit dopravní obslužnost ulice. Z Markovičové by se stala jednosměrka, přes kterou by měla projíždět vozidla obyvatel ulic Markovičova a Bylinková. Vyjíždět by se mělo přes Chmelnici.

http://www.vlisni.cz/mistostarostou-jozefem-sedlackem-vystavbe-ulici-chm...

Pokud vím, couvání patří k základům v autoškole. Pokud tento úkon nezvládá řidič z povolání, měl by zauvažovat nad změnou povolání. Pokud je neschopnost couvat jediným důvodem ke změně klidné a slepé ulice (protože právě takovou jsme si vybrali k bydlení a koupi domu) v rušnou ulici s provozem a obtížným parkováním, pak je to tedy hodně málo. Ale jak vidím a čtu, co se tu děje, asi to nebude jediný pravý důvod že?

Jistě, vymlouvat se na řidiče, který couvá s popelářským autem cca 200 metrů je nesmysl. Ani na záchranáře, minuta sem, minuta tam...
Další důvod je třeba ten, že ulice Markovičova je obousměrná komunikace, To znamená že: "při stání musí zůstat alespoň jeden volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;" a to na Markovičové určitě nelze zajistit.
Výstavba domů na konci ulice Markovičova je podle čísel jejím pokračováním. Z toho plyne, že se tato ulice bude muset prodloužit až k samotné hranici ulice Bylinková.
Ale to je jedno, protože podstata byla v tom, že se to řešilo s veřejností už v minulosti, Proto není pravda, že se nikdo nikoho neptal. Jak vyřešit parkování na ul. Markovičova je svým způsobem komplikované. Tím neobhajuji myšlenku propojení. Jen jsem zde uvedl důvody, o kterých vím. Jestli jsou nějaké další, budu rád, když je sdělíte.

Ano, řešilo se to v minulosti a pan starosta na veřejné debatě, na které jsem byl osobně a ty SK (pokud se nemýlím kdo jsi) taky, tvrdil, že se propojení neplánuje. Co se týče pravidla 3 metrů, to je sice pravda. Ale kolik takových míst nejen v Líšni je? A kdo by to kdy řešil na malé slepé ulici?
Nějaký dobrý, konkrétní důvod není? Krom toho, že developer ušetří za cesty ke svým stavbám, když k jejich vybudování najde dobrý důvod radnice...?

Dobrý den,
propojka je naplánována již od roku 1994 v územním plánu města Brna. Znovu otevřena byla v debatách, kdy developer, který stavěl na konci ulic Markovičova a Chmelnice, požádal o navýšení indexu podlažních ploch, kterému aktivita občanů dokázala zabránit.
V této době jsem byl opakovaně vyzýván občany (myslím, že to nebylo jenom na veřejných debatách, ale i na zastupitelstvu), abychom aktivně řešili propojení ulic, jak je plánováno v územním plánu. Myslím, že Vaše tvrzení, že jsem nikdy o propojce veřejně nehovořil, neobstojí, neboť tomu je právě naopak.
Podařilo se nám dojednat jak stavební povolení, ke kterému byl nezbytný souhlas majitelky sousedního pozemku. Tak se nám podařila uzavřít (na veřejném jednání zastupitelstva) dohoda s firmou Pikador, že pokud obdrží dotaci na vybudování infrastruktury ulice Bylinkové od města Brna, tak veškeré tyto prostředky proinvestuje do stavby propojky. Investor se k tomu zavázal a zastupitelstvem schválenou smlouvu podepsal. Pokud bude naplněna platná smlouva, tak městská část výrazně ušetří prostředky naší městské části. Respektive městská část neuvolní dotaci města Brna na vybudování infrastruktury ul. Bylinkové, pokud nebudou započaty práce na propojce ulic Markovičova – Chmelnice.
Opakovaně jsem se veřejně vyjádřil, že propojku ulic vybudujeme. Dále na veřejných jednáních zastupitelstva byla schválena smlouva a žádost o dotace s podmínkou vybudování propojky, opakovaně jsou zapojovány zastupitelstvem finanční prostředky z města Brna. Několikrát projednávala propojku dopravní komise atd.
Začali jsme aktivně hledat řešení a věřím, že je smysluplné i z důvodů, které byly uveřejněny v jiných příspěvcích, propojku vybudovat.
Přeji diskutujícím hezkou neděli

V minulém roce proběhlo na radnici veřejné sezení s developerem. Tento žádal, aby si kvůli neshodám s druhým developerem mohl vybudovat vlastní příjezdovou cestu ke stavbě. Na konci této diskuze padl z publika mimo jiné dotaz ohledně propojky mezi ulicemi Markovičova a Chmelnice. Vážený pan starosta tehdy prohlásil, že tato propojka je prozatím technicky nemožná a že se s ní do budoucna zatím NEPOČÍTÁ. Vzhledem k tomu, že se mne tato situace nepřímo také dotýká, si slova pamatuji docela přesně. Musím tedy dát pánům, kteří vznesli dotaz za pravdu.
Ráda bych upozornila, že mýlit se a zapomínat je lidské. Nicméně urážet ostatní narážkami na lež mi v tomto případě přijde jako nehoráznost. i když to dělá i náš pan prezident.
Nebudu se k situaci dále vyjadřovat, pouze jsem cítila povinnost se zastat pánů, když už krom narážek na vymýšlení nepadl žádný adekvátní důvod pro proměnu klidné ulice v rušnou přípojku.

Nevím, co pan starosta tvrdil na debatě v roce 2012, ale projekt propojení ulic je připravován minimálně od roku 2014. Probíral se v orgánech radnice a několikrát v posledních dvou letech i na zastupitelstvu, kde jsem vedení radnice v této věci interpeloval. Z mého pohledu je hlavním důvodem vyřešení napojení Zahradního města a dalších navazujících novostaveb a ulehčení dopravě v ulici Chmelnice. Tato ulice, stejně jako Markovičova, není uzpůsobena pro zvládání velkého nárůstu dopravy v posledních letech. Fakticky je zde pouze jeden pruh, protože se parkuje po obou stranách, a auta se tak nemají kde vyhnout. Pokud by se nenašlo jiné řešení, muselo by se omezit parkování pouze na jednu stranu ulice, a tím přijít o velké množství parkovacích míst. Naopak propojení a zjednosměrnění obou ulic umožní zachování parkovacích míst a plynulejší dopravní obsluhu celé oblasti. Proto jsme se zavázali, že toto řešení zrealizujeme do konce tohoto volebního období. Ještě je potřeba říct, že propojení na Novolíšeňskou se neplánuje a asi by to ani nebylo dobré, protože by přivedlo ještě více tranzitní dopravy do této části Líšně.

Abychom předešli nějakému nedorozumění. Jestli dojde k propojení, tak provoz by měl být upraven tak, že přes Markovičovu by jezdili jen ti, co bydlí na Bylinkové. Chmelnice by měla zůstat obousměrná. Věřím, že způsob dopravy bude ještě dořešen.

Nechci se mýlit, ale podle plánů, které jsem viděl, by měla zůstat obousměrná spodní část Chmelnice. Jednosměrka by byla v horní části směrem dolů.

já tu propojku vidím jako nabízející se a rozumnou , tzn jednosměrný provoz na Chmelnici a Markovičové

mám dotaz , bude vyřešeno pěší propojení Markovičova /Bylinková -Kubelíkova, myslím schody

Dobrý den,

schody nejsou vyprojektovány. Byly dlouhodobě plánovány. Když se pokládal kabel NN, propojujících ulice Markovičovu - Kubelíkovu, tak jsme požadovali, aby byl položen dostatečně hluboko, aby nebránily budoucí investici na pěší propojení. Při řešení jiných záležitostí, se k pěšímu propojení vyjádřil jeden přímý soused a dost pochyboval o nutnosti, smysluplnosti, ale hlavně realizovatelnosti pěšího propojení. V tuto chvíli je plánované dopravní propojení ulic Markovičova - Chmelnice. V budoucnu je možné realizovat pěší propojení Markovičova - Kubelíkova, pokud se neobjeví důvody, které tomu zabrání.

Veřejná diskuze na téma výstavby "Areálu Chmelnice" a " Zahradního města"

Publikováno 18. 5. 2012

14.5.2012 proběhla další veřejná diskuze, která se zabývala problematikou výstavby v ulici Chmelnice. Argumenty občanů i radnice, otázky na zástupce firmy pana Ing. Odehnala i na firmu PICADOR naleznete ve více jak dvouhodinovém záznamu.

https://www.youtube.com/watch?v=smFBr0ckOlo&t=6698s&index=13&list=PLBeYdr7H1cWZAHBIhLXgWiS8JRFc8W-IL

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.