Čtvrtek 18. července 2024
Vložil vlisni.cz on August 29, 2019
Vizualizace výstavby (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)

Vážení spoluobčané, vážení sousedé,

dovolujeme si Vám touto cestou předat informace a důvody, které naši společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o., jakožto investora budoucí výstavby pro bydlení v rodinných a bytových domech mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíkova, vedou k omezení vstupu na předmětné pozemky, a to minimálně do doby dokončení výstavby do podoby umožňující veřejný vstup.

Aby situace byla srozumitelná i pro širší okolí, je třeba alespoň v několika bodech přiblížit vývoj přípravy našeho projektu: 

- investorská společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o. zakoupila v červnu 2016 pozemky v této lokalitě spolu s, v té době již vypracovaným, projektem pro územní řízení na výstavbu 13 bytových domů a 15 rodinných domů. Nejjednodušší bylo povolit výstavbu dle navržené dokumentace, ale chtěli jsme se vydat novou cestou s lépe řešeným využitím venkovního prostoru.

 

- stejná investorská skupina již v minulosti zrealizovala v Líšni dva úspěšné projekty na ulicích Houbalova a Horníkova, kde v cca 300 bytech našlo svůj nový domov téměř 700 spoluobčanů. Vzhledem k tomu, že prodejní oddělení eviduje, odkud noví zájemci o bydlení přicházejí, bylo zjištěno, že téměř 65 % nových majitelů jsou obyvatelé z Líšně, kteří buď potřebovali řešit svoji životní situaci koupí většího bytu pro rozšiřující se rodinu, nebo naopak starší lidé již nepotřebovali zůstávat sami ve velkém bytě a zároveň měli zájem snížit náklady za bydlení v menším bytě. Téměř všichni se shodli, že chtějí zůstat vzhledem k rodinným vazbám v Líšni, přičemž mají zájem bydlet v moderním domě odpovídajícím současným trendům, včetně zajištěného parkování.

- v obdobném duchu jsme začali připravovat i nový projekt při ulici Novolíšeňské

- po konzultaci na Bytovém odboru MMB se investor rozhodl zadat studii pro umístění třech bytových domů o 10 podlažích podél ulice Novolíšeňské a 30 rodinných domů na svažujícím se pozemku směrem ke Kubelíkově ulici. Zbytek pozemku mezi objekty se investor rozhodl ponechat pro umístění občanské vybavenosti, zejména potřebné zeleně, dětských hřišť a odpočinkové zóny ve druhé etapě výstavby

  

- po jednání se zástupci radnice a Líšeňského spolku pro pohodu bydlení v červenci 2016 se investor rozhodl ustoupit názoru a požadavku vedení UMČ Brno Líšeň, spolku i sousedů a změnil rozložení domů na 3 bytové domy (každý z nich má 2 obytné bloky, které jsou spojeny společným suterénem) o pěti nadzemních podlažích a šestým ustupujícím podlažím a na 25 rodinných domů, při přibližném zachování podlahových ploch určených k bydlení, jako tomu bylo v předcházejícím řešení

- projektant zhotovil dokumentaci pro územní řízení, kterou projednal se všemi dotčenými orgány a získal všechna kladná stanoviska, včetně plánovací smlouvy s městem, zajišťující nejen vybudování kompletní infrastruktury v lokalitě, ale i předání do užívání města

- v prosinci 2017 byla na stavební úřad podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Od této doby jsou ze strany některých sousedů a spolku vedeny neadekvátní ataky a protesty proti vedenému územního řízení, které přerostly až v šikanózní jednání, které se v poslední době projevuje nejen proti vedenému územnímu řízení, ale i odvoláváním se v řízeních o dělení pozemků, a dokonce i poškozením dvou stavebních buněk, které si investor umístil na svůj pozemek, nebo ničením plodin vysazených na pozemku. Vždy jsme se snažili o korektní projednání všech možných problémů zejména se zástupci Líšeňského spolku pro pohodu bydlení, z.s., IČ 05082498, zejména pak se členy výboru, jak jsou zapsáni ve veřejném rejstříku (paní Silvie Dražanová, Bc. Andrea Fischerova a Ing. Leoš Janíček), přesto většina uvedených odvolání byla realizována právě Líšeňským spolkem a spoluobčany, kteří mají ze svého bytového domu Bylinková 18 bez souhlasu vlastníka  zřízeny výstupy (branky) na pozemek investora. Mohli bychom se tak domnívat, že je v jejich zájmu co nejdelší posunování zahájení výstavby a tedy využívání nelegálního přístupu na pozemek investora.

- aby nedocházelo k dalšímu poškozování majetku, rozhodl se investor umístit na pozemky oplocení, které se již v některých částech začalo realizovat

- je třeba říci, že se proti územnímu řízení vymezují především majitelé bytového domu Bylinková 18, jejichž objekt by nikdy nemohl být postaven, pokud by tehdejší staveništní doprava a zřízená přípojka plynu nevedla přes pozemky, které jsou v majetku naší společnosti. Majitelé bytů v tomto objektu jsou účastníky "našeho" územního řízení a podávají odvolání proti vydání územního rozhodnutí. V mnoha bodech a připomínkách, které podali na stavební úřad, se snaží napadat rozhodnutí odborných dotčených orgánů a snaží se dožadovat věcí, na které nemají v rámci zákonných podmínek nárok. Jediným smysluplným požadavkem pro obyvatele v sousedství naší lokality bylo, aby se výstavba realizovala pouze v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin. Opět se jedná o požadavek bez právního nároku, nicméně takovému požadavku lze rozumět a s určitými úpravami by jej šlo i přijmout. Nicméně takováto úprava pracovní doby při výstavbě by reálně prodloužila celkovou výstavbu o 3-4 měsíce. Při setkání se sousedy a následně i v písemném zápisu pro sousedy, kteří se jednání nemohli zúčastnit, jsme navrhli formu dohody, že jsme ochotni a připraveni na takovouto variantu přistoupit, avšak pouze v případě, že protestující sousedé vezmou zpět svá odvolání, neboť rozhodnutí o odvolání s sebou přináší zdržení také v délce přibližně 3 měsíců. Na tento náš návrh však nebylo nijak reflektováno ani ze strany sousedů, ani ze strany spolku, který se i ve svém názvu zaštiťuje "pohodou bydlení" a přestože svým přístupem mohl alespoň zlepšit pohodu bydlení několika desítkám či stovce sousedů během výstavby, neudělal to.

- zpochybňování vydaných správních rozhodnutí ze strany sousedů a spolku dospělo tak daleko, že ve svém důsledku působí obtíže nejen investorovi, ale i ostatním spoluobčanům. Zástupci spolku totiž zpochybnili mj. i rozhodnutí o připojení na kanalizační řad s tím, že požádali Brněnské vodárny a kanalizace o podrobný průzkum kanalizace v lokalitě s návrhem, aby bylo do budoucna zakázáno připojení naší lokality do existující kanalizace. Výsledkem jejich počínání je stav, že rozhodnutí o připojení naší lokality bylo vyhodnoceno jako správné, avšak kamerové zkoušky nově zjistily více než 100 dalších napojených přípojek dešťových vod ze střech rodinných domků v lokalitě kolem Kubelíkovi ulice. Těmito přípojkami se tak musí úřady, na základě stížnosti spolku, zabývat. Zjištěním existence nově zřízených neevidovaných přípojek dostal spor v této části Líšně nový rozměr...

- závěrem chceme říci, že například i náš projekt v Líšni při ulici Horníkové v minulosti vzbudil vášně a různí sousedé a spolky se odvolávali ke všem stupňům odvolacích orgánů, včetně Ministerstva pro místní rozvoj. Při neúspěchu byla podána také správní žaloba k soudu, nicméně postupně byla všechna odvolání včetně žaloby zamítnuta jako neoprávněná. I v současném řízení je evidentní, že se především jedná o zájmy jednotlivců z okolí, s cílem posunout co nejdále termín výstavby. Pokud by připomínky a přístup byly v rámci projednání korektní, výstavba by již byla dokončena, nebo by se chýlila ke svému konci. Spojení mezi "starou" a "novou" Líšní by tak bylo realizováno po standardních komunikacích a chodnících, tzn. veřejně přístupné.

- pevně věříme, že toto vysvětlení přispěje k objasnění mnohých nejasností, fám a nepravdivých informací, které jsou o naší výstavbě šířeny.

Informace podává společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o., investor projektu, info@bydleni-panorama.cz

 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)

Kategorie: 

Komentáře

Myslím, že by situaci více vyjasnilo, kdybyste uvedli zda je oplocení realizováno na základě platného (a účinného) rozhodnutí o umístění stavby a zda změny v užívání místní komunikace, která historicky přes pozemek vede povolil příslušný silniční správní úřad. Případně proč jste na svém pozemku zbudovali stavbu (pro zemědělství) bez povolení stavebního úřadu.

Ale chápu, že pomlouvat osoby, které nepodporují Váš bussiness je zřejmě jednodušší.

A je někde zaevidováno zrušení původní cesty kolem pole, na které teď stojí zástavba z ulice Bylinkové směrem do pole? Jestli ne, tak bychom mohli chodit přes pozemky majitelů nové zástavby... Z tohoto pohledu je tam pořád historicky cesta a vlastníci pozemků by měli umožnit veřejnosti po ní chodit a odstranit z ní překážky, tedy jejich vlastní ploty... to zní docela férově...
Nevím, nechci se zastávat investora, ale kdybych si koupil pozemek a soused by si udělal branku na můj pozemek bez mého vědomí, asi bych to taky nepovažoval za dobrý krok.

tam nebyla nikdy žádná cesta , kluci jste normální ?, chodilo se po okraji pole z dobré vůle traktoristů ,kterí nechali cca 50 cm na projití, 2 branky z 8 átriových domů jsou zhotovené na černo a protože budou vybudovány 2 vozovky kolmo k plotu s brankami u 25 RD nebude problém , jedna branka povede přímo na chodník a vozovku a druhá se mírně posune a dtto, pokud se majitelé RD postaveného nově před 5 lety a nového ,který bude postaven za 2 roky domluví můžou si branku ponechat na sousedské návštěvy

Nevím, jestli je někde zaevidováno zrušení původní cesty o které hovoříte. Nicméně zcela jistě jsou zaevidovaná územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbám na ulici Bylinkové. Nevím zda se stavební úřad v daném případě stavební úřad zánikem cesty nějaké cesty zabýval, to je otázka na stavební úřad. Nicméně v každém případě jmenovaná zástavba (byť si o ní můžeme myslet cokoli) vznikla na základě pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu.

1. historicky tam žádná cesta nikdy nevedla-lež
2. unimo buˇky nejsou pevně spojené se zemí-lež
3. Dražanová je m

agor, ale nemůžeš napsat magor ? tak oponent vůči všemu a nešťastná ženská

Vážený pane L.C. neboli p. L. Cendelíne, na Vaše nechutné komentáře k této tématice jsme si již zvykli, ale nyní jsou už opravdu některé za hranou. To, že vaše rodina vlastní zahradu vedle pole Novolíšeňská už nenapíšete, ani to, jak se třepete na penízky až ji developerovi jednou prodáte. Pardon vlastně, vy tam zahradničíte!

naše rodina vlastní zahradu , to jsi byla na houbách děvenko, obdělávali jsme ji a pečovali o ni , to sis hrála v uhláku na horníka a tahala na provázku kačera,

to že má matka zahradu za Kubelíkovou , děda s babičkou ji kupovali před 70 lety, ví každý rodák ,Líšňák mimo náplavy ,

jinak jsame obklopeni developrama , páč 4 ha pole má už 5 let Net Development, soused vpravo je developer Imperaskoupil před 2 roky, soused vlevo je developer Net Development, /HABRKOL/jenom zespodu jsou kluci Cikrlovi, tam se tlačí také Impera,

já to nijak netajím a na 4 schůzích na radnici, na místním šetření a ústním jednání UMČ Slatina -SÚ, na schůzce v Dělňáku jsem byl jako účastník jednání , který na rozdíl od poblázněných ekoteroristů je soused stavebníka,

jinak milá zlatá, na penizky se třepe, mimo naprosto vyjímečných pábitelů všichni, Dražanové nevyjímaje

Co blázníte, na oplocení do výšky 180 cm není třeba žádné povolení, takže si ho tam klidně můžou dát. Otázka je proč to udělali až teďka....co je k tomu dohnalo? Určitě to byla zbytečná dočasná investice pro ně k ničemu.... spíš místo toho aby spolky nesmyslně blokovali a cíli jen na oddálení nevyhnutelného, způsobovali toto a pruser s kanalizací měli by se snažit jednat s Developerem a vytěžit z toho pro nás pro lidi nějaké veřejné plochy, hřiště, komerční jednotky s přidanou hodnotou atd.

Přesně tak, než házet klacky pod nohy, tak komunikovat. V Dánsku, Holandsku je normální, že město, městské části kupují pozemky, kam se má rozrůstat město. Na tomto pozemku udělají architektonickou studii, kde je rozvržena infrastruktura, školy, školky, obchody, lékaři, doprava a potom se to draží developeři. Kdo to vybuduje se spoluúčastí města. Město na tom vydělá. U nás je praxe opačná. Vše kritizovat a nic neměnit. Neboť za 40 let jsme si zvykli, že to takto vypadá a nechceme to měnit.

Máte částečně pravdu. Plot s výškou 180cm se skutečně můžete postavit bez souhlasu souseda, ale 2 m od hranice pozemku, neboť potřebujete obslužnou komunikaci pro údržbu plotu. Pokud je plot na hranici pozemku je potřeba souhlas souseda a soused musí umožnit údržbu nebo sám udržovat, podle dohody, jenž jste uzavřeli.

Proč si tady stěžujete na nějaký spolek, který pouze využívá svého zákonného práva, když tady prezentujete zavádějící informace? Zkuste sem dát aktuální pohled a ne to co je na obr. 3. Žádné zelené pole jak je zobrazeno v Líšni není ale je zastavěno tím co se jmenuje "zahradní město". Takto člověk začíná mít pocit, že jste lidumilové než si to uvědomí a vzpomene si na tu černou stavbu tam nahoře. Plotu zdar, developeři!

Obrázek č.3. ukazuje to, co tam mělo stát v minulosti. Je to tam napsané i v textu nad obrázkem..... v minulosti tam bylo zelené pole... to je ta zavádějící informace?

páč pi Dražanová prudí, bylo to tak na Houbalové, Horníkové, je to neštastná žena , co bude dělat vždy potíže , vždy bude proti , nebo za něco, skřítky, mouchy, pár borovic, já bych jí dal to bezdůvodné zdržování k úhradě

ne využívá, ale tupě zneužívá, jinak o problému víš voe kulový a pleteš jabka s hruškama,

Jak píše Tomáš výše: Účastníci řízení mají možnost využít svých práv. Jak jinak? Opak by byl zarážející. Chudáčkovi developerovi se to nelíbí? Stěžuje si na šikanu? Jistě dobře ví, že v dnešní době se protestuje a sepisují petice proti každé podobné stavbě. Až uplynou všechny lhůty a jsou vyčerpány zákonné prostředky (což je na léta), stavební úřad pravomocně rozhodne. Tímto rozhodnutím je třeba se řídit a s ním je třeba se smířit. Děkujeme paní Dražanová. P.S. Developer může být na druhé straně rád, že se řízení vleklo. Za tu dobu, od myšlenky do stavebního povolení, nám ceny bytů zdražili o desítky procent…

Navíc kdyby investor nenechal přeložit řízení do Slatiny, ale nechal to v Líšni, kdyby komunikoval s občany na férovku a hlavně kdyby neporušoval zákony, tak by taky bylo třeba všechno jinak. Schválně, jestli mají povolení na opravu toho domu nahoře na Novolíšeňské vedle pole, který jim taky patří a který předělávají z rodinného domu na bytovku. K tomu kravál každý den i o víkendech brzy ráno pozdě do večera bez ohledu na ostatní. Jsou to prostě "slušní lidi".

PO DOKONČENÍ VÝSTAVBY BUDE PĚŠÍ PRÚCHD DO ULICE kUBELÍKOVA, DO uLICE BYLINKOVÁ, VOZOVKY A CHODNÍKY DO ULICE NOVOLÍŠEŇSKÁ, VIZ KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

takže ,když to shrnu za vzniklou situaci můžou jmenovaní v článku a pár lidí v bytovém domě na Bylinkové, kteří něco podepsali a ani nevěděli co ,

investor,stavebník ,který maximálně vycházel všem vstříc, například bez umožnění udělat si na poli skládku a stavební dvůr pro výstavbu Picador, Zahr. město by to Picador nepostavil za 7 let let , ale za 15, Picador jim pozemek nechal zaneřáděný tak, že na něm nic neroste,

nechali lidi chodit přes pozemek , mohli ho oplotit už před 5 lety,neudělali to,

dokonce dali povolení i pro vjezd aut i když šli do sporu s nájemcem -farmářem

předělali projekt , dokonce dvakrát , šli na poloviiční výšku a do RD

a pořád ekoteroristi nemaj dost , hledají zástupné směšné a trapné problémy ,kde nejsou

no tak se nedivte že majitel pozemku, stavebník a developer jednou řekne a dost a bouchne do stolu , ovšemk paní Dražanové , panu Sadílkovi , paní Fisherové či p. Janíčkovo je to jedno m, oni tam nechodí , víme vážení !'

Nerozčilujte se pane L.C. Praskne vám cevka v mozku a budete tahat za sebou nohu...

Tak si ujasněme, kdo tu lže
1. Cesta tam nikdy nevedla? Tak proč je na leteckém snímku na mapy.cz zřetelně vidět?
2. Nikdy jsem netvrdil, že nějaká stavba je či není spojena se zemí pevným základem. Pro současné stavební právo tato okolnost není rozhodná. (Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.)
3. Mám zkušenost, že ten kdo o jiných prohlažuje, že jsou magoři je magor sám.

1. stezka prošlapaná nezodpovědnými lidmi v obilí, kdy poškozují cizí majetek ? možná i divočáci, ale spíš Kubeličáci,takové cestičky byly

vyšlapány každý rok, ale vždy jinde ,liddé si zkracovali cestu přes cizí pozemek

ty ale mluvíš o silničním správním orgánu o komunikaci a polní cetě, ne o stezce,či pěšince -lžeš

A proč se pan Smutný nevyjádří k přípojce kanalizace, kterou vybudoval bez stavebního povolení na ulici Kubelíkové.

Malá soutěžní otázka :
Copak asi bude stát na té krásné zelené ploše plné stromů na úvodním obrázku v rámci 2.etapy "Bydlení Panorama" ??

a) Hřiště a tenisové kurty
b) Park s restaurací a vodními prvky
c) Další 3 bytovky jako kráva ( 6 podlaží +)

své odpovědi zasílejte na info@bydleni-panorama.cz

:-) :-)

Další bytovka, to se ví :))) - tzv. druhá etapa.

sadílek

zda změny v užívání místní komunikace, která historicky přes pozemek vede povolil příslušný silniční správní úřad. Případně proč jste na svém pozemku zbudovali stavbu (pro zemědělství) bez povolení stavebního úřadu

žádná komunikace nevedla a nevede přes inkriminovaný pozemek, podívej se na cuzk.cz--lžeš

2 Unimo buňky nejsou nemovité věci ,ale movité -lžeš

Společnost Rezidence udělala pá přešlapů.
1 záměr představila, ale nic z požadavků nezapracovala
2 přesunula řízení z Lišně do Slatiny pro utajení
3 rozdělila výstavbu na dvě etapy a v první etapě chce vystavět vše co jí dovoluje územní plán a v druhé etapě stavět nad limity stávajícího územního plánu=obcházení pravidel
4 bránění vstupu na pozemek-dětinské opatření-i na plot potřebujete povolení
5 nešťastná forma komunikace viz článek výše-mnoho uražených slov a balastu a podstata nikde
6 méně arogance a trocha kompromisu by věc urychlila

Dobrý den, dokázal by mi prosím někdo přiblížit tu situaci s kamerovýma zkouškama ? To opravdu na nás poslal tu kontrolu spolek ? Paní Dražanová je to pravda ? Prosím o jasnou odpověď !

Pokud má někdo něco na černo, má to dát do souladu s předpisy. Nemůže nadávat, že se na tu jeho černotu přišlo a kterýpak „darebák“ jeho počínání odhalil. Naopak, darebákem je ten, který něco porušuje.

Dobrý den,
dovolte, abychom Vám situaci přiblížili. Náš spolek jedná dle zákona, a to včetně slušnosti. Na ulici Kubelíkova a Šimáčkova dochází při prudších deštích k vyvěrání splaškové kanalizace. Tento stav zřejmě nikdo doposud neřešil. Náš spolek informoval o stavu BVK, a.s. Později i zastupitelstvo Líšně (v minulém volebním období) jednalo o této situaci. Náš spolek rozhodně neznal příčinu, proč kanalizace vyvěrá. Naším cílem bylo prověření kapacity kanalizace, zda-li je dostatečná pro napojení plánované výstavby v lokalitě Novolíšeňská - Kubelíkova, Střelnice i Habří a samozřejmě řešení situace. Splašky na ulici jsou hygienickým rizikem pro celou lokalitu. Nedostatečná kapacita kanalizace způsobí dlouhodobé problémy. Na ulici Šimáčkova se sbíhá kanalizace z celé lokality nejen okolí Kubelíkové, ale i Obecké, kde je plánována v budoucnu výstavba na Kostelíčku.
BVK nás informovalo dopisem o zahájení měrné kampaně z jejich strany. Náš spolek nemohl mít tedy žádný vliv na řešení této situace ani o stavu výsledků měrné kampaně není přesně informován.
Otázkou je zodpovědnost za správné napojení obou kanalizačních přípojek do řadů, včetně kontroly v době, kdy se v této části Líšně dělala nová kanalizace. A druhou, pokud několik nesprávně napojených nemovitostí způsobí vyvěrání kanalizace, jak se bude kanalizace chovat při napojení stovek nových domácností?
Děkujeme za pochopení a Vaši podporu, podporu téměř 1500 obyvatel v lokalitě v rámci naší petice Líšeň podle občanů.
Články, které byly v této věci publikovány. Na fotografiích u článku je jasně vidět vyvěrání kanalizace na ulici Šimáčkova za asistence Policie. Na ul. Kubelíkova je stav podobný a hrozí i zatopení sklepů okolních nemovitostí. https://www.brno-lisen.cz/co-je-dobre-vedet-o-kanalizaci-v-lisni/t6290
https://www.vlisni.cz/vase-tema/likvidace-destovych-vod-ulici-kubelikove...
https://www.brno-lisen.cz/neopravnena-likvidace-destovych-vod-na-ulici-k...
https://www.brno-lisen.cz/leden-2018/f12867
https://www.brno-lisen.cz/unor-2018/f1301

Stránky

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.