Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on January 17, 2018
Ulice Kubelíkova (zdroj: vlisni.cz)

Dovolujeme si reagovat na výše uvedený článek pana starosty vydaný v lednovém čísle Líšeňských novin (článek naleznete zde). Vyzývá nás ke kontrole nemovitostí v lokalitě, jejichž majitelé údajně mají vypouštět dešťové vody do splaškové kanalizace, což při prudších srážkách má způsobovat vyvěrání splaškových vod na ulici Kubelíkovu a ohrožování okolních domů.  Jedná se o kanalizační řad odvádějící splašky jen z ulice Kubelíkova a Samoty, pokračující před ul. Podhorní, Ondráčkovou do Mariánského údolí.

Není v našich možnostech ani pravomocích takovou činnost realizovat, i když nás těší projevená důvěra. Toto konání spadá do kompetencí i odborností institucím, jejichž činnost je financována z veřejných zdrojů. Líšeňský spolek pro pohodu bydlení informoval již v létě o tomto problému BVK,  Krajskou hygienickou stanici, Úřad MČ Brno-Líšeň, MMB a další. Zprávu jsme v létě zveřejnili na Portále vlisni.cz (ke stažení v PDF zde).

Z celé situace je zcela evidentní, že je v této lokalitě problém s kapacitou splaškové kanalizace, jenž je nutné zodpovědně řešit. Na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňuje Líšeňský spolek pro pohodu bydlení. Vyřešení i zajištění dostatečné kapacity veškeré veřejné infrastruktury požaduje i téměř 1500 obyvatel, kteří podepsali naši petici „Líšeň podle občanů“.

Na tento kanalizační řad má být napojena plánovaná výstavba až 300 nových bytů v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova. Když několik údajně nezodpovědných obyvatel svádějící dešťovku do kanalizace způsobí již nyní vyvěrání splašek na ulici, položme si otázku, jak tato stoka zvládne odvádět splaškové vody z 300 bytů a technických ploch (podzemní garáže). Což je cca 200% navýšení oproti současnému stavu cca 150 nemovitostí, které odvádí splašky do předmětné kanalizační stoky z ulice Kubelíkova a Samoty.

Vážíme si toho, že na základě žádosti Líšeňského spolku pro pohodu začalo BVK situaci prověřovat. Zahájili měrnou kampaň na ul. Kubelíkova a také doporučují Odboru územního plánování a rozvoje MMB jako kompetentnímu v rámci správy Generelu odvodnění města Brna v této věci konat. Mimo jiné provést podrobný přepočet matematického modelu pro stávající stav a vyhodnocení pro stav návrhový s připojením ploch dle Územního plánu města Brna (mimo jiné i plochy plánované výstavy 300 bytů), a to na základě měření průtoků a srážek. Tento matematický model je jedním z parametrů pro vydání povolení k napojení na veřejnou kanalizaci.

Jsme rádi, že zastupitelé v  listopadu 2017 přijali usnesení o prověření kapacity předmětného kanalizačního řadu.

Věříme, že problematika technické infrastruktury bude vyřešena zodpovědně a její přetěžování a nedostatečná kapacita nebude narušovat pohodu bydlení všech sousedů po celé její trase.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení. 

Příloha: 

Kategorie: 

Komentáře

1. urban legendary -černá sanitka, létající poklopy od kanalizace, pérák, tajná chodba od zámku ke Kostelíčku

2. Zahradní město Chmelnice- nových cca 60 bytů,domů , kanalizace na Chmelnici je prakticky v rovině a napojení Střelnice-Šimáčkova u Marketu /U křížku/ je pod pravým úhlem.

3. Rezidence Novolíšeňská Kubelíkova- situace diametrálně jiná, sklon jak hebedo a voda jak dešťová při bouřce tak splašková při hromadném sprchování dostává rychlost horské bystřiny, dát za deště dolů na Kubeldu turbínu tak to rozsvítí půl Líšně-

4.retenční zachycovací nádrže dešťové vody jsou dnes již u nové výstavby povinné a na Chmelnici jsou instalované, budou i na Rezidenci Novolíšeňská

3. jak kanalizace splašková -výstavba 1966-68,, tak dešťová před deseti lety je bohatě dimenzovaná i na výstavbu na poli nad Kubelíkovou

P.S:. něco úplně jiného je zanedbaná údržba jednotlivých kanálových vpustí

Člen Líšeňského spolku pro pohodu bydlení, který psal reakci ke článku Likvidace dešťových vod na ulici Kubelíkova v lednovém čísle Líšeňských novin, byl nepozorný při čtení, neboť Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ani já, jsme nevyzývali členy spolku ke kontrole nemovitostí v lokalitě, ale pouze ke spolupráci při komunikaci s občany. Jedná se tedy o politováníhodnou nepozornost pisatele.
Pravomoci ke kontrole přirozeně členové spolku ani nemohou dostat. Tyto pravomoci i prostředky mají Brněnské vodovody a kanalizace, a.s, které již ostatně s předmětnými kontrolami započaly.

Odkaz: Žádost na BVK (pdf)

Mgr. Břetislav Štefan
starosta