Středa 17. července 2024
Vložil vlisni.cz on August 29, 2019
Vizualizace výstavby (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)

Vážení spoluobčané, vážení sousedé,

dovolujeme si Vám touto cestou předat informace a důvody, které naši společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o., jakožto investora budoucí výstavby pro bydlení v rodinných a bytových domech mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíkova, vedou k omezení vstupu na předmětné pozemky, a to minimálně do doby dokončení výstavby do podoby umožňující veřejný vstup.

Aby situace byla srozumitelná i pro širší okolí, je třeba alespoň v několika bodech přiblížit vývoj přípravy našeho projektu: 

- investorská společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o. zakoupila v červnu 2016 pozemky v této lokalitě spolu s, v té době již vypracovaným, projektem pro územní řízení na výstavbu 13 bytových domů a 15 rodinných domů. Nejjednodušší bylo povolit výstavbu dle navržené dokumentace, ale chtěli jsme se vydat novou cestou s lépe řešeným využitím venkovního prostoru.

 

- stejná investorská skupina již v minulosti zrealizovala v Líšni dva úspěšné projekty na ulicích Houbalova a Horníkova, kde v cca 300 bytech našlo svůj nový domov téměř 700 spoluobčanů. Vzhledem k tomu, že prodejní oddělení eviduje, odkud noví zájemci o bydlení přicházejí, bylo zjištěno, že téměř 65 % nových majitelů jsou obyvatelé z Líšně, kteří buď potřebovali řešit svoji životní situaci koupí většího bytu pro rozšiřující se rodinu, nebo naopak starší lidé již nepotřebovali zůstávat sami ve velkém bytě a zároveň měli zájem snížit náklady za bydlení v menším bytě. Téměř všichni se shodli, že chtějí zůstat vzhledem k rodinným vazbám v Líšni, přičemž mají zájem bydlet v moderním domě odpovídajícím současným trendům, včetně zajištěného parkování.

- v obdobném duchu jsme začali připravovat i nový projekt při ulici Novolíšeňské

- po konzultaci na Bytovém odboru MMB se investor rozhodl zadat studii pro umístění třech bytových domů o 10 podlažích podél ulice Novolíšeňské a 30 rodinných domů na svažujícím se pozemku směrem ke Kubelíkově ulici. Zbytek pozemku mezi objekty se investor rozhodl ponechat pro umístění občanské vybavenosti, zejména potřebné zeleně, dětských hřišť a odpočinkové zóny ve druhé etapě výstavby

  

- po jednání se zástupci radnice a Líšeňského spolku pro pohodu bydlení v červenci 2016 se investor rozhodl ustoupit názoru a požadavku vedení UMČ Brno Líšeň, spolku i sousedů a změnil rozložení domů na 3 bytové domy (každý z nich má 2 obytné bloky, které jsou spojeny společným suterénem) o pěti nadzemních podlažích a šestým ustupujícím podlažím a na 25 rodinných domů, při přibližném zachování podlahových ploch určených k bydlení, jako tomu bylo v předcházejícím řešení

- projektant zhotovil dokumentaci pro územní řízení, kterou projednal se všemi dotčenými orgány a získal všechna kladná stanoviska, včetně plánovací smlouvy s městem, zajišťující nejen vybudování kompletní infrastruktury v lokalitě, ale i předání do užívání města

- v prosinci 2017 byla na stavební úřad podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Od této doby jsou ze strany některých sousedů a spolku vedeny neadekvátní ataky a protesty proti vedenému územního řízení, které přerostly až v šikanózní jednání, které se v poslední době projevuje nejen proti vedenému územnímu řízení, ale i odvoláváním se v řízeních o dělení pozemků, a dokonce i poškozením dvou stavebních buněk, které si investor umístil na svůj pozemek, nebo ničením plodin vysazených na pozemku. Vždy jsme se snažili o korektní projednání všech možných problémů zejména se zástupci Líšeňského spolku pro pohodu bydlení, z.s., IČ 05082498, zejména pak se členy výboru, jak jsou zapsáni ve veřejném rejstříku (paní Silvie Dražanová, Bc. Andrea Fischerova a Ing. Leoš Janíček), přesto většina uvedených odvolání byla realizována právě Líšeňským spolkem a spoluobčany, kteří mají ze svého bytového domu Bylinková 18 bez souhlasu vlastníka  zřízeny výstupy (branky) na pozemek investora. Mohli bychom se tak domnívat, že je v jejich zájmu co nejdelší posunování zahájení výstavby a tedy využívání nelegálního přístupu na pozemek investora.

- aby nedocházelo k dalšímu poškozování majetku, rozhodl se investor umístit na pozemky oplocení, které se již v některých částech začalo realizovat

- je třeba říci, že se proti územnímu řízení vymezují především majitelé bytového domu Bylinková 18, jejichž objekt by nikdy nemohl být postaven, pokud by tehdejší staveništní doprava a zřízená přípojka plynu nevedla přes pozemky, které jsou v majetku naší společnosti. Majitelé bytů v tomto objektu jsou účastníky "našeho" územního řízení a podávají odvolání proti vydání územního rozhodnutí. V mnoha bodech a připomínkách, které podali na stavební úřad, se snaží napadat rozhodnutí odborných dotčených orgánů a snaží se dožadovat věcí, na které nemají v rámci zákonných podmínek nárok. Jediným smysluplným požadavkem pro obyvatele v sousedství naší lokality bylo, aby se výstavba realizovala pouze v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin. Opět se jedná o požadavek bez právního nároku, nicméně takovému požadavku lze rozumět a s určitými úpravami by jej šlo i přijmout. Nicméně takováto úprava pracovní doby při výstavbě by reálně prodloužila celkovou výstavbu o 3-4 měsíce. Při setkání se sousedy a následně i v písemném zápisu pro sousedy, kteří se jednání nemohli zúčastnit, jsme navrhli formu dohody, že jsme ochotni a připraveni na takovouto variantu přistoupit, avšak pouze v případě, že protestující sousedé vezmou zpět svá odvolání, neboť rozhodnutí o odvolání s sebou přináší zdržení také v délce přibližně 3 měsíců. Na tento náš návrh však nebylo nijak reflektováno ani ze strany sousedů, ani ze strany spolku, který se i ve svém názvu zaštiťuje "pohodou bydlení" a přestože svým přístupem mohl alespoň zlepšit pohodu bydlení několika desítkám či stovce sousedů během výstavby, neudělal to.

- zpochybňování vydaných správních rozhodnutí ze strany sousedů a spolku dospělo tak daleko, že ve svém důsledku působí obtíže nejen investorovi, ale i ostatním spoluobčanům. Zástupci spolku totiž zpochybnili mj. i rozhodnutí o připojení na kanalizační řad s tím, že požádali Brněnské vodárny a kanalizace o podrobný průzkum kanalizace v lokalitě s návrhem, aby bylo do budoucna zakázáno připojení naší lokality do existující kanalizace. Výsledkem jejich počínání je stav, že rozhodnutí o připojení naší lokality bylo vyhodnoceno jako správné, avšak kamerové zkoušky nově zjistily více než 100 dalších napojených přípojek dešťových vod ze střech rodinných domků v lokalitě kolem Kubelíkovi ulice. Těmito přípojkami se tak musí úřady, na základě stížnosti spolku, zabývat. Zjištěním existence nově zřízených neevidovaných přípojek dostal spor v této části Líšně nový rozměr...

- závěrem chceme říci, že například i náš projekt v Líšni při ulici Horníkové v minulosti vzbudil vášně a různí sousedé a spolky se odvolávali ke všem stupňům odvolacích orgánů, včetně Ministerstva pro místní rozvoj. Při neúspěchu byla podána také správní žaloba k soudu, nicméně postupně byla všechna odvolání včetně žaloby zamítnuta jako neoprávněná. I v současném řízení je evidentní, že se především jedná o zájmy jednotlivců z okolí, s cílem posunout co nejdále termín výstavby. Pokud by připomínky a přístup byly v rámci projednání korektní, výstavba by již byla dokončena, nebo by se chýlila ke svému konci. Spojení mezi "starou" a "novou" Líšní by tak bylo realizováno po standardních komunikacích a chodnících, tzn. veřejně přístupné.

- pevně věříme, že toto vysvětlení přispěje k objasnění mnohých nejasností, fám a nepravdivých informací, které jsou o naší výstavbě šířeny.

Informace podává společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o., investor projektu, info@bydleni-panorama.cz

 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)
 (zdroj: společnost Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.)

Kategorie: 

Komentáře

V oblasti, o které se bavíme , je zbudovaná oddílná kanalizace. Tzn., při správném napojení zákazníků BVAK, by se splašky a čistá voda neměli potkat. Při monitorování robotem s kamerou , před cca 2 lety , bylo zjištěno chybné napojení části klietů BVAK.

Dešťová kanalizace má 2 větve, první zahrnuje oblast Bylinkové, M,Kříže , Markovičové, Chmelnice,Střelnice, je poměrně málo svažitá a je napojena do Šimáčkové U křížku, či Marketu.

V tom bodě dochází ke spojení větve z Šimáčkové, od hospody U Švehlů a výše popisované větve, při prudkých deštích se stalo ,snad 2 x za 50 let, píši 50 , páč předtím ,nebyla na těchto ulicích kanalizace žádná, na dvorech kadibudky a okapy vy vedeny před domky, že dešťová kanalizace v úseku Market-Podhorní rovinatý úsek, nestíhala.

Rozhodně to není každoroční úkaz a pokud se jedná o 50-letý či 100 letý déšť, tak se může stát cokoli, zase příroda je příroda a človíček je človíček, i kdy s egem jak Himaláj.

Dešťová kanalizace z oblasti Kubelíkova nemá s první větví nic společného ,Kubelíkova ulice je prudká a voda nabírá takovou rychlost ,že pohodlně proteč i rovinatou částí směrem k Broďáku , tam se dešťová voda vlévá do Líšeňského potoka .Jenom pro zajímavost , kanalizace na ulici Kubelíkova byla zbudovaná v 60. letech a roury maj průměr snad 1 metr. Tím proteče i Říčka.

Pravda, nemám k dispozici schéma kanalizačního uzlu při křižovatce Podhorní a Šimáčkova.

Gestorem sběru dešťové vody je pověřen za město Brno BVAK a magistrátní OVLHZ, jsko DOS ,dotčené orgány státní správy se vyjadřují v územním i stavebním řízení, přeci jenom , bych to spíš nechal na nich , mají podklady, mapy sítě, v celém Brně, vidí návaznosti, mají techniku monitorování a mají zodpovědnost ze zákona.

Nové projekty, jak Bylinková -Zahradní město, tak Rezidence Novolíšeňská- Panorama mají retenční nádrže na zachycování dešťové vody a tím jsou ze strany projektantů dány záruky ,že i stoletý déšť, tyhle nové úseky zvládnou.

P.S. Vidím ,že s tou umíněností a zaťatostí, jsem to nepřeháněl a co takhle krtci na poli, kde budou si hrabati své chodbice ? A co děti , budou si míti, kde hráti ? A neroste na poli něco ,co by bylo záhodno chrániti, třeba tráva ? Převeliká škoda, že na poli nestojí nějaký sakrální objekt, to by bylo terno, co ?

Asi ,tak .

Sami se nazývají ekologickými aktivisty, spousta lidí jim ale přezdívá ekoteroristi.
Lezou na komíny, prolamují ploty elektráren, blokují stavby, vrhají se pod nohy koním, přivazují se ke stromům či bagrům, podávají žaloby, stížnosti, námitky, odvolání. To je každodenní chléb členů nejrůznějších ekologických organizací. Má to smysl? Je jejich činnost prospěšná nebo naopak pouze destruktivní a škodlivá?
Často se opakuje názor, že ekoteroristi nic netvoří, jen boří. A to dokonce i projekty, jejichž cílem je ochrana životního prostředí. Už vůbec je nezajímá, že jejich akce někoho ekonomicky poškozují, že berou lidem práci, že prodlužují utrpení lidí, přes jejichž obec proudí tisíce kamionů kvůli průtahům s výstavbou dálnice. Tváří se, že jen oni mají pravdu, že je to pravda jediná, že mají právo ji prosazovat za použití metod, které uznají za vhodné.
Ekoteroristi detailně znají a beze zbytku využívají všechny právní kličky, které se jim hodí. K tomu, aby mohli něco blokovat či zdržovat, se odvolávají na všechny existující zákony a vyhlášky. Zajímavé ale je, že sami zákony i vyhlášky vesele porušují. Naprosto nerespektují například ochranu cizího majetku, zákaz vstupu na soukromý pozemek a spousty dalších věcí. Pokud jim v takových momentech zákony někdo připomene, arogantně odvětí, že oni konají v zájmu vyššího principu či podobně dětinský argument.
Zdroj: https://svobodajan.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=547770

Je to pravda s těma brankama z domků na jejich pozemek, ale ten velký dům nahoře tam má dalších východů několik....jak je to možný? To jim tam chodí načerno nebo jsou domluvení a developerem? Mě někdo lozit na zahradu tak ho zastřelím.

Díky moc za info https://www.vlisni.cz

To je docela hezké. Líbí se mi, jak jsou ty bytové domy situovány kaskádovitě v tom terénu. To vypadá opravdu dobře. A mohu se zeptat? Tady se jedná o developerské projekty novostaveb? Pro představu myslím něco jako toto https://homerealestate.cz nebo jsou to byty ve vlastnictví města a budou pronajímány zájemcům? Omlouvám se že trošku laickou otázku, ale opravdu by mě to zajímalo.

obrázek 5 až 7, je developerský projekt v územním řízení, nyní je cca 1 rok územní rozhodnutí na odvolání na MmB, obrázky 1-4 byl původní záměr ,je to územní studie , která nebude realizována, stavebník rodina Belcrediových, 4 ha pozemek prodala Net Development před 5 lety, při nedostatku bytů ,domů v Brně ,je zvyklostí ,že se prodávají tyto zálohově hodně dopředu

Dobrý den, tak asi je to trochu pochopitelný že někteří lidé co bydlí v okolí tak se jim to moc nelíbí jelikož další zastavěná zelená travnatá plocha nějakým developerskym projektem to je asi pochopitelný. My bydlíme v Praze Hostivař na slunečném vrchu taky v takovém https://novostavby.com/cs/developeri/ podobném projektu. A lidem v okolí se to taky moc nelíbilo ale zase je tam spousta nového kvalitního bydlení.

Stránky

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.