Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on June 17, 2016
Ilustrační obrázek (zdroj: www.brno-lisen.cz)

Na začátku června spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení společně podaly připomínky k zadání regulačního plánu, který má upřesnit podobu budoucí výstavby v okolí Kostelíčku. Za pečlivé zpracování připomínek děkujeme Michalu Sadílkovi, Marcele Uřídilové a manželům Dražanovým.

Návrh zadání regulačního plánu zde: http://www.brno-lisen.cz/navrh-zadani-regulacniho-planu-kostelicek-brno-lisen/t4696

Připomínky:

Spolek Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení uplatňují v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) tyto připomínky k zadání Regulačního plánu „Kostelíček“ (dále jen „regulační plán“):

 •  V části 2. b) zadání regulačního plánu navrhujeme vypustit šestou odrážku („Lokalita je nástupním prostorem do rekreační oblasti města Brna (Mariánské údolí. Moravský kras, lesní masy až po Jedovnice) - v rámci veřejných prostranství navrhněte v dostatečné míře také parkování pro návštěvníky lokality.“)

 Odůvodnění:

Lokalita Kostelíčku není nástupním místem do Mariánského údolí, a to ani turistiky ani historicky ani z pohledu cestovního ruchu. Nástupní plocha do výše uvedených rekreačních oblastí je zabezpečena v Mariánském údolí, a to jak z pohledu dopravní infrastruktury (parkoviště i komunikace), spojení MHD i komerčních staveb (restaurace) i turistického značení, včetně historicky daného a veřejně známého místa pro přístup do těchto rekreačních zón.

Oblast Kostelíčka je přístupná pouze po dvou místních komunikacích – jejich kapacita neumožňuje výrazné navýšení počtu projíždějících automobilů. Proto je tato oblast jako nástupní místo do Mariánského údolí dopravně zcela nevhodná.

 

 • V části 2. b) navrhujeme k sedmé odrážce („Navrhněte umístění vhodných hracích ploch pro maminky s dětmi.“) připojit text „Hrací plochy a jiné nezastavěné plochy situujte do jihovýchodní části území (nejblíže Kostelíčku), tak aby volně navazovalyna stávající plochu rekreační zeleně a krajinnou zeleň kolem samotné kaple. V řešeném území je několik městských pozemků. Využijte maximálně tento potenciál pro navržení nezastavěných ploch v blízkosti kaple (jižně od ulice Kniesovy)“.

Odůvodnění:

Krajinnou dominantu historicky netvoří pouze samotná stavba Kaple Panny Marie Pomocnice, ale také volné prostranství kolem doplněné třešňovým sadem. Pokud tedy má být dominanta zachována ve své autentické podobě, je třeba zástavbu držet co nejdále od kaple. Proto je vhodné v blízkosti Kaple Panny Marie Pomocnice umisťovat nezastavěné plochy.

Hrací plochy zároveň budou vhodně doplňovat stávající plochu rekreační zeleně a krajinnou zeleň kolem kaple.

 

 • V části 2. b) navrhujeme přidat odrážku „Od předpokládané křižovatky ulicKniesovaa Podlesná směrem ke Kapli Panny Marie Pomocnice navrhněte široký chodník (alespoň 5 metrů) s oboustranným stromořadím. Chodník by měl sloužit jako víceúčelová plocha, která by v případě potřeby mohla sloužit pro folklorní a kulturní akce (například v případě obnovení poutní tradice), nebo jako dočasná parkovací plocha (v případě pořádání svateb, křtin apod.). Chodník navrhněte s vhodným povrchem zachovávajícím současný charakter místa. Vhodný je například povrch mlatový (se zakaleným štěrkem). Standardní komunikace pro motorová vozidla zde není vhodná, protože oblast je klidovou zónou a nepočítá se s další zástavbou.“.

Odůvodnění:

Zejména dopravní infrastruktura v oblasti není dimenzována na další rozšiřování zástavby. Oblast navíc přímo hraničí s dominantou kaple Panny Marie Pomocnice (s přilehlým okolím) a s rekreační oblastí Mariánského údolí. Další zástavbu v podstatě není možné umístit tak, aby nedošlo k poškození zejména rekreační funkce území. Není proto třeba přivádět automobilovou dopravu až ke kapli samotné (a je to i vzhledem k sakrálnímu charakteru stavby nevhodné).

 

 • V části 2. d) navrhujeme změnit druhou větu „Ve výkresu širších vztahů doplňte možnost parkováni při mimořádných příležitostech (svatby, křty, rozloučení apod.).“ na „Ve výkresu širších vztahů doplňte možnost příležitostného parkováni (na víceúčelové ploše) při mimořádných příležitostech (svatby, křty, rozloučení apod.).“.

Odůvodnění:

Řešená oblast je relativně malá a umístěním monofunkčníparkovací plochy by se výrazně změnil její charakter. Vzhledem k charakteru oblasti je vhodnější umístění víceúčelové plochy s rozmanitějšími možnostmi využití.

 

 • V části 2. e) „Dopravní infrastruktura“ navrhujeme poslední odrážku „Zohlednit nutnost příjezdu a příchodu ke Kapli Panny Marie Pomocnice“ změnit na „Zohlednit nutnost příchodu ke Kapli Panny Marie Pomocnice“.

Odůvodnění:

Jak už bylo výše uvedeno příjezd automobilů ke kapli samotné není ani nutný ani vhodný. Došlo by tím k narušení klidového charakteru místa.

 

 • Do části 2. d) navrhujeme doplnit text „Vzhledem k tomu, že dominanta Kaple Panny Marie Pomocnice přesahuje řešené území navrhněte další vhodné lokality (zejména v návrhových plochách) pro zpracování regulačního plánu s ohledem na definované pohledové body. “.

Odůvodnění:

Definované pohledové body nejsou rozmístěny po obvodu řešeného území, ale jsou ve větší vzdálenosti. Je proto možné, že tímto regulačním plánem nebude možno naplnit požadavek zachování dominanty Kaple Panny Marie Pomocnice, protože tato dominanta bude narušena stavbami mimo řešené území. Je proto nezbytné prověřit, zda pro naplnění tohoto požadavku není nutné zpracovat regulační plány i pro jiné oblasti.

 

 • Do části 2. e) „Občanské vybavení“ navrhujeme přidat odrážku „Navrhněte pouze takovou občanskou vybavenost, která bude využívána především místními obyvateli, tak aby nedocházelo ke generování další dopravy. Vhodné jsou zejména parky, dětská hřiště, venkovní sportoviště nebo malý obchod s potravinami.“.

Odůvodnění:

Dopravní dostupnost oblasti není dimenzovaná na výrazný nárůst dopravy (viz odůvodnění předchozích bodů). Není proto vhodné zde umisťovat stavby, které by generovaly dopravní zátěž v oblasti. Je proto vhodné navrhovat takovou občanskou vybavenost, která bude sloužit především místním obyvatelům.

 

 • V části 2. c) druhá odrážka navrhujeme změnit text „Stanovte a prokótujte polohu uliční stavební čáry, “ na text „Stanovte a prokótujte polohu uliční a stavební čáry, “. To znamená přidat spojku a mezi slova „uliční“ a „stavební“.

Odůvodnění:

Uliční čára a stavební čára jsou dva různé limity pro budoucí zástavbu. Je samozřejmě možné, aby obě byly stanoveny shodně, ale není důvod regulační plán tímto způsobem limitovat již ve fázi návrhu. Rozdíl mezi uliční a stavební čárou je především:

Uliční čára vymezuje v zastavitelném území hranici uličních prostranství a bloků.

Bloky se rozlišují na stavební, jež jsou určené převážně k zastavění budovami, a nestavební, jež jsou určené převážně k nestavebním účelům.

Stavební čára je hranice vymezující v rámci stavebního bloku nepřekročitelnou hranici trvalého zastavění budovami. Stavební čára dále určuje tyto parametry:

a) ustoupení zástavby od hranice zastavění, která může nebo nesmí ustupovat,

b) rozsah a míru zastavění hranice zastavitelné části bloku, které musí, nesmí, nebo může být souvislé a úplné.

 

 • V části 2. b) navrhujeme přidat odrážku „Zástavbu rodinnými domy navrhněte ve vyšším standardu s pozemky nejméně 1000 m2“.

Odůvodnění:

Jak již bylo výše uvedeno jedná se o lokalitu hůře dopravně dostupnou, ale s přímou návaznosti na rekreační oblast Mariánského údolí a přiléhajícího Moravského krasu. Lokalita je umístěna na samém okraji obce v unikáním přírodním prostředí. Je proto třeba volit odpovídající zástavbu s nižší hustotou s odpovídající horní hranicí její hustoty (např. maximálně 1 rodinný dům a 1000 m2).

 

 • V části 2. b) navrhujeme přidat odrážku „Charakter zástavby navrhněte tak, aby odpovídal tradiční zástavbě ve staré Líšni (vhodné jsou zejména sedlové střechy)“.

Odůvodnění:

Kaple Panny Marie Pomocnice a její okolí svým charakterem patří k původní Líšeňské zástavbě. Jedná se o prostor, který si zachoval v téměř nezměněné podobě od začátku minulého století. Aby nedošlo k narušení jeho autentického vzhledu a genia loci je vhodné v jeho okolí umístit spíše tradiční zástavbu.

 

 • V části 2. e) „Dopravní infrastruktura“ navrhujeme doplnit odrážky: „
 • Prověřte nárůst vytížení linky číslo 58. Vyhodnoťte zda kapacita spoje bude dostatečná.
 • Vypočtete předpokládaný nárůst dopravní zátěže na ulicích zajišťujících přístup k řešenému území včetně ulice Šimáčkova. Vyhodnoťte zda kapacita těchto komunikací je dostatečná. Do výpočtů zahrňte i případný nárůst nákladní dopravy způsobený umístění občanské vybavenosti či rozšířením komunálních služeb.
 • Spolu s dopravním zatížením vyhodnoťte i zvýšení prašnosti, úrovně hluku a případných vibrací (a jejich vliv na statiku budov a pozemků v okolí) způsobených dopravou. Vyhodnoťte zda tyto vlivy podstatným způsobem neovlivní pohodu bydlení v oblasti.“.

Odůvodnění:

Řešená oblast je relativně velká vůči okolní zástavbě. Proto lze předpokládat, že na příjezdových komunikacích dojde k podstatnému nárůstu dopravy. To nelze zcela předpokládat na ulici Šimáčkova. Nicméně tato ulice slouží jako sběrná komunikace pro větší část staré Líšně a je již v současné době značně zatížená. Považujeme proto za nezbytné zmapovat případné nepříznivé důsledky nárůstu dopravy v oblasti a případně navrhnout konkrétní opatření pro jejich zmírnění.

Pavla Dombrovská
Líšeň sobě

Kategorie: 

Komentáře

Rád bych se chvíli zastavil a zamyslel nad připomínkami k zadání regulačního plánu Kostelíček, které spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení společně podaly k zadání regulačního plánu Kostelíček.
O pořízení regulačního plánu pro lokalitu Kostelíček usiluji již velmi dlouho, ale chtěl bych zde připomenout, že od začátku úvah o pořízení regulačního plánu Kostelíček, až po zadání regulačního plánu Kostelíček byly zapojeni občané.

Důvody pořízení regulačního plánu:
V roce 1998 pořídila MČ Brno-Líšeň návrh Územního plánu zóny Kostelíček.
V roce 2001 pořídila MČ Brno-Líšeň Regulační plán Brno-Líšeň Kostelíček – bohužel tento dokument nebyl vydán dle stavebního zákona a nestal se závazným pro rozhodování v území.
Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň aktivně připomínkovalo jak připravovaný Územní plán města Brna, tak Změnu Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ a podporovalo zpracování regulačního plánu na svém 6. zasedání ze dne 19. 5. 2011, 26. zasedání ze dne 19. 9. 2013, 27. zasedání ze dne 7. 11. 2013, 29. zasedání ze dne 30. 1. 2014 a 35. zasedání ze dne 25. 9. 2014. Zastupitelstvo se snažilo připomínkami omezit nekoordinovanou výstavbu v lokalitě Kostelíček.
Vypsaná usnesení z jednotlivých zasedání Zastupitelstva jsou součástí Návrhu zadání regulačního plánu Kostelíček.

Stručné připomenutí
 dne 12. 5. 2014 proběhla veřejná debata iniciovaná spolkem Líšeň sobě, během níž proběhlo seznámení občanů se situací týkající se možné výstavby v lokalitě Kostelíček. Z debaty byl vytvořen videozáznam a zveřejněn na portálu vlisni.cz:
http://www.vlisni.cz/obcan-obec/uzemni-plan-kostelicek-shrnuti-debaty-vi...
 dne 17. 6. 2014 zastupitelé města Brna schválili Změnu Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ a lokalita Kostelíček se dostala do ploch BK – bydlení kombinované. Bydlení kombinované v dané lokalitě umožňovalo jak rodinné domy, tak bytové domy.
Proti této Změně Územního plánu města Brna podala MČ Brno-Líšeň připomínky a sdružení Líšeň sobě námitku zástupce veřejnosti s téměř 1300 podpisy.
 MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s Odborem územního rozvoje a výstavby rozeslala v červnu 2014 dopisy majitelům pozemků a majitelům sousedních parcel lokality Kostelíček s žádostí o souhlas s uplatněním požadavku u pořizovatele Územního plánu města Brna na zpracování Regulačního plánu lokality Kostelíček.
Bylo obesláno 437 vlastníků pozemků těsně sousedících s lokalitou, kterou by řešil regulační plán. Počet pozemků těsně sousedících s lokalitou, kterou by řešil regulační plán je 437. Na Odbor územního rozvoje a výstavby bylo odevzdáno 197 formulářů.
S pořízením regulačního plánu souhlasilo 43%, proti byly 2%.
 stavební komise při MČ Brno-Líšeň, konaná dne 8. 9. 2014, doporučila zpracování Regulačního plánu Kostelíček.
 Rada MČ Brno-Líšeň, konaná dne 17. 9. 2014, doporučila zastupitelstvu MČ souhlasit s podáním žádosti MČ Brno-Líšeň u pořizovatele Územního plánu města Brna na zpracování Regulačního plánu lokality Kostelíček s úhradou finančních nákladů na jeho zpracování z rozpočtu MČ Brno-Líšeň.
 Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň na svém 35. zasedání ze dne 25. 9. 2014 souhlasilo.
 dne 23. 1. 2015 byla rozsudkem Krajského soudu v Brně sp. zn. 67 A 15/2014 zrušena změna Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ vydaná opatřením obecné povahy č. 3/2014 statutárního města Brna. Jedním z patnácti žalobců byl i líšeňský spolek Líšeň sobě.

Dne 9. 3. 2015 proběhla v sále radnice MČ Brno-Líšeň veřejná debata – představení návrhu zadání připravovaného regulačního plánu a na webových stránkách Líšně byl umístěn návrh zadání připravovaného regulačního plánu, který byl nedílnou součástí Podnětu k pořízení regulačního plánu.

Dne 13. 5. 2015 byl podán Podnět k pořízení regulačního plánu včetně návrhu zadání regulačního plánu, na Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Dne 12. 5. 2016 bylo Magistrátem města Brna, Odborem územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno zasláno oznámení o projednání Návrhu zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň.
Na základě ustanovení § 64 odst. 3 stavebního zákona mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné požadavky na obsah zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň do 13. 6. 2016.

Je proto pro mne až s podivem, že připomínky k zadání regulačního plánu Kostelíček neuplatnil spolek Líšeň sobě, jako to udělali občané již v březnu roku 2015.

Rád bych se zde také vyjádřil k některým připomínkám spolků Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení.
V části 2. Obsah dokumentace, šestá odrážka: „Lokalita je nástupním prostorem do rekreační oblasti města Brna (Mariánské údolí, Moravský kras, lesní masy až po Jedovnice) - v rámci veřejných prostranství navrhněte v dostatečné míře také parkování pro návštěvníky lokality. „
Tato odrážka byla doplněna do zadání regulačního plánu Kostelíček na základě připomínky z 11. 3. 2016 občana.

V části 2. Obsah dokumentace, sedmá odrážka: „Navrhněte umístění vhodných hracích ploch pro maminky s dětmi.“ Spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení navrhují doplnit odrážku: „Hrací plochy a jiné nezastavěné plochy situujte do jihovýchodní části území (nejblíže Kostelíčku), tak aby volně navazovaly na stávající plochu rekreační zeleně a krajinnou zeleň kolem samotné kaple. V řešeném území je několik městských pozemků. Využijte maximálně tento potenciál pro navržení nezastavěných ploch v blízkosti kaple (jižně od ulice Kniesovy).“
Při představování návrhu zadání regulačního plánu, který byl nedílnou součástí Podnětu k pořízení regulačního plánu, dne 9. 3. 2015 bylo s občany a vlastníky pozemků v lokalitě vymezené pro zpracování regulačního plánu dohodnutu, že zadání nebude přesně specifikovat umístění veřejných prostranství a ponechá to na zpracovateli. K umístění veřejných prostranství, se budou moci vlastníci pozemků a občané vyjádřit a podat své námitky a připomínky při veřejném projednání návrhu regulačního plánu.

Spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení navrhují v části 2. b) přidat odrážku: „Od předpokládané křižovatky ulic Kniesova a Podlesná směrem ke Kapli Panny Marie Pomocnice navrhněte široký chodník (alespoň 5 metrů) s oboustranným stromořadím. Chodník by měl sloužit jako víceúčelová plocha, která by v případě potřeby mohla sloužit pro folklórní a kulturní akce (například v případě obnovení poutní tradice, nebo jako dočasná parkovací plocha (v případě pořádání svateb, křtin apod.) Chodník navrhněte s vhodným povrchem zachovajícím současný charakter místa. Vhodný je například povrch mlatový (se zakaleným štěrkem). Standardní komunikace pro motorová vozidla zde není vhodná, protože oblast je klidovou zónou a nepočítá se s další zástavbou.“
Jak je patrno ze schématického zákresu řešení území z návrhu zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň komunikační propojení ke Kapli Panny Marie Pomocnice není součástí řešeného území. Rád bych zde zmínil, že zpracovatel návrhu regulačního plánu musí kromě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dodržovat i vyhlášku 501/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na využití území.

Spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení navrhují v části 2. e) Dopravní infrastruktura, poslední odrážku „Zohlednit nutnost příjezdu a příchodu ke Kapli Panny Marie Pomocnice“ změnit na „Zohlednit nutnost příchodu ke Kapli Panny Marie Pomocnice“.
Je až s podivem, že spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení zapomínají vypuštěním slova PŘÍJEZDU na hendikepované občany, kterým je příjezdem umožněn přístup ke Kapli Panny Marie Pomocnice. Ale kromě hendikepovaných občanů je příjezd důležitý v době kulturních a jiných akcí v Kapli Panny Marie Pomocnice pro složky integrovaného záchranného systému.

Spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení navrhují v části 2. d) doplnit text „Vzhledem k tomu, že dominanta Kaple Panny Marie Pomocnice přesahuje řešené území navrhněte další vhodné lokality (zejména v návrhových plochách) pro zpracování regulačního plánu s ohledem na definované pohledové body.“
Návrh zadání regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň nemůže navrhovat lokality pro zpracování jiných regulačních plánů. Regulační plán se musí pořizovat buď z podnětu, nebo na žádost dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení navrhují v části 2. e) Občanské vybavení, přidat odrážku: „ Navrhněte pouze takovou občanskou vybavenost, která bude využívána především místními obyvateli, tak aby nedocházelo ke generování další dopravy. Vhodné jsou zejména parky, dětská hřiště, venkovní sportoviště nebo malý obchod s potravinami.“
Dle publikace Ústavu územního rozvoje, Principy a pravidla územního plánování: „Občanské vybavení jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)]. Stavební zákon řadí uvedené příklady občanského vybavení k veřejné infrastruktuře.
Občanské vybavení je jednou ze základních funkčních složek sídel (vedle bydlení, výroby, rekreace dopravy a technického vybavení).
Občanská vybavenost je pojem hovořící o existenci, počtu, kapacitě a rozmístění jednotlivých zařízení občanského vybavení v území. Popisuje standard životní úrovně obyvatel v hodnoceném území.“
V lokalitě řešené návrhem zadání regulačního plánu Kostelíček nevíme, zda je něco z výše uvedeného potřeba, proto zadáním prověříme: „Vyhodnoťte, zda je potřebná kapacita občanské vybavenosti veřejné (zejména pro školství) či komerční dostatečně zajištěna na území MČ nebo vzniká potřeba nového umístění staveb.“

Spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení navrhují v části 2. b) přidat odrážku „Zástavbu rodinnými domy navrhněte ve vyšším standardu s pozemky nejméně 1000 m2.“
Sám nedovedu odhadnout, co se skrývá za nekonkrétním zadáním - navrhněte domy ve vyšším standardu. Zato naprosto rozumím diskriminačnímu zadání – pozemky nejméně 1000 m2. Co když některým občanům právě tato podmínka neumožní si splnit svůj sen o šťastné rodině s domečkem v Líšni.

Spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení navrhují v části 2. b) přidat odrážku „Charakter zástavby navrhněte tak, aby odpovídal tradiční zástavbě ve staré Líšni (vhodné jsou zejména sedlové střechy)“
Na požadavek sedlového zastřešení je vzhledem k charakteru zástavby ulice Podlesná asi neopodstatněný a těžko obhajitelný.

Spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení navrhují v části 2. e) Dopravní infrastruktura navrhují doplnit odrážky:
- Prověřte nárůst vytížení linky číslo 58. Vyhodnoťte, zda kapacita spoje bude dostatečná.
- Vypočtěte předpokládaný nárůst dopravní zátěže na ulicích zajišťujících přístup k řešenému území včetně ulice Šimáčkova. Vyhodnoťte, zda kapacita těchto komunikací je dostatečná. Do výpočtu zahrňte i případný nárůst nákladní dopravy způsobený umístěním občanské vybavenosti či rozšířením komunálních služeb.
- Spolu s dopravním zatížením vyhodnoťte i zvýšenou prašnost, úroveň hluku a případných vibrací (a jejich vliv na statiku budov a pozemků v okolí) způsobených dopravou. Vyhodnoťte, zda tyto vlivy podstatným způsobem neovlivní pohodu bydlení v oblasti.
Návrh regulačního plánu Kostelíček bude dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu § 67 Řízení o regulačním plánu
(1) Upravený a posouzený návrh regulačního plánu a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání návrhu se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro kterou je regulační plán pořizován, a dotčené orgány, a to nejméně 30 dnů předem.
(2) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 65 odst. 2 a 3) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
Ze zákona je patrno, že dotčené orgány, se k návrhu regulačního plánu budou vyjadřovat.
Ve vyhlášce č 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti, příloha č. 9 Obsah zadání regulačního plánu se taková podrobnost neuvádí. Taková podrobnost spíše odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloze č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení.

Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. Břetislav Štefan
starosta MČ Brno - Líšeň

Děkujeme panu starostovi za obsáhlý komentář. Jsme si vědomi toho, že pan starosta již věnoval spoustu svého času a úsilí tomuto tématu a má dobrý přehled o celém procesu, včetně historických souvislostí. Stejně tak i občané a spolky problematiku výstavby v blízkosti Kostelíčku sledují, a budou aktivně připomínkovat celý proces tvorby regulačního plánu, jak umožňuje zákon. Připomínky jsme zpracovávali ve spolupráci s občany dané lokality, byly podány v zákonném termínu a jsou určeny především magistrátním úředníkům a politikům, kteří o nich budou rozhodovat. Jsme otevřeni konstruktivnímu dialogu a přivítáme korektní argumentaci, např. to, že ke Kostelíčku nebudou běžně jezdit auta, přece neznamená, že se tam nedostanou vozíčkáři nebo hasiči. Je obecně známo, že tyto a podobné záležitosti mají svá, dnes již standardizovaná řešení.
za Líšeň sobě a Líšeňský spolek za pohodu bydlení
Pavla Dombrovská, Michal Sadílek a Silvie Dražanová

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.